Skoči do osrednje vsebine

Dogovori za razvoj regij

Dogovor za razvoj regij - DRR je nov inštrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in je dvostranski izvedbeni akt, s katerim uresničujemo Regionalni razvojni program - RRP tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

Opis problematike in obstoječe stanje

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo pristojni za izvajanje regionalne politike.

Dogovor za razvoj regij - DRR je nov inštrument regionalne politike, s katerim uresničujemo Regionalni razvojni program - RRP tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.

Za programsko obdobje se v regiji pripravi regionalni razvojni program - RRP, ki je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Izvedbeni dokument RRP je dogovor za razvoj regije, ki se sklepa za obdobje štirih let.

DRR vključuje regijske projekte in sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije.

Ciljno stanje

Z uvedbo Dogovorov za razvoj regije - DRR želimo dati nov zagon pri izvajanju regionalne politike, gre pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih razvojnih programov 2014–2020 v 12 razvojnih regijah. Z DRR podpiramo regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in odpravljajo največje razvojne ovire v njih.

S pripravo regionalnih razvojnih programov - RRP in dogovorov za razvoj regije - DRR v 12 razvojnih regijah, si prizadevamo biti prisotni na celotnem območju države. RRP je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni.

Za pospešitev izvajanja podpisanih dogovorov za razvoj regij in njihovih dopolnitev intenzivno izvajamo teritorialni razvojni dialog z ministrstvi in regijami.

Projekti iz podpisanega DRR se bodo lahko neposredno uvrščali v načrte razvojnih programov državnega in občinskih proračunov ter neposredno potrjevali v okviru kohezijske politike EU.

Ključni deležniki

- ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- ministrstvo za okolje in prostor,

- ministrstvo za infrastrukturo,

- služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,

- regionalna razvojna agencija,

- razvojni svet regije,

- občina.

Finančni vidik

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT smo novembra 2015 objavili Prvo povabilo iz projekta Dogovorov za razvoj regij - DRR. Skupna ocenjena višina predlaganih projektnih predlogov regij je znašala 3,1 milijarde evrov, od tega pričakovano financiranje iz EU sredstev 2,1 milijarde evrov (gre za projekte iz prednostnih naložb poziva regijam kot tudi drugih prednostnih naložb Operativnega programa). Na podlagi omenjenega Prvega povabila je bilo v dogovore za razvoj regij uvrščenih 29 projektov v skupni vrednosti sofinanciranja s strani države 93,8 milijona evrov.

13. novembra 2017 smo za vseh 12 razvojnih svetov regij objavili Drugo povabilo iz DRR. Skupaj je bilo za Drugo povabilo zagotovljenih dobrih 420,1 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike. Kohezijski regiji Zahodna Slovenija je na voljo 133,4 milijona evrov, kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pa 286,7 milijona evrov.

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih iz obeh povabil skupaj je 241, skupna vrednost sofinanciranja s strani države v podpisanih dogovorih pa znaša 479,7 milijonov evrov.

Strateški cilji

Sofinanciranje projektov iz sredstev Operativnega program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ministrstva izvajamo v sledečih prednostnih naložbah:

- prednostna naložba 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske  izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji,

- prednostna naložba 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi,

- prednostna naložba 5.1: Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu,

- prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve,

- prednostna naložba 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami,

- prednostna naložba 7.2: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno prek multimodalnih vozlišč.

Učinki

Izbor in izvedba sofinanciranih projektov ima vpliv na:

- gospodarsko rast in delovna mesta, 

- pozitiven vpliv na okolje,

- učinek na razvoj človeškega potenciala, 

- prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije, 

- regionalno celovitost, razvojno specializaciji in med regionalno sodelovanje.

   

Dokumenti, Povabila k Dogovorom za razvoj regij

Dokumenti, prednostna naložba 3.1 - Spodbujanje podjetništva

Dokumenti, podpisani dogovori za razvoj regij z dodatki

Mnenje o sočasnosti postopkov

Predpis, Program izvajanja finančnih spodbud