Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  Strategija digitalne transformacije gospodarstva

  Strategija digitalne transformacije gospodarstva opredeljuje, kako bo Slovenija v naslednjem desetletju zagotovila prehod v moderno digitalno gospodarstvo. Slovenija bo do leta 2030 postala vodilno stičišče naprednih digitalnih tehnologij v Evropi in bo med prvimi tremi evropskimi državami po indeksu uporabe naprednih digitalnih tehnologij.

 • V teku

  Evropsko partnerstvo za meroslovje (EPM)

  Partnerstvo predvideva izvajanje meroslovno naravnanih raziskovalnih in razvojnih projektov. Evropska komisija bo EPM financirala do 300 milijonov evrov, sodelujoče države pa bodo prispevale nacionalni delež v višini vsaj 363 milijonov evrov.

 • V pripravi

  Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitev

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport namerava v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, konkretneje v okviru komponente Digitalne transformacije gospodarstva izvesti projekt »Evropska skupna infrastruktura za podatke in storitve« (ang. European Common Data Infrastructure and Services, IPCEI-CIS).

 • V pripravi

  Evropska infrastruktura za storitve veriženja blokov

  Z vozliščem Evropska infrastruktura za storitve veriženja blokov (ang. European Blockchain services infrastructure, EBSI) bo vzpostavljena ustrezna testna infrastruktura za verige podatkovnih blokov, kar bo prispevalo k bolj zanesljivim čezmejnim in nacionalnim ter lokalnim storitvam.

 • V pripravi

  Mikroelektronika-2: Polprevodniki in mikro čipi

  Čezmejni večdržavni projekt skupnega evropskega interesa (ang. Important Projects of Common European Interest, IPCEI) »Mikroelektronika-2« krepi zmožnost držav članic EU pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov, v katerem namerava sodelovati tudi Slovenija, in sicer v sklopu nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost - Digitalna transformacija gospodarstva.

 • V teku

  Potujoča razstava Plečnikova Ljubljana

  Večjezična potujoča razstava Plečnikova Ljubljana je nastala leta 2017, ob 145. obletnici Plečnikovega rojstva. Namenjena je bila mednarodni promociji dediščine arhitekta in v podporo nominaciji Plečnikovih dela za vpis na Seznam svetovne dediščine. Potujoča razstava je doslej uspešno gostovala v mnogih krajih po svetu, od Madrida do Moskve in od Toronta do Sao Paola. Razstava, ki sta jo pripravila Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Muzeji in galerije mesta Ljubljana – Plečnikova zbirka pod pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo, bo v posodobljeni obliki na ogled tudi v Plečnikovem letu 2022.

 • V teku

  Platforma za napovedovanje kompetenc (PNK)

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot upravičenec, skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom RS za zaposlovanje, izvaja operacijo Platforma za napovedovanje kompetenc. Ključni cilj operacije je vzpostavitev spletnega orodja za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno napovedovanje potreb trga dela in prikazovanje ujemanja med ponudbo in povpraševanjem z namenom izboljšanja delovanja trga dela. Platforma, katere prva faza bo realizirana v obdobju od maja 2021 do marca 2023, je sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada.

 • V teku

  Projekt "Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu" NAMIRS

  Z virtualnim uvodnim sestankom, ki se je odvil 10 marca 2002, se je začelo izvajanje projekta »Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu« (kratica NAMIRS – North Adriatic Maritime Incidents Response System). Na sestanku je bila vzpostavljena podlaga za sodelovanje med projektnimi partnerji in potrjen vsebinski in terminski načrt izvedbe projekta.

 • V teku

  Projekt HOPE

  Mednarodni projekt HOPE (ang. HOlistic radicalisation Prevention initiativE) oziroma Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije predstavlja dodano vrednost širši evropski razpravi na temo preprečevanja radikalizacije in nasilnega ekstremizma ter strategij s področja deradikalizacije in odmikanja iz radikalnih in ekstremističnih skupin.

 • V teku

  Evropski projekt "Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence"

  Projekt »Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence« (kratica SI DRM AI – Reorganization of Information and Communication System in the field of Disaster Risk Management with the use of Artificial Intelligence) smo pridobili na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).

 • V teku

  Kandidatura za članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024-2025

  Slovenija dejavno sodeluje v obravnavi izzivov na področju mednarodnega miru in varnosti v okviru OZN in kandidira za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024–2025.

 • V teku

  COVID19 - Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice - preureditev starega internega oddelka SB Novo mesto

  Namen investicije je v SB Novo mesto s prenovo stavbe Internega oddelka kakovostno urediti pogoje za neakutno in paliativno bolnišnično obravnavo.

 • V teku

  COVID19-Ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana

  Namen investicije je zmanjšati tveganje za prenos okužb s COVID-19 in drugimi klicami na paciente Urgentnega bloka, preprečiti s tem povezane zdravstvene zaplete in slabše izide zdravljenj ter omejiti na najmanjšo mero motnje v dejavnosti in poslovanju UKC Ljubljana, povzročene s pojavi prenosljivih bolezni.

 • V teku

  »E-oskrba na domu«

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in promocija storitev E-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

 • V teku

  COVID19 - Energetska obnova objektov Orhideja in Vrtnica URI Soča

  Predmet investicijskega projekta je energetska sanacija dveh objektov v lasti Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.

 • V teku

  COVID19 - Energetska sanacija SB Nova Gorica

  Predmet investicije je celovita energetska sanacija Splošne bolnišnice Nova Gorica na lokaciji Šempeter (stavba Nova bolnišnica, Stara bolnišnica, Mikrobiološki laboratorij, Patologija (stari del), Stavba uprave, stavbe TOS (tehnična oskrbovalna služba) in Paviljona 4 na lokaciji Stara Gora, in se nanaša na povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov rabe energije in funkcionalno izboljšanje stavb ter zmanjševanje obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov.

 • Zaključen

  Razvojno raziskovalni projekt »Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji«

  Dvoletni projekt je naročilo in financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, izvajalci projekta pa so bili Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (vodilni partner), Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije, IGEA d.o.o., Inštitut za vodarstvo d.o.o., Mestna občina Ljubljana in strokovnjaki iz prakse.

 • V teku

  Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2030

  Z jasno zastavljenimi cilji delovanja v okviru EU bo Slovenija v svetovnem merilu uspešna in na znanju temelječa družba, kar bo dosegla z odličnim visokim šolstvom in odlično raziskovalno dejavnostjo znotraj visokošolskih zavodov in raziskovalnih inštitutov ter odgovorno akademsko, institucionalno in ekonomsko avtonomijo. To bo zagotavljalo pridobivanje konkurenčnega in kakovostnega kadra za potrebe trga dela prvenstveno v Sloveniji kot tudi širše v EU.

 • V teku

  Razvojno-raziskovalni projekt »Sistem opozarjanja na nevarnost proženja zemeljskih plazov – MASPREM«

  Projekt MASPREM se izvaja od leta 2011. Projekt je naročilo in financiralo Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje (URSZR), izvajalec projekta pa je Geološki zavod Slovenije.

 • V teku

  eZakonodaja

  eZakonodaja je koncept enotnega digitalnega okolja, ki združuje različne projekte, usmerjene v celovito in sistematično digitalno transformacijo postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja zakonodaje v Republiki Sloveniji.