Skoči do osrednje vsebine

Namen projekta je razvijati območje med Slovenijo in Italijo na področju upravljanja zelene infrastrukture. Okrepiti želimo celostno upravljanje ekosistemov in izvajanje ukrepov, ki omogočajo trajnostni razvoj. Povečal bo ozaveščenost deležnikov, ciljnih skupin in lokalnih skupnosti o upravljanju zelene infrastrukture.

Izraz zelena infrastruktura se vse pogosteje pojavlja na področju upravljanja voda in pomeni medsebojno povezano omrežje vodotokov, mokrišč, gozdov, naravnih habitatov in ostalih naravno ohranjenih ali polnaravnih območij, kar zagotavlja ekosistemske storitve, na katerih temeljita blaginja ljudi in kakovost življenja (McDonald in sod., 2005; EEA, 2019).

Glavni cilj projekta GREVISLIN bo realiziran preko sledečih aktivnosti:

Izboljšanje upravljanja povodij Soče, Vipave in Livenze s poudarkom na celovitem pristopu k upravljanju zemljišč in strateškem prostorskem načrtovanju.

  • Usklajeno čezmejno spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda ter spremljanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov reke Soče in Vipave.
  • Ozaveščanje deležnikov in drugih ciljnih skupin o pomenu ohranjanja oziroma izboljševanja kakovosti voda, habitatov in vrst na območjih Natura 2000. Večja pozornost bo namenjena deležnikom iz kmetijskega sektorja – tako strokovnim organizacijam, kot kmetom in občinam, ki lahko konkretno izvajajo ukrepe za celovito upravljanje voda. Izvedeni bodo pilotni ukrepi za zeleno infrastrukturo z namenom okrepitve ekosistemskih storitev. Vpeljava dobrih in inovativnih kmetijskih praks. Ureditev razlivne površine ob Vipavi in Pivki. V primeru Vipave gre tudi za varstvo pred poplavami.
  • Ozaveščanje javnosti o trajnostni rabi naravnih virov in urejanju razlivnih površin v povezavi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Za zagotovitev kontinuitete toka in prehodnosti za vodne organizme na reki Soči, bo prilagojena obstoječa zajezitev v Zagraju (Sagrado). Za širšo javnost bodo izvedene tudi tematske poti na območjih Natura 2000.

V projektu sodeluje 15 ustanov iz Slovenije in Italije, med katerimi so deželni organi, občine, deželna in nacionalna okoljska agencija, raziskovalna organizacija kot tudi lokalna združenja. Vodilni partner projekta je RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica.

Projekt »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah« (GREVISLIN) se izvaja v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje 2014-2020, prednostna os 3 – Prednostna naložba 6d - NATURA 2000 IN ZELENE INFRASTRUKTURE. Vrednost celotnega projekta je 2.940.032,53 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% in s strani Republike Slovenije (v primeru ARSO) oz. partnerjev samih v deležu 15%.

Več na spletni strani projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/grevislin

Iskalnik