Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana

  Predmet investicije je celovita prenova notranjosti stavbe Negovalne bolnišnice na naslovu Vrazov trg 1 (Stara Pediatrična klinika), in sicer se bodo izvedla gradbeno - obrtniška in inštalacijska dela ter vgradnja standardne ter medicinske opreme. Z investicijo se bo zagotovilo 87 ležišč za zdravstveno nego in paliativno oskrbo.

 • V teku

  LIFE NarcIS

  S projektom »LIFE NarcIS - naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS - NAtuRe Conservation Information System - LIFE19 GIE/SI/000161) vzpostavljamo nacionalni informacijski sistem za varstvo narave, ki bo omogočal enostaven dostop do podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, naravovarstvenih podatkov in številnih drugih podpornih podatkov, ki jih varstvo narave potrebuje za svoje delovanje. Sistem rešuje pomanjkljivosti na področju upravljanja s podatki naravovarstva ter prispeva k učinkovitejšemu izvajanju zakonodaje.

 • V teku

  Obzorje Evropa

  Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del programa za širitev udeležbe udeležbo in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.

 • V teku

  CHANSE

  CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe - Sodelovanje humanistike in družboslovja v Evropi

 • Zaključen

  Poročilo o okolju

  Poročila o okolju so dokumenti, ki celovito prikažejo stanje okolja v Sloveniji, in nastajajo ciklično, praviloma vsake štiri leta.

 • V teku

  Evropska pomoč najbolj ogroženim

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z evropskimi sredstvi zagotavlja nefinančno pomoč najbolj ogroženim osebam v obliki paketov s prehranskimi izdelki in s sofinanciranjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.

 • V teku

  Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug

  Projekt »Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug« zajema pripravo dokumentacije za celoten drugi odsek tretje razvojne osi jug, ki je razdeljen na tri pododseke:
  A - 8 kilometrov od priključka Maline do priključka Metlika – sever,
  B - 2,5 kilometra od priključka Metlika – sever do mejnega prehoda Metlika in
  C - 20 kilometrov od razcepa Gradnik do Črnomlja – jug.
  8 milijonov evrov vreden projekt bo v višini 2,15 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V teku

  COVID19 - informacijska podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni

  Namen operacije je vzpostaviti enotno informacijsko rešitev za naročanje na cepljenje.

 • V teku

  Energetska prenova stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva

  Predmet investicijskega projekta je energetska sanacija sedmih stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva.

 • V teku

  Instrument za povezovanje Evrope 2021-2027 - promet

  Namen Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE, ang. Connecting Europe Facility - CEF) je pospešiti naložbe na področju vseevropskih omrežij v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij, ki bodo olajšale čezmejne povezave, spodbudile večjo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter prispevale k bolj konkurenčnemu in trajnostnemu socialnemu tržnemu gospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam.

 • V teku

  COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota

  Namen operacije »COVID19 – Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota« je povečati zmogljivosti in zagotoviti njeno ustreznost za podaljšano bolnišnično zdravljenje oziroma neakutno bolnišnično obravnavo obstoječega in v prihodnosti naraščajočega števila bolnikov.

 • V teku

  Celovita energetska prenova stavb NIJZ (CE Ljubljana, OE Celje, OE Murska Sobota)

  Izvedba celovite energetske prenove objekta na način, ki je ob upoštevanju Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in OP EKP 2014–2020 ter predpisih in navodilih, izdanih za namen energetske prenove objektov javne uprave z vidika javnega partnerja, najbolj upravičen. Primarni cilj teh aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.

 • V teku

  Evropska kohezijska politika 2021-2027 na področju prometa

  Ministrstvo za infrastrukturo v programskem obdobju 2021–2027 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta izvaja nekatere ukrepe s področja prometa, ki se izvajajo v okviru Cilja politike 3: Bolj povezana Slovenija z izboljšanjem mobilnosti.

 • V teku

  Razvojna sredstva za gospodarstvo, turizem in šport

  Z razvojnimi spodbudami želimo dvigniti produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter omogočiti enakomeren razvoj slovenskih regij. Z javnimi razpisi in drugimi oblikami dodeljevanja finančnih spodbud naslavljamo področja turizma, investicij, raziskav in razvoja, digitalizacije, podpornega okolja za podjetništvo ter seveda področje soočanja z energetsko krizo.

 • V teku

  Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij (2021–2030)

  Zavod za gozdove Slovenije je, ob upoštevanju usmeritev iz nacionalnega gozdnega programa, ugotovljenega stanja gozdov in populacij divjadi, analize preteklega gospodarjenja ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov, pripravil nove gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte območij.

 • V teku

  Drugi EU programi na področju prometa

  Ministrstvo za infrastrukturo v programskem obdobju 2021–2027 sodeluje z različnimi ukrepi in projekti na področja prometa tudi v okviru drugih evropskih programov.

 • V teku

  Drugi evropski programi v okviru Ministrstva za infrastrukturo

 • V teku

  Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 Ministrstva za pravosodje

  Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse. Temu so namenjena evropska kohezijska sredstva v obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja do leta 2029, v višini 3,2 milijarde evrov.

 • Zaključen

  30 let samostojnosti Slovenije

 • V teku

  Varnost za vse

  Kako pomembna je varnost, se zavemo šele, ko jo izgubimo. Vsi podsistemi družbe lahko delujejo le, če je vzpostavljena varnost. Zdravstvo, šolstvo, sociala … Brez varnosti nič ne more delovati, zato je varnost ključna za ustvarjanje države blaginje.