Skoči do osrednje vsebine

Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti / Grenzüberschreitender Managementplan zur innovativen nachhaltigen Bewirtschaftung der Grenz-Mur und zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements

Cilji projekta: Zmanjšati poplavno ogroženost naselij ob mejni Muri (izvedba gradbenih protipoplavnih ukrepov v Gornji Radgoni); povezava urbanega in vodnega prostora (investicije v mestu Bad Radkersburg); povečati stopnjo ozaveščenosti in pripravljenosti ob poplavah (priprava načrta zaščite in reševanja), poiskati rešitev za izboljšanje hidromorfološkega stanja in trajnostno upravljanje mejne Mure (ocena stanja hidromorfoloških elementov, priprava predloga ukrepov za izboljšanje hidromorfološkega stanja, ocena stanja poglabljanja mejne Mure, priprava načrta za upravljanje stranskih rokavov in mlinščic, evalvacija Načelnih vodnogospodarskih zasnov iz leta 2000 in priprava načrta za inovativno trajnostno upravljanje »mejna Mura 2030«).

Namen projekta: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov; zmanjševanje poplavne ogroženosti, povezovanje urbanega in vodnega prostora Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov; Izdelava čezmejnega načrta upravljanja z mejno Muro do leta 2030, ki omogoča trajnostni razvoj Mure v obeh državah.

Projekt goMURra se izvaja v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija v obdobju 2014-2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Aktivnosti na projektu: slovenski del

Delovni sklop M: koordinacija projektnih aktivnosti, finančno in vsebinsko vodenje vseh projektnih aktivnosti v funkciji vodilnega partnerja.

Delovni sklop T1 priprava inovativnega načrta za trajnostno upravljanje »mejna Mura 2030«: priprava ocene stanja hidromorfoloških elementov in podporne baze podatkov, priprava predlogov ukrepov za izboljšanje hidromorfološkega stanja, priprava študije mlinskih kanalov in sodelovanje pri čezmejnem načrtu upravljanja mlinskih kanalov, priprava načrta za trajnostno upravljanje »mejna Mura 2030«.

Delovni sklop T2 priprava čezmejno usklajenih načrtov zaščite in reševanja ob poplavah: sodelovanje v čezmejni ekspertni skupini za zaščito in reševanje, priprava čezmejne ocene nevarnosti in tveganj, priprava čezmejno usklajenih načrtov spremljanja, opozarjanja in ukrepanja, priprava čezmejno usklajenih načrtov zaščite in reševanja ob poplavah za območje mejne Mure.

Delovni sklop I2 – izvedba investicije za zmanjševanje poplavne ogroženosti Gornje Radgone: nadvišanje in statična stabilizacija obstoječega protipoplavnega zidu v dolžini 765 m z vključitvijo steklenih panelov z namenom odpiranja reke proti mestu,  postavitev stalne razstave o reki Muri: Razstava o Muri v preteklosti in zgodovinskemu pomenu reke za prebivalce.

Delovni sklop Komunikacija: izvajanje komunikacijskih in diseminacijskih aktivnosti.

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani projekta.

Osebna izkaznica projekta