Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za obrambo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za obrambo

Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 471 22 11

E-naslov: is.srom@anrasip.anvalg

Odgovorna oseba: Marjan Šarec, minister

Datum prve objave kataloga: 14. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 21. 11. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=30

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za obrambo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za obrambo opravljamo naloge na področjih obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Opravljamo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na: 

 • obrambni načrt države,
 • razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske,
 • priprave civilne obrambe,
 • upravne zveze in kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu,
 • vojaško šolstvo,
 • organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • pravice in dolžnosti državljanov na obrambnem področju ter na področju zaščite in reševanja.

 

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za logistiko
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana
01 471 25 46
is.srom@anrasip.anvalg

Direktorat za obrambne zadeve
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 230 52 66
is.srom@anrasip.anvalg

Direktorat za obrambno politiko
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 471 24 18
is.srom@anrasip.anvalg

Kabinet ministra
Janja Zorman Macura, vodja kabineta
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 230 53 24
is.srom@anrasip.anvalg

Notranjerevizijska služba
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 230 53 48
is.srom@anrasip.anvalg

Obveščevalno varnostna služba
Dimičeva ulica 15, 1000 Ljubljana
01 471 13 00
is.srom@svo.pg

Sekretariat generalnega sekretarja
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 471 16 26
is.srom@anrasip.anvalg

Služba za preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov
Zgornji Brnik 130K, 4210 Brnik-Aerodrom
04 204 46 11
is.srom@anrasip.anvalg

Služba za protokol
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 230 52 30
is.srom@anrasip.anvalg

Služba za strateško komuniciranje
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 471 25 58
is.srom@jos

Organi v sestavi

Generalštab Slovenske vojske
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 471 22 11
is.srom@vssg.anrasip.anvalg

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
01 431 80 27
is.srom@osri

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
01 230 53 68
is.srom@ndnvsri

Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino
Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
01 230 59 74
is.srom@dvsru

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
01 471 33 22
is.rzsru@rzsru

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Urška Čakš

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za obrambo


Mojca Grašič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za obrambo


Ksenja Miholič Alvarez

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za obrambo


Sandra Šuštaršič Simonič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za obrambo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Obramba
Investicije v SV
Vojaška dolžnost
Služba v Slovenski vojski
Materialna dolžnost
Kritična infrastruktura
Obramba - drugo
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Varstvo pred požarom
Gasilstvo
Varstvo pred utopitvami
Materialna dolžnost
Rdeči križ Slovenije
VNDN drugo
Vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja in vojna grobišča
Vojni veterani
Izkazovanje dosežkov delovanja NVO
Žrtve vojnega nasilja
Vojna grobišča
Žrtve v vojni za Slovenijo
Prikrita vojna grobišča
NVO - kriteriji za izkazovanje dosežkov
Drugo

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategije in programi

Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah
Strategije in programi

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Dostop do informacij javnega značaja
 • Evidentiranje kandidatov za pogodbeno opravljanje službe v Slovenski vojski
 • Evidentiranje kandidatov za prostovoljno služenje vojaškega roka
 • Imenovanje revizorjev za revizije projektne dokumentacije za zaklonišča
 • Izdaja dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo 
 • Izdaja mednarodnih uvoznih potrdil
 • Izdaja pooblastil preglednikom zaklonišč
 • Izdaja pooblastil za izvajanje požarnega varovanja
 • Izdaja pooblastil za izvajanje programov usposabljanja za reševanje iz vode
 • Izdaja pooblastil za izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom
 • Izdaja pooblastil za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
 • Izdaja pooblastil za preizkušanje hidrantnih omrežij
 • Izdaja pooblastil za vzdrževanje gasilnikov
 • Izdaja posameznih dovoljenj v prometu z obrambnimi proizvodi
 • Izdaja potrdil o dostavi blaga 
 • Izdaja potrdila o opravljanju dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije
 • Izdaja soglasij za posege v prostor in stanovanja, katerih lastnik je RS in jih upravlja ministrstvo
 • Izdaja soglasij za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme 
 • Izdaja soglasja pri prometu z zemljišči
 • Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
 • Odlaganje vojaških vaj
 • Odlaganje vojaških vaj
 • Odložitev usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite
 • Podelitev pooblastila za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč
 • Podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu
 • Predhodno mnenje k obratovalnim dovoljenjem za naravna kopališča
 • Prekrškovni postopek
 • Priznanje pravice do enkratne denarne pomoči
 • Usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov v COU Poljče
 • Varnostno preverjanje
 • Zagotovitev obrambnih potreb

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  od do

 • Sreda

  od do

 • Četrtek

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 1. Obveščanje o naravnih in drugih nesrečah,
 2. ocenjevanje škode,
 3. pomoč tujini ob naravnih in drugih nesrečah,
 4. podatki o številu in strukturi zaposlenih
 5. podatki o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev,
 6. podatki o izobraževanju delavcev,
 7. podatki o prejemkih delavcev,
 8. podatki o javnih naročilih,
 9. študije o vplivu vojaških objektov na okolje in
 10. nakupi oborožitve.      

Katalogi informacij javnega značaja