Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja

Evropska komisija je 22. avgusta 2019 odobrila evropska sredstva za projekt nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja. Gre za velik projekt, ki obsega nadgradnjo železniške proge v dolžini 18 km in katerega celotna vrednost znaša dobrih 253 milijonov evrov. 

Za projekt je  v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 zagotovljenih v višini skoraj 115 milijon evrov evropskih sredstev, od ocenjenih 195,5 mio EUR stroškov, ki so upravičeni do evropskega sofinanciranja.

Odsek proge Maribor-Šentilj leži na glavni železniški progi Zidani Most-Šentilj-državna meja med postajo Maribor in državno mejo. Potreba po nadgradnji izhaja iz omejene zmogljivosti obstoječega odseka proge. Odsek predstavlja ozko grlo z vidika kategorije proge, saj je dovoljena osna obremenitev kategorije C3 (20 ton na os) ter neustrezne stabilnosti in nosilnosti spodnjega ustroja proge na nasipu Pesnica in v predoru Počehova ter omejene koristne dolžine postajnih tirov, ki ne omogočajo obratovanja vlakov dolžine 740 metrov.

Osnovni cilji, ki bodo doseženi z izvedbo projekta so povečanje zmogljivosti železniške povezave med Mariborom in Šentiljem s 67 vlakov/dan na 84 vlakov/dan, povečanje kategorije proge s C3 na D4 ter povečanje stopnje varnosti prometa z izgradnjo izvennivojskih križanj ceste z železnico.

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih ukrepov: nadgradnja in novogradnja 18,155 km obstoječega tira za zagotovitev osne in dolžinske obremenitve kategorije D4, gradnja 2,8 km nove proge (novega predora in novega viadukta), nadgradnja železniških postaj Maribor, Pesnica, Šentilj in Maribor-Tezno, nadgradnja postajališča Cirknica in ukinitev postajališča Košaki, rekonstrukcija predora Šentilj, rekonstrukcija, sanacija in gradnja 20 prepustov, rekonstrukcija, sanacija in gradnja 23 podpornih oz. opornih zidov, ukinitev 6 nivojskih prehodov z ureditvijo navezav na obstoječo infrastrukturo, zavarovanje 3 nivojskih prehodov z avtomatsko napravo za zavarovanje, gradnja 2 nadvozov, rekonstrukcija in gradnja 2 podvozov, gradnja 1 nadhoda za pešce, rekonstrukcija mostu, rekonstrukcija in gradnja 3 podhodov, gradnja 9,5 km novih cest, gradnja 12,3 km protihrupnih ograj, nadgradnja signalno-varnostnih naprav in vozne mreže na obstoječi progi ter pasivna zaščita 75 zgradb. 

Izvedba del poteka v več sklopih. Izvedba del na obstoječi trasi se je pričela avgusta 2018 in je bila zaključena proti koncu leta 2020. Skupno je bilo do konca 2020 nadgrajenih 14,42 km železniških rog ter 4 železniške postaje. Do sedaj so bile izvedene naslednje aktivnosti:

  • nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja, ki je zajemala tudi nadgradnjo postaj Pesnica in Šentilj (avgust 2018–avgust 2019),
  • nadgradnja železniške postaje Maribor-Tezno, železniške postaje Maribor in nadgradnja progovnega odseka Maribor–Počehova (februar 2019–september 2020),
  • izvedba pasivne protihrupne zaščite na odseku Pesnica-Šentilj-d.m. (december 2018-november 2019),
  • izvedba aktivne protihrupne zaščite na odseku Pesnica-Šentilj d.m. (marec 2019-december 2021),
  • ureditev križanj cest z železnico (maj 2020-januar 2022).

Razen tega so trenutno v teku naslednje aktivnosti:

  • izgradnja odseka od Počehove do Pesnice z gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica (september 2020- oktober 2023),
  • izvedba signalno-varnostnih naprav (oktober 2020-november 2023).

Celoten projekt bo po terminskem planu zaključen konec leta 2023.

Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj-državna meja