Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

Cilji projekta: Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov; Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; Naziv prednostne naložbe: 6.2. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

Namen projekta: izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov na Natura območjih Dolina Vipave in Vipavski rob. Namen projektnih aktivnosti je ohranjati, izboljšati in obnoviti habitat vrst, izpostavljenih v Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) ali krajše PUN-u: laška žaba (Rana latastei), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata), močvirski krešič (Carabus variolosus), vidra (Lutra lutra), močvirska sklednica (Emys orbicularis), črnočeli srakoper (Lanius minor), hribski škrjanec (Lullula arborea), strašničin mravljiščar (Phengaris teleius ali Maculinea teleius) in rogač (Lucanus cervus).

Aktivnosti na projektu:

Sklop 4.1.1.

 • Sanacija meandra Brje
 • Izdelava projektne dokumentacije za renaturacijo meandra Brje
 • Spremljanje učinkov varstvenega cilja 4.1.1. (popis stanja laške žabe)

Sklop 4.1.2.

 • Renaturacija meandra Dolenje
 • Ureditev vtoka v Novakovo mlinščico
 • Ureditev prehodnosti štirih pregradah na reki Vipavi
 • Komunikacija z mejnimi lastniki zemljišč, podpora komunikaciji z lokalnim prebivalstvom na temo izvajanja renaturacij
 • Izdelava projektne dokumentacije za renaturacijo meandra Dolenje
 • Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prehodnosti štirih pregrad na reki Vipavi
 • Izdelava projektne dokumentacije za ureditev vtoka v Novakovo mlinščico
 • Popis stanja vidre na projektnem območju
 • Spremljanje učinkov varstvenega cilja 4.1.2. (popis ribjih združb)

Sklop 4.1.3.

 • Odstranjevanje tujerodnih vrst želv
 • Komunikacija z lastniki zemljišč
 • Postavitev terarijev in izdelava knjižic
 • Spremljanje gibanja močvirskih sklednic z metodo telemetrije
 • Spremljanje učinkov varstvenega cilja 4.1.3. (popis močvirske sklednice)

Sklop 4.1.4.

 • Sajenje novih linij dreves
 • Postavljanje lovnih prež
 • Vzpostavitev cvetnih pasov
 • Spremljanje učinkov varstvenega cilja 4.1.4. (črnočeli srakoper)
 • Priprava načrta zasaditve dreves in cvetnih pasov ter umestitev kolov
 • Pregled lastništva zemljišč, komunikacija z lastniki zemljišč, pridobivanje dovoljenj

Sklop 4.1.5.

 • Odstanjevanje lesne zarasti
 • Spremljanje učinkov varstvenega cilja 4.1.5. (popis stanja hribskega škrjanca)
 • Priprava načrta sečnje
 • Sklepanje pogodb dolgoročnega varstva

Sklop 4.1.6.

 • Ureditev habitata strašničinemu mravljiščarju
 • Spremljanje učinkov varstvenega cilja 4.1.6. (popis stanja strašničinega mravljiščarja)
 • Komunikacija s skladom KZG in lastniki zemljišč
 • Priprava načrta ureditve habitata strašničinega mravljiščarja

Sklop 4.1.7.

 • Ureditev in obnova habitata rogaču
 • Priprava načrta ureditve habitata rogaču, z načrtom polaganja lesne biomase

Splošni sklop

 • Izgradnja PU poti
 • Postavitev ornitološke opazovalnice
 • Postavitev količkov
 • Knjižica o tujerodnih vrstah rastlin in živali
 • Izdelava mobilne aplikacije in zemljevidov za vodenje po PU poti
 • Pridobivanje soglasij/projektne dokumentacije za PU pot in ornitološko opazovalnico
 • Vodenje projekta
 • Koordinacija projektnih aktivnosti na nivoju projektnega partnerja
 • Komunikacijski načrt
 • Informativne table
 • Spletna stran projekta
 • Sodelovanje z mediji in vzpostavitev družbenih omrežij

 

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dosegljive na spletni strani:

https://www.projektvipava.si/

Osebna izkaznica projekta