Skoči do osrednje vsebine

Izdelava dokumentacije za izgradnjo 2. odseka 3. razvojne osi: Velenje jug - Slovenj Gradec jug

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. 11. 2021 odobrila sofinanciranje projekta "Izdelava dokumentacije za izgradnjo hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug". Projekt, katerega investicijska vrednost znaša 16,77 milijonov evrov, bo v višini nekaj manj kot 11 milijonov evrov sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gre za projekt, ki obsega izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izgradnjo nove hitre ceste v skupni dolžini 17,2 km.

Namen projekta je predvsem pospešiti izvedbo predhodnih del, ki so nujna in obvezna podlaga za začetek gradnje. Izgradnja 2. odseka 3. razvojne osi od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug se mora začeti čim prej, saj so obstoječe cestne povezave glavnih in regionalnih cest prometno zelo nevarne in uporabnikom povzročajo visoke časovne stroške. Z izgradnjo nove hitre ceste bodo doseženi cilji:

 • zagotovitev medsebojne povezanosti središč regionalnega pomena ter navezavo teh regionalnih središč na TEN-T omrežje;
 • navezava pomembnih lokalnih središč na ustrezne razvojne povezave;
 • povezovanje gospodarskih območij z zanesljivo in moderno cestno povezavo na TEN-T omrežje;
 • regionalno in mednarodno sodelovanje, ki omogoča primerno oskrbo gospodarstva in mobilnost prebivalstva;
 • razvoj gospodarstva z ohranjanjem delovnih mest celo na območjih, ki imajo zaradi neustrezne prometne infrastrukture slabše pogoje za razvoj gospodarstva. Ustrezne prometne povezave so namreč predpogoj za ohranitev obstoječih poslovnih subjektov in za nadaljnji razvoj;
 • izboljšanje kvalitete potovanj, saj bo imela nova hitra cesta bistveno boljše tehnične elemente cestišča kot obstoječa tem območju;
 • bistveno povečanje hitrosti in posledično zmanjšanje potovalnega časa;
 • razbremenitev sedanjih prometnic, ki ne omogočajo sodobnega in varnega prometa ter zmanjšanja gneče, predvsem v času prometnih konic;
 • izboljšanje prometne varnosti, kjer je ocenjeno, da se bo število prometnih nesreč po izgradnji nove ceste zmanjšalo za 10 % za prometne nesreče z lažjo telesno poškodbo, za 40 % prometne nesreče s težjo telesno poškodbo in za 50 % prometne nesreče s smrtjo;
 • razbremenitev obstoječega mestnega cestnega omrežja bo pozitivno vplivala tudi na povečanje prometne varnosti za pešce in kolesarje;
 • znižanje stroškov transporta zaradi bolj tekočih prometnih tokov;
 • povečanje zanesljivosti povezave na obravnavanem območju;
 • povečanje konkurenčnosti območja ob razvojni osi;
 • prevzem funkcij obvoznic na območju, po katerem bo nova cesta potekala;
 • izboljšanje pogojev za nadaljnji regionalni razvoj;
 • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi razbremenitve obstoječega mestnega cestnega omrežja, saj se bodo z izgradnjo nove ceste zmanjšale emisije dušikovega oksida (NOx) in mikro delcev, ki jih povzroča promet na območju mestnega cestnega omrežja.

Izdelava projektne dokumentacije je v teku. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 18. julija 2018. Predviden rok zaključka izdelave projektne dokumentacije je oktober 2022.