GOV.SI

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih težavna in dolgotrajna - na tej poti lahko posameznikom preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja. Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. Cilji aktivne politike zaposlovanja sledijo strateškim dokumentom in ukrepom države, obenem pa zagotavljajo možnosti prilagajanja ukrepov hitrim spremembam razmer in potreb na trgu dela. Programi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni tako brezposelnim kot zaposlenim osebam.

Usposabljanje in izobraževanje

Izobraževanje se izvaja kot neformalno in formalno izobraževanje.

Namen neformalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere. Namen formalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe.

V okviru programov usposabljanja posameznik lahko pridobi tudi praktične delovne izkušnje, s katerimi si olajša pot do zaposlitve.

Podroben opis aktulanih programov za brezposlene si lahko ogledate na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za zaposlene pa na spletni strani Sklad-kadri

Spodbude za zaposlovanje

Zaposlitev je ključnega pomena pri zagotavljanju višje socialne varnosti. V okviru programov Spodbude za zaposlovanje se delodajalcem nudi finančno pomoč ob zaposlitvi brezposelnih oseb iz ranljivih skupin, ki so na trgu dela manj konkurenčni.

Ukrep se izvaja v obliki subvencij za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb ter povračil prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo.

Več informacij o aktualnih programih za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih je na voljo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Kreiranje delovnih mest

Ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin najbolj ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju.

Najpomembnejši program v okviru tega ukrepa predstavljajo Javna dela.

Spodbujanje samozaposlovanja

Ukrep spodbujanje samozaposlovanja je namenjen uresničitvi podjetniške ideje in ustvarjanju delovnih mest v mikro podjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in spodbujanju opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. 

Programi Spodbujanja samozaposlovanja se z letom 2019 zaključujejo.

Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta

Ukrep je namenjen pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih, ter večanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce.

Ukrep se trenutno ne izvaja.

Zakonodaja