Skoči do osrednje vsebine

Direkcija RS za infrastrukturo vodi matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Matična evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Na podlagi Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture – ZEDRZ (Ur. l. RS, št. 13/2018) in Pravilnika o evidentiranju dejanske rabe zemljišča javne cestne in javne železniške infrastrukture (Ur. l. RS, št. 58/2019) Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) vzpostavi in vodi matično evidenco dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Navedena pravna podlaga določa način, vsebino in roke, do katerih morajo upravljavci javne cestne in javne železniške infrastrukture pripraviti podatke o dejanski rabi zemljišč v njihovem upravljanju ter jih v predpisanem izmenjevalnem formatu posredovati DRSI kot predlog vpisa v matično evidenco.

Skladno z 11. členom ZEDRZ je 1. junij 2019 rok za posredovanje podatkov, ki jih morajo upravljavci posredovati v matično evidenco. V skladu s 7. odstavkom 3. člena ZEDRZ minister, pristojen za infrastrukturo, predpiše Metodologijo za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture:

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu z 2. odstavkom 3. člena ZEDRZ določi Podatkovni model za vodenje evidence ter izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco. Podatkovni model predstavlja strukturo podatkov, ki jih mora upravljavec upoštevati ob posredovanju podatkov javne cestne infrastrukture v matično evidenco dejanske rabe zemljišč, ki jo vodi Direkcija.

Direkcija, ki kot upravljavec matične evidence skrbi za kakovost evidentiranih podatkov, bo pred evidentiranjem podatkov pridobljenega elaborata izvedla  kontrolne postopke. Kontrolni postopki bodo poleg tehnično/tehnoloških kontrol vključevali tudi ključne kriterije, kot so:

  • ZK GJI mora biti skladen s stanjem v naravi. Os ceste mora torej potekati znotraj vozišča po celotnem poteku posamezne ceste (skladnost osi z aerofoto posnetki);
  • ZK GJI mora biti skladen z aktualnim odlokom o kategorizaciji občinskih cest;
  • Posredovani sloj dejanske rabe zemljišč pod cestami mora izkazovati dejansko stanje v naravi (območje cestnega sveta).

Posredovani elaborati, ki ne bodo skladni z metodologijo in navedenimi izhodiščnimi kriteriji, bodo zavrnjeni kot neustrezni.

Na voljo je Šifrant izmenjevalnega formata v programu MS Excel, iz katerega so razvidni enolični identifikatorji, ki so določeni za posameznega upravljavca.

Direkcija je za upravljavce pripravila točkovno in ploskovno datoteko v *shp formatu (v zipu). Uporabite jo lahko za pripravo podatkov dejanske rabe. Upravljavci, ki delujete v okolju ESRI – ArcGIS, lahko uporabite datoteko v *.mdb formatu (Personal GDB). Navedena datoteka prav tako vsebuje točkovni in ploskovni sloj, s tem da ploskovni sloj že vsebuje prednastavljene šifrante. Pripravljene podatke izvozite in oddate v *shp formatu.

Podrobnejše informacije glede vsebinskih, tehničnih, strokovnih, tehnoloških vprašanj lahko pridobite, če nam posredujete vprašanje na elektronski naslov RACI.DRSI(at)gov.si. Potrudili se bomo, da boste prejeli zadovoljive odgovore. Ker je problematika obsežna, bomo sproti dopolnjevali seznam pogostih vprašanj in odgovorov nanje, ki je objavljen na dnu strani. Splošne napotke in ugotovitve bomo strnili v 'navodila in usmeritve za občinske javne ceste'. Upravljavcem evidenc priporočamo tudi objavo obrazca (papirna in digitalna oblika), s pomočjo katerega bodo lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javna cesta, lahko podali predlog za uskladitev podatkov z dejanskim stanjem v naravi, kot to določa 8. člen ZEDRZ.

Dokumenti in obrazci

Direkcija upravljavcem cest zaradi boljšega razumevanja problematike predlaga uporabo Usmeritev za upravljavce, kjer je natančneje opisan postopek vzpostavitve evidence zemljišč pod cestami.

Objavljamo Zahtevek za vpis dejanske rabe in vzorec osnovne XML datoteke za upravljavca in občino, ki morata poleg priloženega pooblastila upravljavca (če zahtevka ne vloži upravljavec samostojno) spremljati pripadajoče sloje dejanske rabe.

Objavljamo tudi primer izdelanega elaborata za državne ceste na območju "Petrovo Brdo", ki vsebuje osnovno XML datoteko in pripadajoče sloje v stisnjenem dokumentu (zip).

Upravljavcem priporočamo, da v postopku z lastniki nepremičnin, ki bodo vložili zahtevek za uvedbo tehničnega postopka (skladno z 8. členom ZEDRZ), uporabljajo pripravljen obrazec, vlagatelju pripombe pa zagotovijo kopijo vložene pripombe, saj bo ta dokument potreben v primeru vložitve zahteve za izvedbo upravnega postopka. 

V primeru uvedbe upravnega postopka bo Direkcija morala pridobiti vso dotedanjo dokumentacijo, ki jo bo najprej zahtevala od vlagatelja zahtevka za upravni postopek; če je vlagatelj zahtevka ne bo imel, jo bo zahtevala od upravljavca evidence, na podatke katere je posameznik pričel upravni postopek.

Iskalnik