Skoči do osrednje vsebine

MoST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti

Vsebinska podpora projektu Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Vsebinska izhodišča za izvedbo izobraževanj, izvajanje izobraževanj, raziskave in razvoj, spremljanje in evalvacija.

Prednostna naložba

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

Specifični cilj

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Osnovni namen operacije MoST je zagotoviti usklajeno in uspešno izvajanje projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v vseh vključenih okoljih. Predlagan pristop operacije predpostavlja organizacijsko-vsebinsko usmerjanje in spremljanje ZD in lokalnih skupnostih ter dodatno strokovno usposabljanje tako mreže izvajalcev preventivnih programov za vse populacijske skupine, kot tudi strokovnjakov z NIJZ in MZ. Z operacijo želimo doseči preprečitev zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Pričakovani učinki MoST se kažejo v implementaciji skupnostnega pristopa v 25 zdravstvenih domovih z nadgradnjo preventivnih programov s posebnim poudarkom na zmanjšanju neenakosti v zdravju. Ob tem bo potekala okrepitev osnovne zdravstvene dejavnosti in njenih kapacitet na področju krepitve zdravja in preventive. Nazadnje se bodo učinki kazali na področju implementacije javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma na področju proaktivne in organizirane skrbi za zdravje populacij.

Cilji operacije MoST

  1. Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete v ZD in lokalnih skupnostih za izvajanje nadgradenj preventive ter integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju. 
  2. Usposobiti strokovnjake z NIJZ za upravljanje nadgradenj preventivnih programov na nacionalni in regionalni ravni.
  3. Organizacijsko-vsebinsko usmerjati ZD s pripadajočimi lokalnimi skupnostmi pri izvajanju operacije Nadgradnja in razvoj PP.
  4. Razviti strategijo komuniciranja v podporo izvajanju integrirane preventive KB in zmanjševanja neenakosti v zdravju za vse populacijske skupine.
  5. Razviti in implementirati nadgradnje preventivnih programov ter integrirane preventive kroničnih bolezni pri različnih populacijskih skupinah.
  6. Izdelati analizo stanja in oceno potreb na področju ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih
  7. Pripraviti sistemski predlog za vzpostavitev medkulturnega mediatorstva v zdravstvu.
  8. Razviti algoritem integracije lokalne, regijske in nacionalne ravni za premostitev sistemskih ovir v dostopu do zdravstvenega sistema in znotraj njega pri ranljivih populacijskih skupinah po modelu skupnostnega pristopa

Predvidena dinamika črpanja po letih

2018: 800.000,00 eur
2019: 1.024.454,00 eur
2020: 1.161.819,00 eur

Skupaj: 2.986.273,00 eur