Skoči do osrednje vsebine

Varnost je najpomembnejši vidik železniškega prometa. Prizadevamo si, da zagotavljamo varno in urejeno železniško infrastrukturo, varen železniški promet pa je obenem pomemben del celovite prometne varnosti, saj ima zaradi večkratnih križanj cest z železnico vpliv tudi na varnost v cestnem prometu.

Nivojski prehodi

Nivojski prehod je križanje javne kategorizirane  ali nekategorizirane ceste, ki je v uporabi za cestni promet in železniške proge v istem nivoju, ki ne vključuje dostopov na perone in službenih prehodov.

Nivojske prehode urejamo in ukinjamo skladno s predpisanimi pogoji v veljavnih predpisih, skupaj z upravljavci cest. Ureditev oziroma ukinitev preveri posebna komisija, ki jo imenuje Ministrstvo za infrastrukturo. Člani so upravljavci cest in javne železniške infrastrukture, lokalna skupnost, predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo, Ministrstva za notranje zadeve in varnostnih agencij. 

Nivojska križanja cest in železnic se zaradi izboljševanja prometne varnosti ureja tudi kot poseben projekt. Največ nivojskih prehodov se uredi v sklopu projektov nadgradenj železniških prog, kjer se tudi cestni promet ureja celovito. 

Z namenom celovitega urejanja nivojskih prehodov je v pravilniku o nivojskih prehodih določeno, da se ti urejajo ob prvi nadgradnji proge oziroma rekonstrukciji ceste. V sklopu nadgradnje proge se vsi prehodi urejajo od začetka do konca proge (zavarovanje, ukinitve in gradnja povezovalnih cest).

Rešitve so zasnovane z vidika zagotavljanje čim večje pretočnosti cestnega in železniškega prometa, zato so povsod tam, kjer je to izvedljivo, možno in skladno s predpisi, načrtovana izven nivojska križanja ali ukinitev nivojskih prehodov z gradnjo povezovalnih cest.

Opremljenost nivojskih prehodov

Vrsta Število
Število vseh nivojskih prehodov 690
Število prehodov, zavarovanih z avtomatsko varnostno napravo 299
Število prehodov, zavarovanih z avtomatsko svetlobno cestno signalizacijo 18
Število prehodov, zavarovanih z mehansko napravo ter zvočno in svetlobno organizacijo 15
Število prehodov, zavarovanih z zapornim brunom 9
Število prehodov, označenih z Andrejevim križem 349

Opomba: Opremljenost nivojskih prehodov na dan 31. 12. 2021.

Število nivojskih prehodov po letih

Interoperabilnost

Z izrazom interoperabilnost govorimo o sposobnosti vseevropskega železniškega sistema, da zagotovi varen in neprekinjen železniški promet vlakov glede na zahtevano stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti tirnih prog.

Interoperabilnost zagotavljamo z ustreznim projektiranjem, gradnjo, nadgradnjo, obnovo, obratovanjem in vzdrževanjem železniškega prometa. 

Interoperabilnost zagotavljamo tudi z upoštevanjem strokovnih, zdravstvenih in varnostnih zahtev pri delu železniških delavcev in delavk, ki skrbijo za obratovanje in vzdrževanje vseevropskega železniškega sistema.

 

Preiskovanje železniških nesreč in incidentov

V okviru Ministrstva za infrastrukturo deluje organ preiskovanja železniških nesreč in incidentov. Poleg preiskovanja pripravljamo tudi poročila za izboljšanje varnosti, pristojni ministrici pa o delu poročamo oziroma ji svetujemo. Poročamo tudi Evropski železniški agenciji, prav tako pa sodelujemo v mreži nacionalnih preiskovalnih organov, ki delujejo pod okriljem Evropske železniške agencije.

Sodelujemo z nacionalnimi preiskovalnimi organi držav članic EU, sodelujemo v Mednarodnem železniškem združenju UIC na področju preiskovanja železniških nesreč ter incidentov. Sodelujemo z Upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije, z organi pregona, s pravosodnimi organi in v komisijah.