Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Teme

 • Cestna infrastruktura

  V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja. Ceste delimo na državne in občinske. Državne ceste so v lasti države, občinske pa so v lasti posameznih občin.

 • Vzdrževanje cest

  Vzdrževanje cest, ki zajema vrsto opravil, je za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti izrednega pomena. V okviru vzdrževanja se skrbi za vozne površine, omogoča prevoznost, vzdržuje ustrezno stanje obcestnega sveta (preglednost, nevarnost padajočega kamenja, in podobno), nadzira stanje prometne signalizacije, obnavlja talne obeležbe, ureja ustrezno odvodnjavanje. Posebne intervencijske skupine, ki odpravljajo posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi so tudi del ekip vzdrževalcev, ki tako kot ostale za državo pomembne službe, zagotavljajo 24 urno dežurstvo.

 • Varnost v cestnem prometu

  Prometna varnost je eden najpomembnejših vidikov cestnega prometa. Od stopnje varnostni prometa na cesti je odvisna kakovost življenja vseh državljank in državljanov.

 • Kolesarska infrastruktura

  Po zgledu drugih evropskih držav je Slovenija intenzivno pristopila k ureditvi krovnega državnega kolesarskega omrežja, kot enega izmed stebrov trajnostne mobilnosti.

 • Železniška infrastruktura

  Javna železniška infrastruktura je v lasti Republike Slovenije. Za gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje javne železniške infrastrukture 1207,7 kilometra železniških prog je pristojna Direkcija za infrastrukturo. Upravljavec javne železniške infrastrukture je podjetje Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o.

 • Varnost v železniškem prometu

  Varnost je najpomembnejši vidik železniškega prometa. Prizadevamo si, da zagotavljamo varno in urejeno železniško infrastrukturo, varen železniški promet pa je obenem pomemben del celovite prometne varnosti, saj ima zaradi večkratnih križanj cest z železnico vpliv tudi na varnost v cestnem prometu.

 • Dejanska raba zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture

  Dejanska raba zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture pomeni dejansko uporabo pozidanih zemljišč, na katerih so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega cestnega in javnega železniškega prometa, ter zemljišč, potrebnih za uporabo teh objektov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja določeno vrsto javne ceste, oziroma z zakonom, ki ureja železniški promet.

 • Informacije in usmeritve strokovni javnosti na področju cestne infrastrukture

  Slovensko cestno omrežje obsega okrog 39.000 cest kilometrov cest, od tega je nekaj manj kot 6.000 kilometrov glavnih in regionalnih cest, ki so v upravljanju Direkcije za infrastrukturo.

Projekti

 • V okviru projekta bo pripravljena projektna dokumentacija, ki je pogoj za začetek glavnih del za nadgradnjo ozkega grla na območju železniškega vozlišča Ljubljana in zajema glavno železniško postajo Ljubljana, železniške postaje Šiška, Zalog in Moste ter železniške povezave med njimi.

 • Ministrstvo za infrastrukturo je 16. 11. 2020 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt varnostno-tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke. Vrednost nadgradnje na slovenski strani je znašala 74,17 milijonov evrov z DDV in je bila sofinancirana z EU sredstvi v okviru Kohezijskega sklada v višini 49,23 milijonov evrov. Projekt, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, je obsegal nadgradnjo železniškega tunela in proge v skupni dolžini okoli 6,1 km.

 • Projekt izdelave študije izvedljivosti in projektne dokumentacije za izgradnjo nove predorske cevi sta s skupaj prijavili Avstrija in Slovenija. Koordinator projekta je Republika Slovenija. Rezultati tega projekta bodo uporabljeni v naslednji fazi modernizacije železniškega predora Karavanke.

 • ETCS - European Train Control System - evropski sistem za nadzor in vodenje vlakov.

 • Evropska komisija je 22. avgusta 2019 odobrila evropska sredstva za projekt nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja. Gre za velik projekt, ki obsega nadgradnjo železniške proge v dolžini 18 km in katerega celotna vrednost znaša dobrih 253 milijonov evrov. 

 • Predmet projekta je izvedba nadgradnje železniške proge na odseku Zidani Most–Celje v dolžini 26,2 km.

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. 3. 2021 odobrila sofinanciranje projekta nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča iz evropskih sredstev. Gre za projekt katerega celotna vrednost znaša dobrih 90 milijonov evrov in bo v višini 40 milijon evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

 • Vlaganja v železniško omrežje so bila veliko let zelo okrnjena, nato pa se je po letu 2010 s pomočjo evropskih sredstev pričelo s pospešeno obnovo.

 • Informacije o investicijah na področju glavnih in regionalnih cest ter kolesarskega omrežja.