Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V teku

  Spremembe kmetijske zemljiške politike

  Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so vrsto let prihajale pobude za spremembo področja prometa s kmetijskimi zemljišči, vendar do leta 2016 pobude niso imele strokovnih podlag in analiz. Zato smo se na ministrstvu odločili za sistematično spremembo tega področja.

 • V pripravi

  Informacijska podpora za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe

  V okviru izvajanja pilotnih projektov vzpostavitve sistema dolgotrajne oskrbe, je za učinkovito izvajanje potrebno informacijsko podpreti celoten proces obravnave posameznika v sistemu dolgotrajne oskrbe in ga povezati z obstoječimi informacijskimi sistemi in bazami podatkov upravičencev dolgotrajne oskrbe.

 • Zaključen

  Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

  Namen projekta je povečevanje dostopnosti programov zmanjševanja povpraševanja po drogah, zmanjševanje regionalnih razlik in razlik med spoloma ter delo z obrobnimi skupinami prebivalstva. Glavni cilj izvajanja programa pa je zmanjševanje škode (predvsem zdravstvenih in socialnih posledic) pri osebah, ki uporabljajo prepovedane droge. Program omogoča tudi vzpostavitev stika z večjim številom uporabnikov prepovedanih drog, predvsem s tistimi, ki niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči (skrita populacija uporabnikov prepovedanih drog). Na podlagi javnega naročila je Ministrstvo za zdravje nabavilo 10 mobilnih enot in jih v uporabo posredovalo izvajalcem projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«.

 • V teku

  Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del

  Namen projekta je pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje preventivne dejavnosti v primarnem zdravstvu. Prostori bodo namenjeni dejavnostim na področju odvisnosti, telesne dejavnosti in mentalnega zdravja. Prostori bi potrebovali tudi garderobe in sanitarni blok, ločeno za ženske in moške. Potrebno bi bilo tudi nabaviti ustrezno opremo za te prostore.

 • V teku

  Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

  Namen projekta je informacijsko podpreti integrirano preventivo v zdravstvenih domovih, v okviru katere se preventivna dejavnost razvija, upravlja in neprestano izboljšuje. Razvita rešitev bo omogočala sistematično spremljanje uspešnosti preventivnih intervencij v sistemu zdravstvenega varstva, omogočala pohitritev procesov dela v CKZ in podprla in okrepila komuniciranje med izvajalci.

 • V teku

  Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora

  Namen projekta je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvija na Oddelku za invalidno mladino tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center.

 • V teku

  Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje

  Namen in cilj operacije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko prenovo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v SB Trbovlje, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

 • V teku

  Energetska sanacija dveh stavb Splošne bolnišnice Novo mesto

  Namen investicije je z ukrepi energetske sanacije bistveno zmanjšati toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavb. Z energetsko prenovo bodo izboljšani delovni pogoji v objektih, izboljšana kakovost zraka, doseženo večje toplotno oziroma klimatsko ugodje. Načrtovana je prenova sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave ter izboljšava ovoja stavbe.

 • V teku

  Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju

 • V teku

  Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice

  Cilj sanacije je odpraviti tehnične pomanjkljivosti obstoječega stanja ovoja in instalacijskih sistemov stavb: stavba specialnih ambulant; glavna bolnišnična stavba (stavba A); stavba za dializo in rentgen (stavba B).

 • V teku

  Instrument za povezovanje Evrope 2014-2020

  V obdobju 2014–2020 predstavlja Instrument za povezovanje Evrope ključni evropski finančni instrument za spodbujanje rasti, zaposlitev in konkurenčnosti s ciljno usmerjenimi naložbami v prometno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo.

 • V teku

  ERA-NET JPCOFUND 2

  ERA-NET JPCOFUND 2 bo omogočil usklajevanje nacionalnih in regionalnih programov za raziskave na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni.

 • Dogovori za razvoj regij

  Dogovor za razvoj regij (DRR) je nov inštrument regionalne politike po ZSRR-2 ki je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje RRP (Regionalni razvojni program) tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

 • V teku

  Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti

  Glavni namen projekta je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine.

 • V pripravi

  Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

  Namen projekta je razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe ter razvoj in uveljavitev učinkovitih modelov posodobitve socialnih in zdravstvenih storitev za starejše.

 • Zaključen

  Projekt Šilih

  V okviru Projekta Šilih smo pripravili 15 ukrepov za izboljšanje stanja na področju preprečevanja, ugotavljanja in odpravljanja opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo ter ustreznega in pravočasnega sodnega varstva.

 • V pripravi

  Projekt SenSys

  V okviru projekta bodo potekale aktivnosti za vzpostavitev novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu. Pilotni projekt oziroma pilotno preverjanje sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu se bo začelo leta 2020.

 • V teku

  MULTIAPPRO

  Cilj projekta je analizirati ozka grla v intermodalnem transportu tovora, tako na nacionalni kot regionalni ravni, in pripraviti predloge za njihovo odpravo.

 • V teku

  EXPO 2020 DUBAJ

  Slovenija bo od 20. oktobra 2020 do 10. aprila 2021 sodelovala na mednarodni razstavi »EXPO 2020 Dubaj«, ki bo potekala v Dubaju v Združenih arabskih emiratih (ZAE).

 • V teku

  Izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije

  S Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Hkrati pa je Slovenija z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega sodelovanja med ključnimi inovacijskimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema.

Iskalnik