Skoči do osrednje vsebine

Evropski svet je marca 2000 izpostavil potrebo po povečanju vlaganja v inovacije, učinkovitejšim izvajanjem politik za spodbujanje inovacij ter boljših upravljanjem z javnimi sredstvi. S tem namenom je Evropska komisija začela dajati velik poudarek na finančnih instrumentih in finančnem inženiringu kot orodju za doseganje opisanih ciljev znotraj kohezijske politike. Prav tako je Evropska komisija ugotovila, da lahko ustrezni finančni instrumenti spodbudijo in mobilizirajo tako javne kot zasebne investicije in na ta način odpravljajo in korigirajo slabosti trga. Hkrati pa so se različni finančni mehanizmi (npr. garancije, tvegani kapital, množično financiranje idr.) izkazali za uspešna in ustrezna orodja za mala in srednja ter zagonska podjetja, da so se izognili t. i. dolinam smrti (valley of death) in prerasla v trajnostna, na inovacijah in razvoju temelječa podjetja.

Innova-FI želi narediti pregled obstoječih finančnih instrumentov, ki so namenjeni financiranju inovacij v malih in srednjih podjetjih ter predlagati izboljšave politik oblikovanja tovrstnih instrumentov.

Sodelujoči partnerji:
•    Nacionalna agencija za inovacije, Portugalska, vodilni partner, 
•    Regionalna razvojna agencija Bielsko-Biała, Poljska,   
•    IVACE, Institut za poslovno konkurenčnost Valencia, Španija
•    Friuli Innovazione – Center za prenos raziskovalnega in tehnološkega znanja, Italija,
•    Vladna agencija Investment and Business Guarantees Ltd., Litva,
•    Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenija,
•    Poslovni in kulturni razvojni center, Grčija,
•    SERN – Evropska mreža regionalnih zagonskih podjetij, Belgija.

Glavni cilj projekta 

Splošni cilj projekta Innova-FI je poiskati načine, kako izboljšati oblikovanje in izvajanje finančnih instrumentov znotraj strukturnih skladov, namenjenih spodbujanju inovacij med razvojno naravnanimi podjetji. Projekt bo tako naredil pregled obstoječih finančnih instrumentov (garancije, tvegani kapital, množično financiranje idr.), za katere so osnova javna sredstva. Cilj aktivnosti je uskladiti obstoječe finančne instrumente z drugimi podpornimi mehanizmi, da bi zagotovili njihovo večjo učinkovitost. 

Z razvojem dejavnosti bo Innova-FI:
•    naslovil izzive pri dostopanju do finančnih sredstev;
•    spodbujal ukrepe za učinkovitejšo porabo javnih sredstev;
•    oblikoval predloge novih ustreznejših finančnih instrumentov za inovacije;
•    stremel k izboljšanju obstoječih finančnih instrumentov, namenjenim zagonskim in razvojno naravnanim podjetjem. 

Učinki in rezultati projekta 

Za zagotovitev temeljite izmenjave izkušenj in javne razprave, tako v posamezni regiji kot tudi med njimi, bo izvedenih več srečanj in posvetovanj partnerskih organizacij (v obliki študijskih obiskov in regionalnih konferenc) in ključnih identificiranih deležnikov. Prav tako bomo na ravni EU delili izkušnje na področju regionalnih in nacionalnih politik ter 
•    pripravili zemljevid institucij, ki upravljajo s sredstvi in ponujajo finančne instrumente za spodbujanje inovacij;
•    izvedli analizo izzivov za pripravo predlogov za izboljšanje finančnih instrumentov; 
•    identificirali primere dobrih praks; 
•    oblikovali akcijski načrt. 
 

Sredstva za izvedbo projekta


Skupna vrednost projekta znaša 1,62 milijona evrov. Projekt je sofinanciran v višini 85 odstotkov s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), preostala sredstva zagotovijo sodelujoče države. Za izvedbo projekta SVRK razpolaga z nekaj več kot 170.000 evri (od tega je nekaj več kot 145.000 evrov iz ESRR).

Trajanje in faze projekta

S projektom, ki je razdeljen v dve fazi, smo pričeli v začetku junija 2018, trajal pa bo do konca maja 2023. Prva faza je namenjena pripravi zemljevida finančnih instrumentov za inovacije ter akcijskega načrta, druga pa je namenjena spremljanju njegovega izvajanja.

Več o projektu:
https://www.interregeurope.eu/innova-fi/
https://twitter.com/Innova_FI
 
Kontakt:
Iba Zupančič
T: 01/400 3372
E: dejan.hribar(at)gov.si