Skoči do osrednje vsebine

Posvet »Skupaj smo uspešnejši: Prisilne poroke romskih otrok«

O prisilnih porokah govorimo, ko so mladoletna dekleta ali deklice prisiljene v zakonsko zvezo in nimajo možnosti izbire partnerja. Poroka ne pomeni nujno uradno sklenjene in registrirane zakonske zveze, lahko je neregistrirana, kot dogovor med družinami. Prisilne poroke vključujejo različne stopnje prisile ali prevare, od čustvenega pritiska s strani družine do fizičnega, ekonomskega in spolnega nasilja. Dekleta se poročijo zelo mlada, praviloma prekinejo šolanje, zato imajo zelo malo možnosti za napredovanje in samostojno življenje.

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je leta 2014 objavil raziskavo Prisilne poroke romskih deklic. V tem obdobju se je sicer začelo krepiti zavedanje pristojnih institucij o potrebi po usklajenem, koordiniranem in predvsem v prid otrok usmerjenem delovanju in odločanju, vendar številni izzivi na tem področju ostajajo.

Na nacionalnem posvetu, ki je potekal 8. novembra 2018 v Ljubljani, je bilo ugotovljeno, da je poleg sistemskega naslavljanja problematike pomembno tudi regijsko in/ali lokalno povezovanje ključnih inštitucij, tako za uspešno preventivno kot intervencijsko delovanje. Vsaka regija in vsako okolje, kjer živijo Romi, ima namreč svoje specifike, zato je poznavanje dejanskih razmer na terenu, in iz njih izhajajoče ustrezno ukrepanje, izredno pomembno. Zato se je 23. aprila 2019 v Mariboru zgodil regionalni posvet na temo prisilnih porok.

Cilji usmerjene razprave v Mariboru so bili:

 • o pojavih prisilnih porok otrok spregovoriti odkrito in slišati poglede in izkušnje vseh, ki so kakorkoli vključeni ali povezani v obravnavo teh pojavov, torej medinstitucionalno in multidisciplinarno,
 • definirati ključne vzvode za napredek – za učinkovite intervencije in za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom.

Dogodka so se udeležili predstavniki policije, centrov za socialno delo, romske skupnosti, nevladnih organizacij, zdravstva, osnovnih šol, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V plenarnem delu dogodka so bile predstavljene iztočnice za razumevanje tematike, medtem ko so v delavniškem delu v skupinah podani predlogi za izboljšave na ravni intervencije, kot tudi na ravni preventive. Udeleženci so identificirali vrzeli v intervencijskem ukrepanju, izhajajoč iz študije konkretnega primera, ki ga je predstavilo Društvo Ključ. Navedeni so zaključki iz zornih kotov, ki so pomembni za regionalno ukrepanje. Predlogi za sistemske izboljšave v prevenciji so integrirani v povzetek tretjega dela razprave, namenjenega izboljšanju preventivnega delovanja.

Večkrat je bilo poudarjeno, da vse pristojne institucije imajo dolžnost prijave suma prisilne poroke, nasilja ali drugih s tematiko povezanih kaznivih dejanj. Zelo pomemben je prvi odziv inštitucije na prijavo: zaščita žrtve (namestitev v krizni center ali varno hišo), ki ji sledi multidisciplinarna timska obravnava.

Več inštitucij in organizacij je poudarilo potrebo po kadrovski okrepitvi (center za socialno delo, policija, nevladne organizacije). Delo z romsko skupnostjo zaradi kulturnih razlik in neznanja slovenščine zahteva bistveno več časa kot delo z večinskim prebivalstvom, kar je potrebno pripoznati na nacionalnem nivoju in zagotoviti ustrezne kadrovske vire. V nasprotnem primeru bodo izzivi v prihodnosti zaradi priseljevanja in visoke natalitete le še naraščali.

V tretjem delu razprave so bili identificirani vzvodi za napredek v preventivi glede prisilnih porok romskih deklic, in sicer:

 1. Priročnik o prepoznavanju in ukrepanju v primerih prisilnih in prezgodnjih porok
 2. Regijsko povezovanje
 3. Medinstitucionalno ozaveščanje in usposabljanje inštitucij
 4. Kadrovske okrepitve v institucijah, ki delajo z ranljivimi populacijami
 5. Centralizacija sistema za izmenjavo informacij glede izpolnjevanja šolske obveznosti
 6. Sprememba zakonodaje in izboljšanje sodnih praks
 7. Spremljanje najbolj ranljivih družin
 8. Reintegracija žrtev
 9. Delo z romskimi starši / širšo romsko skupnostjo
 10. Delo z mladimi Romi

Ugotovitve in zaključki posveta so zapisani v poročilu »Skupaj smo uspešnejši: Prisilne poroke romskih otrok«.