Skoči do osrednje vsebine

Z izvedbo projekta »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah« (GREVISLIN) želimo razvijati območje med Slovenijo in Italijo na področju upravljanja zelene infrastrukture in okrepiti celostno upravljanje ekosistemov in izvajanje ukrepov, ki omogočajo trajnostni razvoj.

Izraz zelena infrastruktura se vse pogosteje pojavlja na področju upravljanja voda in pomeni medsebojno povezano omrežje vodotokov, mokrišč, gozdov, naravnih habitatov in ostalih naravno ohranjenih ali polnaravnih območij, kar zagotavlja ekosistemske storitve, na katerih temeljita blaginja ljudi in kakovost življenja (McDonald in sod., 2005; EEA, 2019).

Glavni cilj projekta GREVISLIN bo realiziran preko sledečih aktivnosti:

  • izboljšanje upravljanja povodij Soče, Vipave in Livenze s poudarkom na celovitem pristopu k upravljanju zemljišč in strateškem prostorskem načrtovanju,
  • usklajeno čezmejno spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda ter spremljanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov reke Soče in Vipave,
  • ozaveščanje deležnikov in drugih ciljnih skupin o pomenu ohranjanja oziroma izboljševanja kakovosti voda, habitatov in vrst na območjih Natura 2000. Večja pozornost bo namenjena deležnikom iz kmetijskega sektorja – tako strokovnim organizacijam, kot kmetom in občinam, ki lahko konkretno izvajajo ukrepe za celovito upravljanje voda. Vpeljava dobrih in inovativnih kmetijskih praks. Ureditev razlivne površine ob Vipavi in Pivki. V primeru Vipave gre tudi za varstvo pred poplavami,
  • ozaveščanje javnosti o trajnostni rabi naravnih virov in urejanju razlivnih površin v povezavi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Za zagotovitev kontinuitete toka in prehodnosti za vodne organizme na reki Soči, bo prilagojena obstoječa zajezitev v Zagraju (Sagrado). Za širšo javnost bodo izvedene tudi tematske poti na območjih Natura 2000.

Projekt GREVISLIN se izvaja v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje 2014-2020. Vrednost celotnega projekta je 2.940.032 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85%, 15% pa zagotovijo partnerji sami (v primeru ARSO je to Republika Slovenija). V projektu sodeluje štirinajst partnerjev (7 iz Slovenije: ARSO; Občina Ajdovščina; MONG; Občina Postojna; IzVRS; KGZS Zavod GO; RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o., ki je vodilni partner in 7 iz Italije: Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali; Regione FVG; ARPA FVG; Consorzio di Bonifica Pianura Isontina; Comune di Staranzano; Regione del Veneto; Veneto Agricoltura). V projektu sodelujeta tudi dva pridružena partnerja.

Več na spletni strani projekta GREVISLIN