Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Evropska komisija je 22. avgusta 2019 odobrila evropska sredstva za projekt nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja. Gre za velik projekt, ki obsega nadgradnjo železniške proge v dolžini 18 km in katerega celotna vrednost znaša dobrih 253 milijonov evrov. 

1 / 8
Nadgradnja železniške postaje Šentilj | Avtor DRSI

Za ta projekt je  v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 zagotovljenih v višini 101 milijon evrov evropskih sredstev, od ocenjenih 195,5 mio EUR stroškov, ki so upravičeni do evropskega sofinanciranja.

Odsek proge Maribor-Šentilj leži na glavni železniški progi Zidani Most-Šentilj-državna meja med postajo Maribor in državno mejo. Potreba po nadgradnji izhaja iz omejene zmogljivosti obstoječega odseka proge. Odsek predstavlja ozko grlo z vidika kategorije proge, saj je dovoljena osna obremenitev kategorije C3 (20 ton na os) ter neustrezne stabilnosti in nosilnosti spodnjega ustroja proge na nasipu Pesnica in v predoru Počehova ter omejene koristne dolžine postajnih tirov, ki ne omogočajo obratovanja vlakov dolžine 740 metrov.

Osnovni cilji, ki bodo doseženi z izvedbo projekta so povečanje zmogljivosti železniške povezave med Mariborom in Šentiljem s 67 vlakov/dan na 84 vlakov/dan, povečanje kategorije proge s C3 na D4 ter povečanje stopnje varnosti prometa z izgradnjo izvennivojskih križanj ceste z železnico.

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih ukrepov: nadgradnja in novogradnja 18,155 km obstoječega tira za zagotovitev osne in dolžinske obremenitve kategorije D4, gradnja 2,8 km nove proge (novega predora in novega viadukta), nadgradnja železniških postaj Maribor, Pesnica, Šentilj in Maribor-Tezno, nadgradnja postajališča Cirknica in ukinitev postajališča Košaki, rekonstrukcija predora Šentilj, rekonstrukcija, sanacija in gradnja 20 prepustov, rekonstrukcija, sanacija in gradnja 23 podpornih oz. opornih zidov, ukinitev 6 nivojskih prehodov z ureditvijo navezav na obstoječo infrastrukturo, zavarovanje 3 nivojskih prehodov z avtomatsko napravo za zavarovanje, gradnja 2 nadvozov, rekonstrukcija in gradnja 2 podvozov, gradnja 1 nadhoda za pešce, rekonstrukcija mostu, rekonstrukcija in gradnja 3 podhodov, gradnja 9,5 km novih cest, gradnja 12,3 km protihrupnih ograj, nadgradnja signalno-varnostnih naprav in vozne mreže na obstoječi progi ter pasivna zaščita 75 zgradb. 

Izvedbena dela so se pričela z nadgradnjo 13 km odseka železniške proge Pesnica-Šentilj-državna meja konec junija 2018, ki zajema tudi nadgradnjo postaj Pesnica in Šentilj. Konec septembra 2018 je bila sklenjena pogodba za izvedbo nadgradnje proge na odseku Maribor-Počehova, ki zajema nadgradnjo železniških postaj Maribor in Maribor-Tezno, medtem ko so dela izvedbe nove proge (viadukt Pesnica in predor Pekel) v dolžini 3,5 km ter ureditve križanj na proge v postopku javnega naročanja. Celoten projekt bo po terminskem planu zaključen v sredini leta 2023. 

Nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj-državna meja

Iskalnik