Skoči do osrednje vsebine

Žičniški promet ima v okviru javnega prometnega sistema Republike Slovenije specifično vlogo in pomen. Žičniški sistem zagotavlja mobilnost potnikov in tovora do demografsko ogroženih krajev, kjer druge vrste prometa ne morejo obratovati in predstavlja najbolj ekološko obliko prevoza.

Žičniški promet ima v okviru javnega prometnega sistema Republike Slovenije specifično vlogo in pomen. Žičniški sistem zagotavlja mobilnost potnikov in tovora do demografsko ogroženih krajev, kjer druge vrste prometa ne morejo obratovati in predstavlja najbolj ekološko obliko prevoza.

Osnovna naloga žičniške dejavnosti v Republiki Sloveniji je prevoz oseb, najpogosteje za namen športa in rekreacije, ter dostopa obiskovalcev in zaposlenih do generatorjev turizma V nekaterih primerih žičnice omogočajo prometno povezavo do težje dostopnih naseljenih območij. Žičniški sistem je pomemben prometni podsistem za izvajanje športnih in rekreacijskih aktivnosti v zimskem in letnem času. Žičniška dejavnost je prav zato prepoznana kot rentabilna dejavnost, povezana z ustvarjanjem novih delovnih mest, ohranjanjem demografske slike okolja in možnostjo samozaposlitve. 

Vpliv na naravno okolje

Vplivi žičniškega prometnega sistema na okolje so minimalni. Po vseh kriterijih je žičniški prometni podsistem še najbolj sonaraven. Aktivnosti, povezane z delovanjem tega sistema večinoma izhajajo iz naravnih danosti in so naravovarstveno usmerjene. 

Koncesija za graditev žičniške naprave

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb določa pristojnost, način podelitve, vsebino koncesijskega akta koncesije za graditev in obveznost podelitve koncesije. 

Koncesijo za vlečnico podeli občina, v kateri leži vlečnica. Koncesijo za žičniško napravo, ki leži na območju mestne občine podeli mestna občina. Koncesijo za ostale žičniške naprave podeli država.

Koncesija za graditev žičniške naprave se podeli na podlagi javnega razpisa. Brez objave javnega razpisa se podeli koncesija za graditev žičniške naprave, ki je prometno povezana z že obstoječo žičniško napravo.

Pred podelitvijo koncesije mora biti sprejet ustrezen prostorski akt, ki omogoča graditev žičniške naprave.

Koncesija ni potrebna za postavitev vlečnic, ki izpolnjujejo vse navedene pogoje:

  • niso postavljene dlje kot 5 mesecev na leto,
  • ne obsegajo postavitve stavb,
  • niso daljše od 200 m,
  • hitrost vožnje ne presega 2,5 m/s,
  • njihova zmogljivost ne presega 600 oseb/h.

Gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano brez koncesijske pogodbe, je nično. Pristojnost, način podelitve, vsebina koncesijskega akta koncesije in obveznost podelitve koncesije določa Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb. 

Varnost v žičniškem prometu

Varnost v žičniškem prometu je dolžan zagotavljati upravljalec žičniške naprave.
Upravljavec žičniške naprave obratovanje in vzdrževanje organizira tako, da je zagotovljena varnost prevoza oseb, varnost ljudi in premoženja v vplivnem območju žičniške naprave. Sem spada tudi varnost osebja, zaposlenega pri obratovanju. 

Upravljavec žičniške naprave mora obratovati in vzdrževati žičniško napravo skladno z zakonom, ki ureja žičniške naprave za prevoz oseb, podzakonskimi akti, navodili proizvajalca in obratovalnim predpisom.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo

Upravljavec lahko obratuje z veljavnim dovoljenjem za obratovanje žičniške naprave, ki ga mora obnavljati glede na starost žičniške naprave. Pogoj za izdajo novega dovoljenje za obratovanje je pozitivno opravljen strokovno tehnični pregled žičniške naprave. Tehnični pregled opravljata organizaciji (ZAG Ljubljana in IVD Maribor), ki imata s strani ministrstva pooblastilo za opravljanje strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav. Inšpekcijski nadzor nad obratovanjem in vzdrževanjem opravlja Inšpektorat za Infrastrukturo.

Eden izmed pogojev za obratovanje je tudi usposobljenost osebja za obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav. Usposabljanje osebja izvaja Center za poslovno usposabljanje pri GZS. 

Vrsto osebja, pristopne pogoje in postopek preverjanja usposobljenosti določa Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav.