Skoči do osrednje vsebine

Za pridobitev pravic iz naslova brezposelnosti je obvezna prijava v evidenco brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje. Z vpisom v evidenco posameznik poleg pravic, prevzame tudi obveznost aktivnega iskanja zaposlitve.

Pravice in obveznosti brezposelnih oseb določa Zakon o urejanju trga dela.

Zavod za zaposlovanje omogoča brezposelnim osebam, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, zagotavlja pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposljivosti. Prav tako pa ob izpolnjevanju zakonskih pogojev lahko pridobite tudi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Zavod za zaposlovanje nudi pomoč pri iskanju zaposlitve tudi osebam, ki se vpišejo v evidenco iskalcev zaposlitve.

Prijavo v evidenco brezposelnih oseb ali evidenco iskalcev zaposlitve lahko opravite osebno na vseh Uradih za delo Zavoda za zaposlovanje, po pošti ali elektronsko na spletnem portalu.

Več informacij najdete na spletni strani Prijava v evidenco.

Pravice brezposelne osebe

Brezposelne osebe so upravičene do osebnega svetovalca in pomoči pri iskanju zaposlitve, in sicer v obliki: 

 • vključevanja v storitve za trg dela: posredovanje v zaposlitev, informiranje o trgu dela, karierno svetovanje, učenje veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere, pomoč pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere in podobno,
 • možnosti vključitve v različne programe aktivne politike zaposlovanja

Brezposelne osebe so za aktivno iskanje zaposlitve in vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja upravičene do nadomestila potnih in poštnih stroškov. 

Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so:

 • denarno nadomestilo za primer brezposelnosti,
 • plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja iz denarnega nadomestila in
 • plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev.

Podlaga za koriščenje pravic, ki se pod zakonsko določenimi pogoji zagotavljajo brezposelnim osebam, je predhoden obstoj zavarovanja za primer brezposelnosti, naprimer na podlagi delovnega razmerja, samozaposlitve in podobno.

Prijavljenim v evidenci brezposelnih oseb pripadajo tudi dodatne ugodnosti.

Obveznosti brezposelne osebe

Vsaka brezposelna oseba po prijavi v evidenco, s podpisom zaposlitvenega načrta prevzame določene obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve, in sicer: 

 • redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje,
 • ustrezno odzivanje na vabila in napotnice zavoda in drugih izvajalcev ukrepov,
 • udeležba na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov,
 • javljanje zavodu v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti, določene v zaposlitvenem načrtu (v kolikor niste prejeli vabila na naslednji svetovalni razgovor),
 • uresničevanje vseh drugih aktivnosti, dogovorjenih v zaposlitvenem načrtu,
 • vključevanje v ukrepe na trgu dela zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti,
 • sprejemanje ustrezne ali primerne zaposlitve in prizadevanje za pridobitev zaposlitve na razgovoru za zaposlitev,
 • sporočanje resničnih podatkov in njihovih sprememb najkasneje v 3 dneh od nastanka spremembe,
 • predhodni dogovor z osebnim svetovalcem o oprostitvi obveznosti iskanja zaposlitve in, kadar predhodni dogovor ni mogoč, obveščanje zavoda o odsotnosti/opustitvi obveznosti in razlogih za to v roku 8 dni.

Zaposlitveni načrt iskalca zaposlitve

Zaposlitveni načrt, kot ga določa Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, se izdela z namenom in ciljem izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. V njem skupaj iskalec zaposlitve in osebni svetovalec opredelita zaposlitvene cilje in načrtujeta potrebne aktivnosti za njegovo čimprejšnjo zaposlitev.

Ob podpisu zaposlitvenega načrta se Zavod za zaposlovanje zaveže, da bo osebni svetovalec posameznega iskalca zaposlitve spremljal izvajanje dogovorov v zaposlitvenem načrtu, zlasti aktivnosti iskalcev zaposlitve, da bo pravočasno posredoval informacije o prostih delovnih mestih in ostalih možnostih zaposlitve ter posredoval zaposlitev in izvedel postopke za vključitev v načrtovane ukrepe na trgu dela. Brezposelna oseba pa se zaveže. da bo v dogovorjenih rokih izpolnjevala vse aktivnosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega načrta ter bo sproti in pravočasno obveščala osebnega svetovalca o spremembah, ki otežujejo ali preprečujejo izpolnitev dogovorov iz zaposlitvenega načrta.