Skoči do osrednje vsebine

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020

Pravosodni sistem ima kot izjemno pomemben strateški in nacionalni dejavnik pomembno vlogo v razvoju Slovenije in Evropske Unije le, če je učinkovit in če obstaja zaupanje v pravosodje. Delujoče, neodvisno, učinkovito in pravično pravosodje, ki mu državljani zaupajo, je eden od bistvenih dejavnikov in porokov družbenega razvoja ter temeljni gradnik pravne države.

Na Ministrstvu za pravosodje se z izvajanjem naših vsebin vključujemo v naslednje prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020, in sicer:

 4. prednostno os: Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

 9. prednostno os: Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnihkoli diskriminacij

 11. prednostno os: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava

Različne investicije v okviru evropske kohezijske politike 2014-2020 v različnih področjih pravosodja sledijo Strategiji pravosodja 2020 in Strategiji ravnanja s človeškimi viri v pravosodju 2020, slednji pa ključnim usmeritvam Evropske unije na področju pravosodja (Justice Scoreboard, Country-specific recommendations). Omenjena dokumenta, ki ju je potrdila Vlada Republike Slovenije leta 2012 in 2014, sta bila identificirana tudi kot konkretna in natančno vnaprej opredeljena ključna dejavnika, ki sta pogoj za uspešno in učinkovito doseganje posebnega cilja naložbene prednostne naloge Unije. Na ta način sta s ciljem neposredno povezana in imata nanj tudi neposredni vpliv.

Navodila za izvajanje operacij evropske kohezijske politike

V okviru izvajanja naših nalog Službe za evropska sredstva smo pripravili navodila za upravičence, ki pojasnjujejo pravila in služijo upravičencem kot pomoč pri izvajanju operacij, katere so sofinancirane iz sredstev ESS in KS.

Navodila organa upravljanja za izvajanje operacij evropske kohezijske politike so objavljena na spletni strani EU-skladi .

Javne objave

Vse aktualne javne objave v zvezi z operacijami, ki so sofinancirane s strani Evropske unije, so objavljene na spletni strani gov.si v rubriki Zbirke/Javne objave (najdete na spletni povezavi).

Uporabni seznami v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike na Ministrstvu za pravosodju

Seznam vseh operacij, ki jih izvajamo na Ministrstvu za pravosodje (.xlsx)

Seznam vseh upravičencev na Ministrstvu za pravosodje

Prednostna os Naziv operacije Upravičenci
4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP Ministrstvo za pravosodje
4. Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja Demonstracijski / pilotni projekt 3: Celostna energetska stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP Ministrstvo za pravosodje
9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij.
11. Pravna država, razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev Učinkovito pravosodje Ministrstvo za pravosodje, Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS, Uprava za probacijo

Pomembni evropski in slovenski predpisi in ključni dokumenti v okviru Evropske kohezijske politike 2014-2020

Evropska in slovenska zakonodaja

Seznam pomembnih Evropskih in slovenskih predpisov za izvajanje Evropske kohezijske politike je objavljen na spletni strani EU-skladi.

Objavljeni so pomembni predpisi:

- evropski predpisi: različne Uredbe (Uredba o skupnih določbah, Uredba o ESRR, ESS, KS, ETS in EKSRP), smernice in drugi pomembni dokumenti Evropske komisije ter

- slovenski predpisi (npr. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije in drugi zakoni, smernice in stališča, Uredba v zvezi s porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020).

Ključni dokumenti, ki so podlaga za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji

Strategija pravosodje - 2020

Strategija Pravosodje 2020 je dokument, ki definira razvojne zmožnosti v pravosodju, od izvajanja ukrepov, institucionalnih in strukturnih sprememb, do oblikovanja novih družbenih vrednot kot podlage za dolgoročni razvoj Slovenije. Strategija vključuje vrsto pobud za razvoj področja pravosodja v letih 2014 do 2020, na seji 19. julija 2012 pa jo je potrdila tudi Vlada.

Gre za nadgradnjo izkušenj in dobrih praks, ki jih je slovensko pravosodje pridobilo na podlagi projekta E-pravosodje. V Strategijo so bila dodana nova področja razvoja, varnost v pravosodnem sistemu, različne pobude za učinkovitejše delovanje pravosodnega sistema ter izvrševanja kazenskih sankcij, s posebnim poudarkom na uvedbi probacijske službe, ter učinkovite promocije trajnostnih in okolju prijaznih rešitev v pravosodju.

Gre za mozaik pobud in rešitev, ki gradijo na preteklih dobrih praksah v Sloveniji (npr. Projekt Lukenda, E-pravosodje), ki so hkrati vpete v cilje nadnacionalne strategije Evropske komisije Evropa 2020 - Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

STRATEGIJA PRAVOSODJE 2020 (slo)

JUSTICE 2020 STRATEGY (ang)

Strategija ravnanja s človeškimi viri v pravosodju - 2020

Vlada RS je dne 24.4.2014 sprejela Strategijo ravnanja s človeškimi viri do leta 2020.

Namen strategije je zagotoviti ustrezno usposobljenost za vse ravni zaposlenih v pravosodju za čimbolj učinkovito, smotrno in tematsko usmerjeno doseganje ciljev, izhajajočih iz strategije Pravosodje 2020, ki je v skladu s krovno strategijo Evropa 2020. Pripravljena je v skladu s Priporočilom Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2013 in mnenjem Sveta o slovenskem programu stabilnosti za obdobje 2012–2016.

Strategija ravnanja s človeškimi viri v pravosodju do leta 2020

Seznam drugih ključnih dokumentov, ki jih najdete na spletni strani EU-skladi:

- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020

- Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 s spremembami

- Strategija pametne specializacije

- Merila za izbor operacij s spremembami.