Skoči do osrednje vsebine

Usmerjena razprava »Skupaj smo uspešnejši: Izobraževanje kot temelj za uspešno vključevanje Romov v družbo«

Usmerjena razprava »Skupaj smo uspešnejši: Izobraževanje kot temelj za uspešno vključevanje Romov v družbo«

Z ukrepi Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome v obdobju 2017–2021 (NPUR 2017–2021) se na področju izobraževanja želi izboljšati izobrazbeno strukturo Romov, udeležbo romskih otrok v programih predšolske vzgoje in šoloobveznih romskih otrok v rednem izobraževanju ter povečati vključenost mladih in odraslih v nadaljevanje izobraževalnega procesa v skladu z načelom vseživljenjskega učenja. Temeljni okvir za ukrepanje na področju izobraževanja predstavlja Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS, ki je bila sprejeta leta 2004 in dopolnjena leta 2011.

Izhodišče za dogodek je bila letna evalvacija o stanju na področjih socialnega vključevanja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v okoljih, kjer živijo, in o učinkih izvajanja ukrepov NPUR 2017-2021, ki jo je opravil Mirovni inštitut.

Cilji usmerjene razprave so bili:

 • predstavitev letne evalvacije o stanju na področju socialnega vključevanja Romov v okoljih, kjer živijo,
 • poglobljeno razumevanje tematike,
 • oblikovanje smernic za izboljšave pri vključevanju romskih otrok v izobraževalni sistem.

Dogodka so se udeležili predstavniki romske skupnosti, pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, centrov za socialno delo, centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, večnamenskih romskih centrov, raziskovalno-izobraževalnih institucij, zagovornika načela enakosti, varuha človekovih pravic itn. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Martina Vuk, je v imenu ministrstva nagovorila predstavnike vzgojno-izobraževalnih institucij in ostale udeležence dogodka in poudarila, da je na tem področju ključno zavedanje, da je področje vzgoje in izobraževanja temeljno področje uspešnega vključevanja Romov, zaradi česar je bilo uvrščeno na prvo mesto med strateškimi cilji NPUR 2017–2021. Pozvala je vse deležnike, ki kakorkoli delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, da skozi svoje delo na ljudi prenašajo prepričanje, da izobraževanje dejansko prinese upanje za prihodnost in da so za uspeh na tem področju potrebni ne samo posamezni ukrepi, ampak celovito in vključujoče ukrepanje na več področjih hkrati.

Udeleženci razprave so identificirali 10 ključnih področij ukrepov, oziroma smernic za izboljšave pri vključevanju romskih otrok v izobraževalni sistem, in sicer: 

 1. Vzpostavitev in ohranjanje zaupanja romskih staršev do vrtca
 2. Drugi ukrepi za večji vpis v vrtec in uspešnejši zaključek osnovne šole
 3. Osveščanje romskih staršev in otrok o pomenu izobraževanja
 4. Vloga romskih organizacij za pospešitev vpisa v vrtec in uspešen zaključek šolanja
 5. Podpora učenju slovenskega jezika kot predpogoj za vključitev v izobraževalni sistem
 6. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev za delo z romsko populacijo v vrtcih
 7. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev za delo z romsko populacijo v osnovni šoli
 8. Širjenje mreže in usposobljenosti romskih pomočnikov
 9. Krepitev zavedanja učencev večinske populacije za socialno pravičnost in medkulturno občutljivost in krepitev zavedanja staršev večinske populacije za socialno pravičnost in medkulturno občutljivost
 10. Spremljanje in evalviranje napredka glede izobraževanja romskih otrok

Sledilo je delo v skupinah in usmerjena razprava po ključnih identificiranih področjih za izboljšave.

Ugotovitve in zaključki usmerjene razprave so zapisani v poročilu »Skupaj smo uspešnejši: Izobraževanje kot temelj za uspešno vključevanje Romov v družbo«, ki ga je pripravila mag. Marjeta Novak, certificirana profesionalna moderatorka dogodka.