Skoči do osrednje vsebine

Dogovori za razvoj regij

Dogovor za razvoj regij (DRR) je nov inštrument regionalne politike po ZSRR-2 ki je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje RRP (Regionalni razvojni program) tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

Opis problematike in obstoječe stanje

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo pristojni za izvajanje regionalne politike.

Dogovor za razvoj regij (DRR) je nov inštrument regionalne politike, s katerim se uresničuje RRP (Regionalni razvojni program) tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

Za programsko obdobje se v regiji pripravi regionalni razvojni program (RRP), ki je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Izvedbeni dokument RRP je dogovor za razvoj regije, ki se sklepa za obdobje štirih let.

DRR vključuje regijske projekte in sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije.

Ciljno stanje

Namen uvedbe DRR je dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, gre pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov 2014–2020 v 12 razvojnih regijah. DRR podpira regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne ovire v njih.

S pripravo regionalnih razvojnih programov (RRP) in dogovorov za razvoj regije (DRR) v 12 razvojnih regijah, si regionalna politika prizadeva biti prisotna na celotnem območju države. RRP je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni.

MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih dogovorov za razvoj regij in njihovih dopolnitev intenzivno izvaja teritorialni razvojni dialog z ministrstvi in regijami.

Projekti iz podpisanega DRR se bodo lahko neposredno uvrščali v načrte razvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjevali v okviru kohezijske politike EU.

Ključni deležniki

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za infrastrukturo

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Regionalna razvojna agencija

Razvojni svet regije

Občina

Finančni vidik

MGRT je novembra 2015 objavilo Prvo povabilo DRR. Skupna ocenjena višina predlaganih projektnih predlogov regij je znašala 3,1 milijarde EUR, od tega pričakovano financiranje iz EU sredstev 2,1 milijarde EUR (gre za projekte iz prednostnih naložb poziva regijam kot tudi drugih prednostnih naložb OP). Na podlagi Prvega povabila je bilo v dogovore za razvoj regij uvrščenih 29 projektov v skupni vrednosti sofinanciranja s strani države 93,8 milijona evrov.

MGRT je 13. novembra 2017 za vseh 12 razvojnih svetov regij objavilo Drugo povabilo DRR. Skupaj je bilo za Drugo povabilo zagotovljenih 420,055 milijona evrov sredstev evropske kohezijske politike. Kohezijski regiji Zahodna Slovenija je na voljo 133,4 milijona evrov, kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa 286,7 milijona evrov.

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih iz obeh povabil skupaj je 241, skupna vrednost sofinanciranja s strani države v podpisanih dogovorih pa znaša 479,7 milijonov evrov.

Strateški cilji

Sofinanciranje projektov iz sredstev OP EKP 2014 – 2020 v sledečih prednostnih naložbah OP EKP 2014 – 2020:

 • Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji,

 

 • Prednostna naložba 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,

 

 • Prednostna naložba 5.1 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu

 

 • Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve,

 

 • Prednostna naložba 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami,

 

 • Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno prek multimodalnih vozlišč.

Učinki

Izbor in izvedba sofinanciranih projektov ima vpliv na:

 • gospodarsko rast in delovna mesta, 
 • pozitiven vpliv na okolje, 
 • učinek na razvoj človeškega potenciala, 
 • prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije, 
 • regionalna celovitost, razvojna specializacija in med regionalno sodelovanje.

Dokumenti

    Povezave do naslednjih vsebin: 

    Prednostna naložba 3.1 - Spodbujanje podjetništva:

    A) Smernice za prijavo NPO

    B) Smernice za določanje MSP (pdf), objavljeno 5.10.2018

    C) Predstavitev z dogodka v Lipici dne 20. 9.2018 (ppt), objavljeno 5.10.2018

    D) Potrebna dokumentacija

 • Kontrolni listi (neposredna potrditev operacije, DIIP, IP)
 • Primeri grafičnih prilog za EPC (primer 1, primer 2, primer 3) - objavljeno 13.7.2018
 • Sestavine vloge
  • Obrazec 1 - priloga 2 OU
  • Izpolnjevanje dodatkov 1 in 2 v obrazcu 1 (priloga 2 OU) - objavljeno 13.7.2018
  • Obrazec 3 - Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev NPO
  • Obrazec 4 - Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov
  • Obrazec 5 - Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
  • Obrazec 6a - Izračun finančne vrzeli - Kohezijska regija vzhodna Slovenija
  • Obrazec 6b - Izračun finančne vrzeli - Kohezijska regija zahodna Slovenija
  • Obrazec 7 - Ovojnica
  • Obrazec 8 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Sprememba obrazca objavljena dne 22. 5.2020
  • Obrazec 9 - Izjava vlagatelja o zapolnjenosti kapacitet
  • Priloga 3 - Ključni poudarki za pripravo neposredne potrditve operacije v skladu s Smernicami za pripravo projektnih predlogov za neposredne potrditve operacij v okviru prednostne osi 3.1 dogovor za razvoj regij

     Povezave na podpisane Dogovore za razvoj regij

Mnenje o sočasnosti postopkov

Predpis (Program izvajanja finančnih spodbud)

Iskalnik