Skoči do osrednje vsebine

Direktorat usmerja in usklajuje naloge obrambnega načrtovanja, zagotavlja pogoje za delovanje obrambnega sistema v kriznih razmerah, izvaja dejavnosti za odzivanje na različne vrste kriz in vojne ter aktivnosti za vzpostavitev civilnih zmogljivosti za podporo Slovenski vojski in zavezniškim silam na ozemlju Slovenije ter v mednarodnih operacijah in misijah. Zagotavlja kadre za vojaško obrambo.

Uprave za obrambo na regijski ravni izvajajo številne naloge s področij vojaških zadev in obrambnega načrtovanja. Tako vpisujejo v vojaško evidenco, vojaške obveznike seznanjajo z dolžnostmi in s pravicami, promovirajo in pridobivajo kader za Slovensko vojsko ter sodelujejo z delodajalci pogodbene rezervne sestave. Uprave izdajajo potrdila iz vojaške evidence, razporejajo državljane na obrambne dolžnosti in načrtujejo aktivnosti za primer ponovne uvedbe vojaške dolžnosti, koordinirajo civilne zmogljivosti za potrebe Slovenske vojske in zavezništva, usklajujejo aktivnosti na področju zagotavljanja materialne in zdravstvene oskrbe ter vodijo upravne postopke pri izdajanju soglasij za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in zemljišči, namenjenimi za poselitev.

Teme

  • Krizno upravljanje in vodenje

    Krizno upravljanje in vodenje je namenjeno zagotavljanju usklajenega delovanja ministrstev, podsistemov sistema nacionalne varnosti, vladnih služb in drugih organov v odzivanju na kompleksne krize. Kompleksna kriza pomeni stopnjevanje nesreče oziroma tako imenovane področne krize. Odzivanje na kompleksno krizo se tako prenese na raven vlade. Odzivanje na področne krize ter naravne in druge nesreče pa se praviloma izvaja na ravni resorjev ter organov v sestavi.

  • Slovenska vojska

    Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije. Vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z državami zaveznicami na podlagi mednarodnih pogodb.

  • Obrambne priprave ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  • Blagovne rezerve

    Oblikovane državne blagovne rezerve omogočajo državi zagotavljanje potreb osnovne preskrbe prebivalcev in vzdrževanje ustrezne stopnje preskrbljenosti v času, ko je to nujno potrebno. To pomeni, da lahko država nemoteno funkcionira tudi pri večjih motnjah in nestabilnosti na trgih, ob naravnih nesrečah in v vojni ali denimo zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju sproščanja obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.

Organizacijske enote direktorata