Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja železniškega odseka na državni meji Hrvaška-Slovenija: Dobova - Zidani Most - priprava projektne dokumentacije

Projekt za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo 45,9 km dolgega odseka železniške proge na državni meji Hrvaška - Slovenija: Dobova-Zidani Most je prejel sredstva v okviru razpisa IPE 2020.

Projekt obsega projektiranje za železniške postaje in postajališča, ki jih bo potrebno nadgraditi, da bodo ustrezali standardom TEN-T in uredbam tehničnih specifikacij za interoperabilnost. Na postajah Brežice, Krško, Brestanica. Blanca, Sevnica in Breg ter postajališčih Libna in Loka bo pripravljena projektna dokumentacija do nivoja izvedbenih načrtov vključno s protihrupnimi ukrepi na teh postajah. V okviru projekta bo sofinancirana še izdelava investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in projektno vodenje.