Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za obrambne zadeve opravlja naloge zagotavljanja delovanja obrambnega sistema, ki se nanašajo na usmerjanje in usklajevanje nalog obrambnega načrtovanja, kritične infrastrukture, izvajanje priprav, ukrepov in dejavnosti za pravočasno odzivanje na različne vrste kriz in vojne, koordinacijo na področju civilne pripravljenosti, vojaške mobilnosti ter izvajanje nalog za učinkovito naslavljanje hibridnih groženj.

Direktorat izvaja aktivnosti za vzpostavitev civilnih zmogljivosti za podporo Slovenski vojski in zavezniškim silam na ozemlju RS in v mednarodnih operacijah in misijah. Direktorat opravlja naloge za popolnjevanje Slovenske vojske s STAS, PRS, PSVR ter tabore in štipendiranje. V primeru ponovne uveljavitve vseh sestavin vojaške dolžnosti opravlja naloge nabora, napotitve, razporejanja in mobilizacije enot Slovenske vojske ter s tem zagotavljanje kadrovskih potreb za vojaško obrambo. V vojni poleg drugih nalog usklajuje aktivnosti v zvezi z materialno in zdravstveno oskrbo za zagotavljanje pogojev delovanja obrambnih sil, preskrbo in preživetje prebivalstva ter zagotavlja podporo delovanja državnemu vodstvu.

Direktorat za obrambne zadeve izvaja naloge Ministrstva za obrambo kot upravitelja obrambnega načrta države in je upravitelj obrambnega načrta ministrstva.

Direktorat je vsebinski skrbnik Informacijskega sistema obrambnih in zaščitnih dolžnosti (ISOZD) v okviru katerega skrbi za vsebinski razvoj aplikativne rešitve, zagotavlja vzdrževanje baz podatkov in skrbi za delovanje vseh aplikacij znotraj sistema (evidenca sredstev iz popisa, evidenca razporejenih na delovno dolžnost, ORGMOB/vojaška evidenca ter evidenca razporejenih v CZ), s čimer prispeva k zagotavljanju pogojev za ustrezno delovanje in odzivanje obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Direktorat preko uprav za obrambo zagotavlja izvajanje strokovnih in upravnih nalog na področju obrambe ter neposreden stik z državljani na terenu, drugimi organi, lokalnimi skupnostmi, gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami.

Delo direktorata je organizirano v Sektorju za civilno obrambo, Sektorju za sodobne varnostne izzive, Nacionalnem centru za krizno upravljanje, Sektorju za vojaške zadeve ter upravah za obrambo.

Teme

  • Krizno upravljanje in vodenje

    Krizno upravljanje in vodenje je namenjeno zagotavljanju usklajenega delovanja ministrstev, podsistemov sistema nacionalne varnosti, vladnih služb in drugih organov v odzivanju na kompleksne krize. Kompleksna kriza pomeni stopnjevanje nesreče oziroma tako imenovane področne krize. Odzivanje na kompleksno krizo se tako prenese na raven vlade. Odzivanje na področne krize ter naravne in druge nesreče pa se praviloma izvaja na ravni resorjev ter organov v sestavi.

  • Slovenska vojska

    Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z državami zaveznicami na podlagi mednarodnih pogodb.

  • Obrambne priprave ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  • Blagovne rezerve

    Oblikovane državne blagovne rezerve omogočajo državi zagotavljanje potreb osnovne preskrbe prebivalcev in vzdrževanje ustrezne stopnje preskrbljenosti v času, ko je to nujno potrebno. To pomeni, da lahko država nemoteno funkcionira tudi pri večjih motnjah in nestabilnosti na trgih, ob naravnih nesrečah in v vojni ali denimo zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju sproščanja obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.

Organizacijske enote direktorata