Skoči do osrednje vsebine

Usmerjena razprava »Skupaj smo uspešnejši: Krepitev javnozdravstvenih pristopov in dostopnosti do zdravstvenega varstva na področju romske skupnosti«

Usmerjena razprava »Skupaj smo uspešnejši: Krepitev javnozdravstvenih pristopov in dostopnosti do zdravstvenega varstva na področju romske skupnosti«

Dne  3.9.2019 je v Ljubljani potekala razprava na temo zdravja oz. zdravstvenega varstva Romov. Izhodišče za dogodek je bila letna evalvacija  o stanju na področju zdravja in zdravstvenega varstva pripadnic in pripadnikov romske skupnosti in o učinkih izvajanja ukrepov NPUR 2017–2021, ki jo je opravil Mirovni inštitut. Evalvacija je med ocenila, da bi bilo potrebno v sodelovanju z romsko skupnostjo pripraviti strategijo za zdravje Romov, ki bi določila konkretne cilje in celovit nabor ukrepov za izboljšanje stanja na področju zdravstvene vključenosti pripadnic in pripadnikov romske skupnosti.

V plenarnem delu razprave smo tako prisluhnili izkušnjam s terena ter orisali stanje na področju zdravja in zdravstvenega varstva pri pripadnikih romske skupnosti v Sloveniji. Nato smo skupno iskali možne rešitve in ukrepe na področju izboljšanja zdravja Romov, ki bi se lahko smiselno prenesli tudi v NPUR 2017–2021.

 Cilji usmerjene razprave so bili:

 • doseči poglobljeno razumevanje tematike iz večdeležniške perspektive,
 • identificirati ključna področja ukrepov,
 • oblikovati nastavke ukrepov za izboljšanje situacije.

 Uvodne prispevke so predstavili:

 • Uvodni pozdrav je prispeval Damijan Jagodic z Ministrstva za zdravje;
 • Rezultate raziskave »Prikaz koriščenja zdravstvenih storitev Romov v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije« je predstavila dr. Victoria Zakrajšek z NIJZ;
 • Strokovno monografijo »Javnozdravstveni pristopi, namenjeni romski etnični skupnosti v Sloveniji« in priporočila za izboljšanje zdravja Romov je predstavila dr. Tatjana Krajnc Nikolić (NIJZ);
 • Izkušnje pri delu z romsko populacijo na področju zdravja je podala Barbara Ozimek z Območnega združenja Rdečega križa Slovenije – Novo mesto;
 • Terenske izkušnje s področja zdravja Romov v okviru projektov RD Romani Union je povzela Janja Rošer (Romani Union);
 • Primere dobrih praks javnozdravstvenih pristopov na področju zdravja Romov pa sta predstavili Romana Miklič in Helena Žulič iz Zdravstvenega doma Krško.

Kot ključni za uspešno oblikovanju rešitev so bili prepoznani naslednji dejavniki uspeha:

 • Programi morajo izhajati iz dejanskih potreb in interesov romske skupnosti; upoštevajoč specifike romske kulture in tradicije.
 • Romi morajo biti aktivno vključeni v oblikovanje rešitev.
 • Za uspešno terensko delo je potrebno najprej vzpostaviti zaupanje Romov; šele nato podajati vsebine.
 • Programi morajo doseči kritično maso ciljne skupine (npr. šoloobveznih romskih otrok).
 • Potrebno je razvijati celovite preventivne in kurativne programe; in sicer z multidisciplinarnim sodelovanjem (zdravstvo, socialno delo, vzgoja in izobraževanje …).
 • Programom, ki se izkažejo za učinkovite, je potrebno zagotoviti trajnost (finančno in kadrovsko).
 • Delati je potrebno tako z romsko populacijo kot s strokovnimi delavci v pristojnih ustanovah (jih usposabljati in motivirati za zahtevno delo z Romi).

Skozi skupinsko delo je bilo Identificiranih osem ključnih področij za doseganje napredka na področju zdravja romskih skupnosti v Sloveniji:

1. Nadgradnja in optimizacija preventivnih programov za izboljšanje zdravja v ranljivih romskih skupnostih.

2. Izboljšan dostop in vključenost Romov v zdravstvene storitve.

3. Izboljšanje zdravstvene pismenosti in zdravega življenjskega sloga v romskih skupnostih.

4. Krepitev sodelovanja Romov za izboljšanje zdravja v romskih skupnostih.

5. Krepitev medresorskega sodelovanja za boljše zdravstveno varstvo Romov.

6. Zmanjšanje umrljivosti dojenčkov.

7. Zdrava spolnost, nosečnost in materinstvo ter zmanjšanje mladoletniške rodnosti romskih deklic.

8. Boljše ustno zdravje in koriščenje zobozdravstvenih storitev.

Ugotovitve in zaključki posveta so zapisani v poročilu »Skupaj smo uspešnejši: krepitev javnozdravstvenih pristopov in dostopnosti do zdravstvenega varstva na področju romske skupnosti«.