Skoči do osrednje vsebine

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
LIFE IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011

Direkcija za vode je v projektu LIFE-IP NATURA.SI pridruženi partner, v katerem pokriva področje upravljanja z vodami. Gre za projekt nacionalnega pomena, ki temelji na povezovanju različnih deležnikov in sektorjev za izboljšanje upravljanja na območjih Natura 2000 v Sloveniji. DRSV prispeva k izboljšanju upravljanja na območjih Natura 2000 z okrepljenim sodelovanjem in komunikacijo z ostalimi institucijami, odgovornimi za izvajanje programov upravljanja. Na sistemski ravni DRSV aktivno sodeluje v procesu priprave novega Programa upravljanja z območji Natura 2000 (PUN 2022-2028) za področje upravljanja voda.

Pod vodstvom Direkcije za vode v projektu poteka izvedba revitalizacijskih ukrepov na vodotokih na območju Štajerske, in sicer na štirih pilotnih Natura 2000 območjih: Volčeke (SI3000213), Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005) in Ličenca pri Poljčanah (SI3000214). Že v sklopu načrtovanja ukrepov si DRSV prizadeva k medsektorskemu sodelovanju in iskanju sinergijskih ciljev s partnerji s področja varstva narave, ribištva, kmetijstva in gozdarstva. Zbrani predlogi za revitalizacijske ukrepe tako povezujejo cilje zmanjševanja poplavne ogroženosti, doseganja dobrega stanja voda in doseganja ugodnega stanja vrst oziroma habitatov. Konkretno revitalizacijski ukrepi naslavljajo odkupe zemljišč, sonaravne ureditve ter odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin. DRSV v projektu prvič testira učinkovitost štirih metod odstranjevanja tujerodnega dresnika na vodotokih z namenom prenosa najučinkovitejše v prakso.

Izvedeni ukrepi na pilotnih območjih bodo služili kot dobri primeri revitalizacijskih ukrepov na vodah, ki so načrtovani skupaj s strokovnjaki regionalnih oddelkov Direkcije za vode, izvajalci javne službe na področju urejanja voda ter partnerji projekta s področja varstva narave. Sodelovanje med strokovnjaki iz sektorja upravljanja z vodami in sektorja varstva narave, ki se bo vzpostavilo v okviru projekta, bo omogočilo prenos izkušenj in znanja, kar bo mogoče uporabiti tudi v novih projektih.

Skupna vrednost projekta je 17.007.204 €, od katere je skupna vrednost aktivnosti DRSV 2.551.305 €.

Več o projektu in projektnih ciljih se nahaja na uradni spletni strani Natura 2000: Natura2000