GOV.SI

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Cilj pilotnega projekta je testirati nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18. let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Projekt poteka v treh pilotnih okoljih: Celju, Krškem in Dravogradu.

S projektom »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« testiramo nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Projekt uvaja enotno vstopno točko, novo lestvico za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in nove storitve. V okviru pilotnega projekta se obstoječi sistem nadgrajuje s sklopom novih storitev, ki združujejo zdravstvene in socialne storitve – tudi storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti in storitve e-oskrbe. Projekt poteka v treh pilotnih okoljih: Celju, Krškem in Dravogradu. Poleg preizkušanja novih rešitev je v okviru pilota zagotovljena podpora, svetovanje, spremljanje in usposabljanje izvajalcev formalne in neformalne oskrbe ter strokovnim delavcem v pilotnih okoljih. 

Celje

V projekt so vključeni krajani Mestne občine Celje in občin Štore, Vojnik in Dobrna. 

Nosilec projekta je Zdravstveni dom Celje. Pri izvajanju storitev dolgotrajne oskrbe sodeluje z različnimi organizacijami:

  • Dom Sv. Jožefa (izvajanje storitev na domu), 
  • Center za socialno delo Celje (nudenje pomoči družini v zvezi z domovi starejših občanov in psihosocialne podpore uporabnikom),
  • JZ Socio (nudenje socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin.

Sodelujoče organizacije že sedaj uspešno sodelujejo s prostovoljci, ki so vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje. V okviru projekta se povezujejo različne oblike zdravstvene in socialnovarstvene pomoči starejšim in osebam, ki so starejše od 18. let. Obe ciljni skupini potrebujejo pomoč zaradi invalidnosti, duševnih težav. 

Glavni cilj projekta je usklajeno delovanje na lokalni in regionalni ravni, sodelovanje, ki upošteva medsektorski in interdisciplinarni pristop tako v načrtovanju dejavnosti kot pri njihovem izvajanju.

Dravograd

Koroški dom starostnikov v izvajanje aktivnosti pilotnega projekta na Koroškem vključuje več kot 30 partnerjev. Poleg petih ključnih partnerjev – Koroški dom starostnikov, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Center za socialno delo Koroška, poslovna enota Ravne na Koroškem, Koroški medgeneracijski center Ravne na Koroškem in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, v projektu sodelujejo še vse občine Mežiške doline ter več kot 20 društev iz lokalnih okolij.

Glavni cilj projekta je s celostnim pristopom in z obravnavo usmerjeno na posameznika preizkusiti orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe, in sicer v obliki:

  • osnovnih in podpornih dnevnih opravil (pomoč pri osnovnih dnevnih in gospodinjskih opravilih, nega telesa …),
  • storitev za ohranjanje samostojnosti (storitve, ki jih izvajajo fizioterapevti, delovni terapevti; preventiva pred padci, svetovanje o prilagoditvi stanovanj …).

Krško

Nosilec projekta je Center za socialno delo Krško. Pilotni projekt, ki so ga poimenovali »Most«, izvajajo v sodelovanju z Občino Krško, Domom starejših občanov Krško, Zdravstvenim domom Krško, Splošno bolnišnico Brežice in Varstveno delovnim centrom Krško – Leskovec, podporni partnerji Hospic za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino, Društvi Sožitje in Sonček, Društvo upokojencev Krško ter Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško.

S projektom poskušajo povezati različne oblike socialnovarstvene in zdravstvene pomoči starejšim in drugim potrebnim osebam v enotno mrežo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Povezave:

Prednostna naložba:

9.2. Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa

Specifični cilj:

9.2.1 Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe.

Posredniški organ:

Ministrstvo za zdravje, Služba za izvajanje kohezijske politike, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Upravičenci:

  • Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje (Naslov projekta: »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji«)
  • Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd (Naslov projekta: »Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe«)
  • Center za socialno delo Krško, Cesta krških žrtev, 8270 Krško (Naslov projekta: »Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«)."

Kratek opis in cilji projekta/operacije:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči.

Namen javnega razpisa je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, semi-ruralno) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s celostnim pristopom in definiranim modelom integrirane, koordinirane ter na posameznika usmerjene obravnave

preizkusiti ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe. Ugotovitve pilota bodo predstavljale izhodišča za dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju dolgotrajne oskrbe.

Ključni cilji javnega razpisa so:

1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (vloga, ocenjevalna lestvica, osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti);
2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju;
3. testiranje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem neformalne oskrbe in formalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave;
4. testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter na novo vzpostavljenimi vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja integrirane storitve za uporabnika;
5. testiranje elektronskega dokumentiranja postopkov od ocene upravičenosti do beleženja izvajanja storitev.