Skoči do osrednje vsebine

Pogoj za zagotavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja je spodbujati večanje stopnje zaposlenosti aktivnega prebivalstva. Velik izziv pri tem predstavlja staranje prebivalstva in posledično potreba po podaljševanju zaposlenosti starejših ter čimprejšnji vstop mladih po zaključku šolanja na trg dela. Pri tem ima pomembno vlogo aktivna politika zaposlovanja.

Programi aktivne politike zaposlovanja so vse pomembnejši del razvoja trga dela in tudi pomoči gospodarstvu, ne le prebivalstvu. Programi prispevajo k vključevanju brezposelnih oseb na trg dela, k njihovi socialni in delovni vključenosti.

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Gospodarska rast je začela v zadnjih letih spreminjati trende v zaposlenosti in brezposelnosti. Zaposlovanje brezposelnih oseb je namreč v veliki meri odvisno od razmer v gospodarstvu, pomemben dejavnik pa so tudi ukrepi aktivne politike zaposlovanja in drugi ukrepi države na trgu dela. Z ukrepi politike zaposlovanja lahko brezposelne osebe motiviramo in jim zagotovimo dodatno usposabljanje in nadgrajevanje njihovih kompetenc ter na ta način povečujemo njihovo zaposljivost, jih približamo delodajalcem. Dejstvo je namreč, da le usposobljeni posamezniki lahko zasedajo produktivnejša delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost in prispevajo k večji konkurenčnosti gospodarstva.

Ranljive skupine na trgu dela

Gospodarska rast je povzročila povečano povpraševanje po delovni sili in posledično se je število brezposelnih oseb znižalo, močno pa se je poslabšala strukturna brezposelnost. 

Ukrepi na področju aktivne politike zaposlovanja in drugih storitev na trgu dela so trenutno usmerjeni predvsem k najranljivejšim skupinam na trgu dela. To so tisti, ki so kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram še vedno manj konkurenčni na trgu dela, dolgotrajno brezposelni, ki so pogosto tudi starejši in brez ustrezne izobrazbe, ter mladi iskalci prve zaposlitve.

Izvajanje programov zaposlovanja

Večino programov aktivne politike zaposlovanja za brezposelne osebe izvajam Zavod za zaposlovanje, ki vodi tudi evidenco registrirano brezposelnih oseb ter spremlja trende zaposlovanja na trgu dela. Zavod brezposelnim osebam pomaga načrtovati karierno pot, jim svetuje ter jih motivira in informira o priložnostih na trgu dela. Pri iskanju zaposlitvenih možnosti in pri izdelavi zaposlitvenega načrta za vsakega posameznika upošteva tako posameznikove poklicne in splošne kompetence, interes za zaposlitev, mobilnost, veščine iskanja zaposlitve kot tudi morebitne pomanjkljivosti in ovire za aktiven vstop na trg dela.

Programe aktivne politike zaposlovanja za zaposlene izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad.