Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • V teku

  Projekt "Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu" NAMIRS

  Z virtualnim uvodnim sestankom, ki se je odvil 10 marca 2002, se je začelo izvajanje projekta »Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu« (kratica NAMIRS – North Adriatic Maritime Incidents Response System). Na sestanku je bila vzpostavljena podlaga za sodelovanje med projektnimi partnerji in potrjen vsebinski in terminski načrt izvedbe projekta.

 • V teku

  Projekt HOPE

  Mednarodni projekt HOPE (ang. HOlistic radicalisation Prevention initiativE) oziroma Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije predstavlja dodano vrednost širši evropski razpravi na temo preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma ter strategij s področja deradikalizacije in odmikanja iz radikalnih in ekstremističnih skupin.

 • V teku

  Evropski projekt "Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence"

  Projekt »Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence« (kratica SI DRM AI – Reorganization of Information and Communication System in the field of Disaster Risk Management with the use of Artificial Intelligence) smo pridobili na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).

 • V teku

  Kandidatura za članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024-2025

  Slovenija aktivno prispeva pri obravnavi izzivov mednarodnemu miru in varnosti v okviru OZN in kandidira za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024-2025.

 • V teku

  COVID19 - Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice - preureditev starega internega oddelka SB Novo mesto

  Namen investicije je v SB Novo mesto s prenovo stavbe Internega oddelka kakovostno urediti pogoje za neakutno in paliativno bolnišnično obravnavo.

 • V teku

  COVID19-Ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana

  Namen investicije je zmanjšati tveganje za prenos okužb s COVID-19 in drugimi klicami na paciente Urgentnega bloka, preprečiti s tem povezane zdravstvene zaplete in slabše izide zdravljenj ter omejiti na najmanjšo mero motnje v dejavnosti in poslovanju UKC Ljubljana, povzročene s pojavi prenosljivih bolezni.

 • V teku

  »E-oskrba na domu«

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in promocija storitev E-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

 • V teku

  COVID19 - Energetska obnova objektov Orhideja in Vrtnica URI Soča

  Predmet investicijskega projekta je energetska sanacija dveh objektov v lasti Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.

 • V teku

  COVID19 - Energetska sanacija SB Nova Gorica

  Predmet investicije je celovita energetska sanacija Splošne bolnišnice Nova Gorica na lokaciji Šempeter (stavba Nova bolnišnica, Stara bolnišnica, Mikrobiološki laboratorij, Patologija (stari del), Stavba uprave, stavbe TOS (tehnična oskrbovalna služba) in Paviljona 4 na lokaciji Stara Gora, in se nanaša na povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov rabe energije in funkcionalno izboljšanje stavb ter zmanjševanje obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov.

 • Zaključen

  Razvojno raziskovalni projekt »Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji«

  Dvoletni projekt je naročilo in financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, izvajalci projekta pa so bili Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (vodilni partner), Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije, IGEA d.o.o., Inštitut za vodarstvo d.o.o., Mestna občina Ljubljana in strokovnjaki iz prakse.

 • V teku

  Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2030

  Z jasno zastavljenimi cilji delovanja v okviru EU bo Slovenija v svetovnem merilu uspešna in na znanju temelječa družba, kar bo dosegla z odličnim visokim šolstvom in odlično raziskovalno dejavnostjo znotraj visokošolskih zavodov in raziskovalnih inštitutov ter odgovorno akademsko, institucionalno in ekonomsko avtonomijo. To bo zagotavljalo pridobivanje konkurenčnega in kakovostnega kadra za potrebe trga dela prvenstveno v Sloveniji kot tudi širše v EU.

 • V teku

  Razvojno-raziskovalni projekt »Sistem opozarjanja na nevarnost proženja zemeljskih plazov – MASPREM«

  Projekt MASPREM se izvaja od leta 2011. Projekt je naročilo in financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje (URSZR), izvajalec projekta pa je Geološki zavod Slovenije.

 • V teku

  eZakonodaja

  eZakonodaja je koncept enotnega digitalnega okolja, ki združuje različne projekte, usmerjene v celovito in sistematično digitalno transformacijo postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja zakonodaje v Republiki Sloveniji.

 • V teku

  PARC

  Glavni namen projekta Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij (PARC) je razvoj in implementacija naslednje generacije ocene tveganja zaradi kemikalij, ki vključuje tako zdravje ljudi kot tudi okolje.

 • V teku

  Nadgradnja železniškega odseka na državni meji Hrvaška-Slovenija: Dobova - Zidani Most - priprava projektne dokumentacije

  Projekt za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo 45,9 km dolgega odseka železniške proge na državni meji Hrvaška - Slovenija: Dobova-Zidani Most je prejel sredstva v okviru razpisa IPE 2020.

 • V teku

  Nadgradnja železniškega odseka na državni meji Hrvaška-Slovenija: Dobova - Zidani Most - priprava projektne dokumentacije za medpostajne odseke

  Projekt za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo medpostajnih odsekov železniške proge na državni meji Hrvaška - Slovenija: Dobova-Zidani Most je prejel sredstva v okviru razpisa IPE 2020.

 • V teku

  ACCESS2NAPA

  Projekt se nanaša na ukrepe za »odstranjevanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic, premostitev manjkajočih povezav in zlasti izboljšanje čezmejnih povezav«. Prijavljene naložbe so razdeljene na pomorski dostop do pristanišča ter na železniški in cestni dostop.