Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija je konec preteklega leta sprejela nov sveženj ukrepov o krožnem gospodarstvu, s katerim želi spodbuditi prehod Evrope v krožno gospodarstvo in s tem, ob zmanjševanju pritiskov na okolje, okrepiti njeno konkurenčnost v svetu, spodbuditi gospodarski razvoj in ustvariti nova delovna mesta. Med predlaganimi ukrepi, ki bodo prispevali k „zaprtju zanke“ življenjskih ciklov proizvodov in prinesli koristi za okolje in gospodarstvo, je tudi spodbujanje ponovne uporabe in industrijske simbioze - spreminjanja stranskih proizvodov ene panoge v surovine druge panoge. Gre za pristop, kjer je ključnega pomena iskanje sinergij na posameznem teritoriju.

Industrijska simbioza se osredotoča na povezave med okoljem, gospodarstvom in industrijo. S ciljem zmanjšanja nastajanja odpadkov spodbuja delitev surovin in pri tem sledi primeru ekosistemov v naravi, kjer se vse ponovno uporabi. Industrijska simbioza krepi regionalno konkurenčnost in rast s pospeševanjem:

 • prihrankov surovin in energije, ponovne uporabe odpadkov in stranskih produktov porabe energije v industrijskih procesih;
 • novih poslovnih modelov trgovanja s sekundarnimi surovinami in inovativnimi storitvami pri ravnanju z odpadki; 
 • zmanjševanja odvisnosti in blažitvijo zunanjih tveganj nihanja cen uvoženih surovin in fosilnih goriv.

SYMBI si prizadeva podpreti prehod v z viri učinkovito gospodarstvo preko industrijske simbioze, ki vzpostavlja teritorialne sinergije na področju upravljanja odpadkov in izmenjave odpadne energije ter stranskih proizvodov kot sekundarnih virov.

Sodelujoči partnerji

 • Fundacija FUNDECYT, Znanstveni in tehnološki park avtonomne skupnosti Extremadura, Španija, vodilni partner,
 • Regijsko ministrstvo za okolje in prostor, Andaluzija, Španija,  
 • Regija Malopolska, Poljska,
 • Gospodarska zbornica regije Molise, Italija,
 • Občina Kozani, oddelek za razvoj in načrtovanje, Grčija,
 • Pannon Novum Regionalna inovacijska agencija zahodne panonske regije, Madžarska,
 • Regijski svet regije Häme, Finska,
 • Univerza za uporabne znanosti, Häme, Finska,
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenija.

Glavni cilj projekta 

Splošni cilj projekta SYMBI je opolnomočiti sodelujoče regije, da oblikujejo trajnostna gospodarstva, ki bodo odporna na okoljske pritiske in podnebne spremembe. Projekt bo podprl izvajanje instrumentov politik in ukrepov za širjenje industrijske simbioze z namenom povečevanja dodane vrednosti, zmanjševanja proizvodnih stroškov in okoljskih pritiskov ter podnebnih sprememb zaradi bolj učinkovite rabe virov. 

Z razvojem dejavnosti bo SYMBI:

 • spodbujal regionalne sisteme za pretvorbo odpadkov;
 • spodbujal uporabo sekundarnih surovin in nastanek regionalnih trgov sekundarnih surovin;
 • prioritiziral zeleno javno naročanje;
 • stremel k sprostitvi vlaganj regijskih in lokalnih finančnih akterjev;
 • raziskal, ocenil, razširil in okrepil trenutne prakse v ekosistemih industrijskih inovacij;
 • dvignil ozaveščenost javnosti o industrijski simbiozi in krožnem gospodarstvu.

Učinki in rezultati projekta 

 • Za zagotovitev temeljite izmenjave izkušenj in javne razprave, tako v posamezni regiji kot tudi med njimi, bo izvedenih več srečanj in posvetovanj partnerskih organizacij, regionalnih uprav in ključnih deležnikov. Prav tako bomo na ravni EU delili izkušnje na področju regionalnih politik in 
 • pripraviliprimerjalno študijo obstoječih politik na regionalni in nacionalni ravni, ki se nanašajo na industrijsko simbiozo in krožno gospodarstvo;
 • izvedli analizo potencialnih vlaganj v industrijsko simbiozo;
 • identificirali primere dobrih praks;
 • promocija zelenega javnega naročanja, kot sredstva, ki omogoča industrijsko simbiozo.

 

Sredstva za izvedbo projekta

Skupna vrednost projekta znaša 1,6 milijona evrov. V 85 odstotkih ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), preostala sredstva zagotovijo sodelujoče države. Za izvedbo projekta SVRK razpolaga z nekaj več kot 170.000 evri (od tega je nekaj manj kot 145.000 evrov iz ESRR).

Trajanje in faze projekta

S projektom, ki je razdeljen v dve fazi, smo pričeli v začetku aprila 2016, trajal pa bo vse do konca marca 2021. Prva faza je namenjena pripravi akcijskega načrta, v drugi pa bomo spremljali njegovo izvajanje.

Več o projektu:

www.interregeurope.eu/symbi/

www.facebook.com/interregeurope.eu.symbi/

twitter.com/symbiproject

Kontakt:

Marjana Dermelj, vodja projekta

T: 01/400 3397

E: marjana.dermelj(at)gov.sisymbi.svrk(at)gov.si