Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V teku

  Oblikovanje novega nacionalnega programa za jezikovno politiko 2020–2024

  Pripravljamo novo Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2020–2024. Želimo, da začrtani ukrepi in strokovne smernice predstavljajo aktualne jezikovne potrebe različnih skupin uporabnikov, zato smo v nastanek strateškega dokumenta vključili predstavnike zainteresirane in strokovne javnosti.

 • V teku

  Mednarodno leto zdravja rastlin

  Zdrave rastline so vir vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane. Rastlinske bolezni in škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane in posledično zvišujejo ceno hrane. Trajnostno zdravje rastlin je pomembno za varovanje okolja, gozdov in biotske raznovrstnosti. Samo zdrave rastline so odporne pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci. Z zdravimi rastlinami zmanjšujemo učinke klimatskih sprememb ter podpiramo napore za prenehanje lakote, podhranjenosti in revščine.

 • V teku

  MLA pobuda

  MLA pobuda je pobuda Slovenije, Argentine, Belgije, Mongolije, Nizozemske in Senegala za sprejetje Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavi in pregonu zločina genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev.

 • V teku

  Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi

  Želja ljudi je, da se v svojem okolju gibljejo neodvisno in varno. Za dosego tega cilja je potrebno prilagoditi fizično urbano okolje in odstraniti nevarne točke, urediti dostop do javnih objektov, potniškega prometa in drugih javnih površin.

 • V teku

  CARPE DIGEM

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz sedmih držav članic EU, »CARPE DIGEM – Catalysing Regions in Peripheral and Emerging Europe towards Digital Innovation Ecosystems«.

 • V teku

  Nagradni likovni natečaj za osnovnošolce

  Prislužite si nagrado – skakanje v trampolin parku Woop!

 • V teku

  Frisco 2.3

  Projekt Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.3 - Gradbeni ukrepi na porečjih Drave in Kolpe zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na Dravi in Kolpi.

 • V teku

  Visfrim

  VISFRIM - Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih / VISFRIM Gestione del Rischio Idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri

 • V teku

  Programi socialne aktivacije

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020) pristopilo k objavi javnih razpisov za programe socialne aktivacije.

 • V teku

  Večnamenski romski centri

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti večdimenzionalno pristopamo k obravnavi romske tematike in si prizadevamo nasloviti izzive, ki sodijo v pristojno delovno področje, s katerimi se pripadnice in pripadniki romske skupnosti, kot ena najranljivejših družbenih skupin, pogosto soočajo.

 • V teku

  Projektna enota za izvedbo deinstitucionalizacije

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot upravičenec, skupaj s projektnim partnerjem, Inštitutom Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV), izvaja operacijo z naslovom »Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije«, katere ključni namen je zagotoviti podlage za zaključek procesa deinstitucionalizacije (DI) in vzpostaviti celostni sistem DI v Sloveniji.

 • V teku

  Evropska kohezijska politika 2014-2020 v okviru Ministrstva za infrastrukturo

  Ministrstvo za infrastrukturo v programskem obdobju 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta izvaja ukrepe s področja trajnostne rabe energije in prometa.

 • V teku

  Program Obzorje 2020 v okviru Ministrstva za infrastrukturo

  Obzorje 2020 (ang. Horizon 2020) je največji program EU za raziskave in inovacije.

 • V teku

  Nadgradnja železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

  V okviru projekta bodo na odseku Poljčane-Slovenska Bistrica izvedena dela z namenom povečanja tehničnih zmogljivosti proge (nosilnosti), varnosti in izboljšanje interoperabilnosti.

 • Zaključen

  Izvlečni tir - Sanacija ozkega grla pred tovorno postajo Koper

  Namen izvedbe projekta je sanacija oz. obnova železniškega odseka med postajo Dekani in vozliščem Bivje.

 • V teku

  Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje

  Predmet projekta je izvedba nadgradnje železniške proge na odseku Zidani Most–Celje v dolžini 26,2 km.

 • V teku

  Vgradnja ERTMS/ETCS na progah Pragersko- Šentilj in Zidani Most- Dobova

  ETCS - European Train Control System - evropski sistem za nadzor in vodenje vlakov.

 • V teku

  Drugi tir Divača-Koper – Raziskave, projekt za izvedbo ter izgradnja dostopnih cest in objektov za premostitev doline Glinščice

  Izdelava podlag za gradnjo novega tira na železniške povezave med Divačo in Koprom.

 • V teku

  Digitalna Evropa za vse - DE4A

  Ministrstvo za javno upravo je del mednarodnega konzorcija 23 partnerjev iz različnih držav. Iz Slovenije sodelujejo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan. S projektom želimo partnerji vzpostaviti tehnološke sisteme in organizacijske mehanizme za čezmejne elektronske storitve.

 • V teku

  Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS – SI-PASS 2.0

  Ministrstvo za javno upravo je del slovenskega konzorcija sedmih projektnih partnerjev v projektu Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS - SI-PASS 2.0. Projekt bo pomembno prispeval k uspešni implementaciji zakonskih zahtev iz tako imenovanih Uredbe eIDAS in Uredbe SDG.

Iskalnik