Skoči do osrednje vsebine

Namen projekta »Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti« (goMURra) je izdelava čezmejnega načrta za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in njenih stranskih rokavov. Ob upoštevanju Načelne vodnogospodarske zasnove, učinkov že izvedenih ukrepov in aktualnih pravnih okvirjev, bodo izdelani načrti bodoče strategije in program ukrepov za načrt upravljanja 2030.

Sprememba režima rečnega sedimenta zaradi pomanjkanja sedimenta iz zgornjega toka spreminja hidromorfološko stanje Mure, ki v skladu z Vodno Direktivo (2000/60/ES) predstavlja osnovni gradnik kakovosti voda in vodnega okolja. Skupni izziv, ob upoštevanju Vodne direktive in Poplavne direktive (2007/60/ES), predstavljajo izboljšanje hidromorfološkega stanja mejne Mure v smeri dobrega ekološkega stanja, optimizacija upravljanja poplavne ogroženosti in povečanje ozaveščenosti prebivalstva o poplavni ogroženosti.

Glavni cilji projekta goMURra so:

  • nadaljevanje dolgoletnega sodelovanja uradnih institucij Republike Slovenije in Republike Avstrije na področju upravljanja z vodami, ki delujejo v okviru Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejno Muro,
  • izboljšanje upravljanja voda in zmanjšanje poplavne ogroženosti na strateškem nivoju z izdelavo čezmejnega načrta upravljanja z vodami na Mejni Muri do leta 2030,
  • izboljšanje upravljanja voda in zmanjšanje poplavne ogroženosti na lokalnem nivoju z izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti,
  • ciljno obveščanje in informiranje javnosti,
  • trajnostno izboljšanje bivalnega okolja in življenjskega položaja ljudi, ki živijo ob in na reki in
  • spodbuditi skupno življenje sosedov z obeh bregov Mure.

Projekt goMURra se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in sodi v prednostno os »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov - Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov«. Vrednost celotnega projekta je 2.849.700 EUR, delež ARSO znaša 118.445 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% in s strani Republike Slovenije v deležu 15%. V projektu sodeluje 7 projektnih partnerjev: Direkcija Republike Slovenije za vode (vodilni partner), Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit; Agencija Republike Slovenije za okolje; Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung; Občina Gornja Radgona; Stadtgemeinde Bad Radkersburg; Wasserverband Wasserversorgung Radkersburg.

Več na spletni strani projekta goMURra