Skoči do osrednje vsebine

Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa – Nacionalna platforma za Rome (SIFOROMA)

Namen vseh projektov je krepitev posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih določevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja.

Operacijo delno financira Evropska unija, Program za pravice, enakost in državljanstvo.

Cilji projektov

Evropska komisija je jeseni 2015 na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 in Priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah prvič objavila zaprt poziv za podporo nacionalnim platformam za Rome, ki je bil namenjen državam članicam oziroma njihovim nacionalnim kontaktnim točkam za vključevanje Romov. Na poziv Evropske komisije se je s projektom »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA« prijavil tudi Urad za narodnosti. Evropska komisija je nato poziv ponovila še v letih 2016, 2017 in 2018; Urad za narodnosti se je prijavil na vsakokratni poziv.

Prvi projekt, SIFOROMA 1, je urad izvajal od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017, projekt SIFOROMA 2 od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, tretji projekt, SIFOROMA 3 od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, SIFOROMA 4 od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021 , SIFOROMA 5 od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023, SIFOROMA 6 pa se trenutno izvaja, in sicer od 1. 7. 2023 do 31. 5. 2025.

Namen vseh projektov je krepitev posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. Cilji projekta so:

 • vzpostaviti odprt in strukturiran postopek posvetovanja;
 • zagotoviti priložnosti za izmenjavo izkušenj, strokovnega mnenja, znanja in dobrih praks;
 • iskati sinergije med obstoječimi praksami, projekti, rešitvami s ciljem večje učinkovitosti;
 • priti do konkretnih predlogov, ki bodo oblikovani skupaj in bodo podprti s strani vseh ključnih odločevalcev in institucij v dobrobit izboljšanja položaja Romov;
 • predlagati konkretne ukrepe ter pripraviti smernice za naprej.

 

SIFOROMA 1

Fokus prvega projekta, SIFOROMA 1, je bil na urejanju bivanjskih razmer pripadnikov romske skupnosti. Po izvedenem nacionalnem posvetu, ki je naslovil to problematiko, smo se z aktivnostmi usmerili v Mestno občino Novo mesto in organizirali več srečanj z vsemi ključnimi institucijami in deležniki. Obiskali smo tudi  romsko naselje Žabjak – Brezje.

SIFOROMA 2

V sklopu drugega projekta, SIFOROMA 2, smo:

 • nudili podporo in pomoč občinam, da razvijejo svoje konkretne in realne lokalne akcijske načrte za vključevanje Romov, ki bodo prilagojeni lokalnim potrebam in bodo upoštevali tudi vse morebitne omejitve. Na našo pobudo se je odzvala Občina Beltinci.
 • nudili podporo in pomoč občinam, da so postale koordinator medinstitucionalnega povezovanja in sodelovanja na lokalni ravni (multidisciplinarni timi, varnostni sosveti, itd.). Multidisciplinarni tim je bil oblikovan v Občini Dobrovnik.
 • izvedli usposabljanja romskih svetnikov, da bolje razumejo in poznajo zakonodajo, ureditev, postopke in pravila ter posledično bolj kompetentno in aktivneje sodelujejo v pomembnih zadevah na lokalni ravni.

Dodatno smo preko nacionalnega posveta naslovili tematiko begov mladoletnih oseb v škodljiva okolja, t. i. prezgodnjih porok in prisilnih porok romskih otrok.

SIFOROMA 3

V sklopu projekta, SIFOROMA 3, smo nadaljevali z aktivnostmi, ki smo jih izvajali v projektu SIFOROMA 2. Nadgrajujemo jih z aktivnostmi, ki imajo jasen poudarek na izvajanju ukrepov NPUR 2017–2021 in na strukturiranem dialogu o spremljanju izvajanja tega programa. Na dogodkih bo tokrat poudarek na treh področjih ključnih izzivov, in sicer:

 • vzgoji in izobraževanju;
 • spodbujanju zaposlovanja Romov;
 • zdravstvenemu varstvu.

Nadaljujemo pa tudi z aktivnostmi glede tematike t. i. prezgodnjih in prisilnih porok romskih otrok in oblikovanjem učinkovitih ukrepov za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom.

SIFOROMA 4

S projektom SIFOROMA 4 Urad Vlade RS za narodnosti v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 nadaljuje z aktivnostmi in jih nadgrajuje v okviru projekta »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome«.  

SIFOROMA 5

V okviru projekta SIFOROMA 5 Urad Vlade RS za narodnosti tudi v naslednjih dveh letih nadaljuje z načrtovanimi aktivnostmi, ki jih bo sproti prilagajal aktualni situaciji oziroma dogajanju v zvezi s koronavirusom. Osrednji fokus projekta še vedno ostaja na lokalni ravni. Glavne aktivnosti projekta bodo usmerjene predvsem v spremljanje izvajanja ukrepov novega Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030, v podporo in pomoč občinam, v katerih živijo Romi, pri razvijanju lokalnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov in pri krepitvi medinstitucionalnega povezovanja in sodelovanja na lokalni ravni ter v ozaveščanje tako javnih strokovnih delavcev v institucijah in organizacijah, ki delujejo v lokalnem okolju, kot tudi v ozaveščanje pripadnikov romske skupnosti.

SIFOROMA 6

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti nadaljuje z aktivnostmi in jih nadgrajuje v šestem projektu po vrsti, ki se izvaja v obdobju od 1. 7. 2023 do 31. 5. 2025. Ob izvajanju preteklih projektov se je ugotovilo, da se je pri vseh udeležencih dogodkov izboljšalo poznavanje situacije na terenu in tudi zvišala zavest o pomembnosti ukrepanja in tesnega medinstitucionalnega sodelovanja za izboljšanje položaja na terenu. V okviru aktualnega projekta se predvideva nadgradnja doseženega stanja. Poleg tega bo izvajanje projekta usmerjeno zlasti v spremljanje izvajanja NPUR 2021–2030 kot ključnega strateškega dokumenta države za izboljšanje položaja romske skupnosti.