Skoči do osrednje vsebine

Vloga za vpis v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in podelitev licence

Registracija na področju fizioterapevtske dejavnosti

Prvi odstavek 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej) določa, da smejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu, torej po pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Poleg tega morajo biti za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco (šesti odstavek 64. člena ZZDej). Nadalje prvi odstavek 3. člena Pravilnika o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti določa, da lahko izvajalci fizioterapevtske dejavnosti samostojno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, če so vpisani v register in če imajo veljavno licenco.  Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco  v 3. členu določa, da mora biti fizioterapevt kot poklic v zdravstveni dejavnosti, naveden v seznamu poklicev, za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti vpisan v register.

Za vpis v register fizioterapevtov je treba:

  • izpolniti vlogo (v prilogi) in ji priložiti:
  • potrdilo o nekaznovanosti (ki ga izda Ministrstvo za pravosodje),
  • dokazilo o plačani upravni taksi (upravna taksa v višini 22,60 eura se plača na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova  5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 – 1000315637 in sklic 11 27111-7111002-21),
  • fotokopijo diplome,
  • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.