Skoči do osrednje vsebine

Služba skrbi za sistematičen in urejen način ocenjevanja in izboljšanja postopkov za obvladovanje tveganj, kontrol in procesov upravljanja. Zagotavlja neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu ministrstva za obvladovanje tveganj ter izvajanje kontrol in postopkov vodenja. Ugotavlja, ali so postopki za obvladovanje, nadzor in upravljanje s tveganji ustrezni in zagotavljajo, da različne skupine vodenja in upravljanja med seboj delujejo povezano in usklajeno, da so finančne, poslovodne in poslovne informacije točne in pravočasne, da zaposleni delujejo skladno z usmeritvami, veljavnimi predpisi in etičnimi načeli ter da so viri gospodarno pridobljeni, učinkovito uporabljeni in ustrezno zavarovani.