Skoči do osrednje vsebine

Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov

Namen oz. cilj projekta je je izboljšati transnacionalno upravljanje voda v Podonavju s preventivnim obvladovanjem poplavnih tveganj ob doseganju največjih koristi na področjih varstva voda in ohranjanja narave.

Direkcija Republike Slovenije za vode v projektu sodeluje pri vseh delovnih sklopih (upravljanje, komunikacija, evalvacija NPO, izvedba pilotnih projektov in priprava smernic) in kot nosilec aktivnosti za določitev in razvrstitev poplavnih območij na izbranih porečjih Donave v delovnem sklopu evalvacije NPO. V okviru aktivnosti bo opravljena hidrološka, hidravlična in prostorska analiza poplavnih območij vzdolž Krke ter njihova razvrstitev. Direkcija je v projektu udeležena tudi s pilotno aktivnostjo (zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Kostanjevica na Krki) v okviru aktivnosti za vrednotenje učinkov ukrepov obnove NPO in drugih aktivnosti v zvezi s pilotnim območjem (analiza deležnikov, ocena ekosistemskih storitev in izvedljivosti ukrepov). Direkcija bo vključena tudi v pripravo strateških smernic za upravljanje z NPO, ki so glavni rezultat projekta. DRSV bo v okviru priprave smernic prispevala predvsem rezultate aktivnosti, izvedenih na pritokih Donave, ter s tem prispevala k uporabnosti smernic tudi na manjših porečjih znotraj povodja Donave.

 

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani projekta.

Osebna izkaznica projekta