Skoči do osrednje vsebine

Na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja oblikujemo politike in izvajamo naloge na področjih urejanja prostora, graditve, stanovanjske politike in urbanega razvoja.

Sektorji direktorata

Teme

 • Državni prostorski načrti

  V postopkih državnega prostorskega načrtovanja umeščamo v prostor prostorske ureditve državnega pomena (kot naprimer ceste, železnice, plinovode, daljnovode, elektrarne, in podobno), skupaj s pobudnikom in investitorjem, v okviru sodelovanja in usklajevanja z nosilci urejanja prostora in javnostjo.

 • Državni prostorski red

  Državni prostorski red se uporablja pri prostorskem načrtovanju, pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor ter pri izvajanju drugih nalog urejanja prostora.

 • Graditev

  Graditev vključuje projektiranje, dovoljevanje in gradnjo objektov, to je stavb, gradbeno inženirskih objektov ali drugih gradbenih posegov. Objekt je narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli in je sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami.

 • Financiranje projektov urbanega razvoja

  Mestne projekte v javnem interesu je možno financirati na različne načine. Poleg lastnih sredstev občin in sredstev evropske kohezijske politike za urbani razvoj obstajajo tudi alternativni pristopi financiranja, kot je javno-zasebno partnerstvo.

 • Mesta in urbana območja v Sloveniji

  Slovenska mesta so zaposlitvena, izobraževalna, upravna, kulturna in storitvena središča in imajo ključno vlogo v uravnoteženem razvoju države. V njih živi 50 % prebivalcev Slovenije in dela več kot 90% vseh zaposlenih.

 • Občinski prostorski akti

  Z občinskimi prostorskimi akti občine se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor. Ob tem se upoštevajo usmeritve iz državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine in varstvenih zahteve.

 • Razvrednotena urbana območja

  Razvrednotena območja imajo zaradi neprimerne rabe ali opuščenosti manjšo vrednost zato lahko negativno vplivajo na okolico. S prenovo jih lahko reaktiviramo in tako prispevamo k učinkovit rabi prostora in večji privlačnosti mest za delo in bivanje.

 • Stanovanjska politika

  Stanovanjska politika zadeva široko in kompleksno področje stanovanjske problematike, od najemnih razmerij, stanovanjske gradnje, do nepremičninskega trga.

 • Teritorialni dialog z mesti

  Prek teritorialnega dialoga z mesti širimo razpravo o vlogi, pomenu in priložnostih slovenskih mest za trajnostni razvoj ter povezujemo različne deležnike urbanega razvoja med seboj.

 • Trajnostne urbane strategije

  Dobra podlaga za uspešen razvoj mest in celovit pristop k načrtovanju ter izvajanju naložb v mestih so trajnostne urbane strategije in spremljanje razvoja mest.

 • Urbana agenda Evropske Unije

  Okvir za usmerjanje razvoja mest predstavlja Urbana agenda EU, ki se izvaja prek tematskih partnerstev, v katerih sodelujejo tudi slovenski predstavniki.

 • Upravljanje v večstanovanjskih stavbah

  Upravljanje večstanovanjske stavbe zajema sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.

 • Urbani razvoj in kohezijska politika

  Podpora trajnostnemu urbanemu razvoju z možnostjo financiranja projektov v slovenskih mestih s sredstvi evropske kohezijske politike.

 • Urbani razvoj mednarodno

  Skrb za prenos znanj in ukrepov trajnostnega razvoja mest v naš prostor in za uveljavljanje interesov Slovenije in slovenskih mest na mednarodni in EU ravni.

 • Zemljiška politika

  Z zemljiško politiko usklajujemo javne koristi in zasebne interese v prostoru. Z ukrepi ustvarjamo pogoje za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami, delovanje trga zemljišč in posledično vzdržen prostorski razvoj.

Projekti

 • Sobivamo.si

  Zaključen

  Projekt Sobivamo je komunikacijski projekt, ki združuje informacije vseh deležnikov, ki se ukvarjajo z vprašanjem bivanja starejših. Problematika bivanja starejših ni le vprašanje za starejše, temveč tudi za njihove najbližje.

 • Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja bosta za usklajeno in kakovostno upravljanje s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 - 2020 izvajala »Program projektov eProstor«.

 • Prostorski informacijski sistem (PIS) je informacijski sistem za podporo pri opravljanju nalog države in lokalnih skupnosti na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spremljanje stanja prostorskega razvoja in omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. PIS vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

 • Mesec prostora 2020

  V teku

  Mesec prostora 2020 bo letos oktobra potekal sedmo leto zapored, tokrat z osrednjim sloganom »Prostor prihodnosti oblikujemo skupaj«. Pričel se bo z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 5. oktobra 2020 in zaključil s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2020. Vabimo vas, da se nam, tako kot v preteklih letih, pridružite z dogodki, s katerimi bomo skupaj osvetlili aktualne teme prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj.

Iskalnik