Skoči do osrednje vsebine

Boj proti trgovini z ljudmi

Trgovina z ljudmi je fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa grobo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja.
 • Trgovina z ljudmi

  Trgovina z ljudmi je vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin z namenom izkoriščanja v obliki prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva in prisilnega izvajanja kaznivih dejanj.

 • Odkrivanje, preiskovanje in pregon

  Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Njegove izvedbene oblike se zato stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje ter tvorno medresorsko sodelovanje pri prepoznavi in pregonu.

 • Preprečevanje in ozaveščanje

  V boju proti trgovini z ljudmi je temeljnega pomena preventivno delovanje. Številne aktivnosti so namenjene ozaveščanju ranljivih skupin, splošne javnosti in različnih strokovnjakov, katerih delo je povezano s problematiko trgovine z ljudmi. Preventivne aktivnosti so usmerjene tudi na potrošnike in uporabnike storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi.

 • Pomoč in zaščita žrtev

  V Sloveniji pomoč žrtvam trgovine z ljudmi zagotavljajo Društvo Ključ, Slovenska filantropija in Slovenska karitas. Oskrbo žrtev trgovine z ljudmi zagotavljajo programi krizne in varne namestitve ter program (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi.

Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi, 30. julij

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2013 razglasila 30. julij za Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Letošnja obeležitev se osredotoča prav na strokovnjake, ki pri svojem delu prihajajo v stik s tem pojavom. To so tako organi preiskovanja in pregona kaznivih dejanj trgovine z ljudmi kot tudi zaposleni v različnih sektorjih, ki so vključeni v prepoznavo možnih žrtev trgovine z ljudmi ali v nudenje pomoči le-tem.

Policija tej problematiki namenja veliko pozornost, svojo vlogo na tem področju so predstavili v prispevku Obeležujemo svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi.

Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, 18. oktober

Evropski dan je namenjen okrepljenemu ozaveščanju o trgovini z ljudmi. Letošnja prizadevanja so namenjena preprečevanju kulture nekaznovanosti storilcev. Ob tem nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič poudarja: Prizadevati si moramo za preprečevanje kulture nekaznovanosti, ki ščiti vse sodelujoče v verigi trgovine z ljudmi. To pa se mora odražati predvsem skozi sodno prakso, iz katere mora izhajati, da je trgovina z ljudmi visoko tvegano in manj donosno kaznivo dejanje, in ne obratno.« 

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije bo vprašanje nekaznovanosti storilcev naslovila Neformalna mreža nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope z informativno kampanjo.

Podrobneje v sporočilu Medresorske delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi