Skoči do osrednje vsebine

Pot iz brezposelnosti v zaposlitev je včasih težavna in dolgotrajna; na tej poti lahko posameznikom preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja pomagamo s programi usposabljanja, izobraževanja in zaposlovanja.

Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. Cilji aktivne politike zaposlovanja sledijo strateškim dokumentom in ukrepom države, obenem pa zagotavljajo možnosti prilagajanja ukrepov hitrim spremembam razmer in potreb na trgu dela. Programi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni tako brezposelnim kot zaposlenim osebam.

Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja posamezniku povečuje možnosti za uspešno iskanje zaposlitve, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve. 

Aktualni ukrepi in programi aktivne politike zaposlovanja so predstavljeni v Katalogu aktivne politike zaposlovanja.

Usposabljanje in izobraževanje

Izobraževanje se izvaja kot neformalno in formalno izobraževanje.

Namen neformalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere. Namen formalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe.

V okviru programov usposabljanja posameznik lahko pridobi tudi praktične delovne izkušnje, s katerimi si olajša pot do zaposlitve.

Aktualni programi za brezposelne so dostopni na strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, za zaposlene pa na strani Sklad-kadri

Spodbude za zaposlovanje

Zaposlitev je ključnega pomena pri zagotavljanju višje socialne varnosti. V okviru programov Spodbude za zaposlovanje se delodajalcem nudi finančno pomoč ob zaposlitvi brezposelnih oseb iz ranljivih skupin, ki so na trgu dela manj konkurenčni.

Ukrep se izvaja v obliki subvencij za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb ter povračil prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo.

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih so na voljo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Kreiranje delovnih mest

Ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin najbolj ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se zlasti pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju.

Najpomembnejši program v okviru tega ukrepa predstavljajo Javna dela.

Spodbujanje samozaposlovanja

Ukrep spodbujanje samozaposlovanja je namenjen uresničitvi podjetniške ideje in ustvarjanju delovnih mest v mikro podjetjih, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in spodbujanju opravljanja katerekoli samostojne dejavnosti. 

Programi Spodbujanja samozaposlovanja so se z letom 2019 zaključili.

Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta

Ukrep je namenjen pridobivanju novih znanj in kompetenc oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih, ter večanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce.

Ukrep se trenutno ne izvaja.

Koncesija za opravljanje storitev za trg dela

Koncesijo za opravljanje storitev za trg dela, med katere sodita storitvi vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve, lahko pridobi domači ali tuji pravni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima za opravljanje dejavnosti ustrezne kadre, poslovne prostore in opremo ter izpolnjuje druge pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo. Koncesijo lahko pridobijo tudi konfederacije ali zveze sindikatov, reprezentativnih na območju države, in združenja delodajalcev, reprezentativna na območju države, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje. Tem subjektom se ni treba registrirati za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. 

Koncesijo podeli ministrstvo, pristojno za delo, ki izvaja vse pravice in obveznosti koncedenta v imenu države. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za določen čas največ tri leta, pri čemer se lahko njeno trajanje podaljša največ še za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.

Natančnejše pogoje in dokazila za pridobitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela določa vsakokratni javni razpis.

Javni razpis se trenutno ne izvaja.

Programi za ranljive skupine prebivalstva