Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  ACCESS2NAPA

  Projekt se nanaša na ukrepe za »odstranjevanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic, premostitev manjkajočih povezav in zlasti izboljšanje čezmejnih povezav«. Prijavljene naložbe so razdeljene na pomorski dostop do pristanišča ter na železniški in cestni dostop.

 • V teku

  Osnovna podpora pri integraciji za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito v Sloveniji

  Projekt, financiran iz Sklada za bilateralne odnose, je namenjen zagotavljanju informiranja o pravicah in dolžnostih oseb z začasno zaščito, orientacijskem programu v obsegu 12 ur ter opismenjevanju in učni pomoči oseb z začasno zaščito.

 • V teku

  EUROGRADUATE – Evropska pobuda spremljanja diplomantov

  Potrebne so… »(…) kakovostne informacije o tem, kaj diplomanti počnejo po pridobitvi kvalifikacije ali opustitvi izobraževanja in usposabljanja, da bi lahko razumeli vzroke težav z zaposljivostjo diplomantov v določenih regijah in gospodarskih sektorjih ali diplomantov določenih disciplin visokega šolstva ali poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter našli rešitve za tovrstne težave.“ Iz priporočil Sveta Evropske unije z dne 20. novembra 2017 o spremljanju diplomantov.

 • Zaključen

  Vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih

  V sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravili ciljno raziskovalni projekt o vključenosti Romov v izobraževanje po končani osnovni šoli. Zanimali so nas delež vključenih in dejavniki spodbud ter ovir, s katerimi se soočajo pripradniki romske skupnosti v izobraževanju v Sloveniji.

 • V teku

  Razvoj novih dinamičnih e-storitev (DES)

  Pospešitev digitalne preobrazbe državne uprave in javnega sektorja z namenom dostopa in zagotavljanja uporabniku prijaznih in varnih digitalnih storitev se je v zadnjem času pokazala kot nujna. Izkušnja s pandemijo COVID-19 je še dodatno izpostavila šibkosti in izzive, povezane z digitalizacijo, ter pokazala na nujnost razvoja celovitih digitalnih rešitev brez nujnosti fizičnega kontakta na vseh področjih, tudi v državni upravi. Digitalna državna uprava je predpogoj za agilno odzivanje na spremembe in učinkovito nudenje e-storitev tako prebivalcem kot podjetjem in drugim uporabnikom.

 • V teku

  Modernizacija sistema podpore uporabnikov (MSPU)

  S projektom bomo pripravili pogoje za uspešno poenotenje delovnega okolja uporabnikov, zagotovili strojno opremo za uporabnike, ki jih bomo migrirali na novo delovno okolje, vpeljali sistem za nadzor nad stanjem licenc ter vzpostavili bazo znanja za EKC.

 • V teku

  Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov (PIA)

  Projekt je predviden v okviru reforme okrepitve upravljanja digitalne preobrazbe javne uprave –Modernizacija digitalnega okolja javne uprave in predvideva poenotenje standardov na področju poslovno-informacijske arhitekture ter vzpostavitev standardiziranega DevSecOps okolja in standardiziranih tehnoloških platform, ki bodo pomenila enotna izhodišča za razvoj informacijskih
  rešitev.

 • V teku

  Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije (DRO Next)

  Ukrep Vzpostavitve informacijske infrastrukture nove generacije obsega različna področja IKT. Informacijska infrastruktura se hitro razvija, uporabniki pričakujejo in zahtevajo nove digitalne storitve, informacijska (ne)varnost je prišla na prve strani medijev. Moderni tehnološki trendi veriženja blokov, umetne inteligence, kvantnega računalništva, pametnih hiš, mest in držav so že v uporabi ali pa bodo v naslednjih petih letih primerni za produkcijsko uporabo.

 • V teku

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2022

  V letu 2022 je tema projekta preprečitev požara na baterijah in poteka pod sloganom "Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij".

 • Razvoj informacijskega sistema ARSKTRP za vzpostavitev digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v letu 2022 postala končni prejemnik sredstev iz Mehanizma za za okrevanje in odpornost, s projektom Razvoj informacijskega sistema ARSKTRP za vzpostavitev digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

 • V teku

  Projekt eFokus je del informacijskih rešitev IRSKGLR v okviru digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je v letu 2022 postal končni prejemnik sredstev iz Mehanizma za za okrevanje in odpornost, s projektom Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu - eFokus.

 • V teku

  Evropski projekt »Varni in enaki ob naravnih in drugih nesrečah«

  Projekt »Varni in enaki ob naravnih in drugih nesrečah« (angleško Safe and Equal in EMErgencies - SEE ME) je Uprava za zaščito in reševanje skupaj s projektnimi partnerji pridobila na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).

 • V teku

  Celovita energetska prenova stavb NIJZ (CE Ljubljana, OE Celje, OE Murska Sobota)

  Izvedba celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

 • Reorganizacija vlade v luči zavez iz koalicijske pogodbe

  V Državnem zboru Republike Slovenije je bil 22. junija 2022 sprejet Zakon o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J). Po izvedenem zakonodajnem referendumu pa je zakon začel veljati 28. decembra 2022.

 • Informacije o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – kaj zakon prinaša?

  Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe in ustreznega financiranja je ena izmed prioritet te vlade. Demografske spremembe namreč niso vprašanje prihodnosti, ampak nas že prehitevajo. V Sloveniji moramo zagotavljati izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki ljudem čim dlje omogoča samostojno in varno ter kakovostno življenje doma.

 • V teku

  Dejstva o migracijah

  Z migracijami na splošno označujemo gibanje ljudi bodisi čez državne meje ali znotraj države.

 • V teku

  Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D)

  Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) in Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (DzPGS), Direktorat za vode investicije (DzVI) in Direktorat za okolje (DzO) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost izvajajo projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir (GreenSLO4D) v obdobju 2021 – 2026.

 • V teku

  Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Maribor – stavba B

  NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

 • V teku

  Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Kranj

  NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

 • V teku

  Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstva za pravosodje