Skoči do osrednje vsebine

Boj proti trgovini z ljudmi

Trgovina z ljudmi je fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa grobo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja.
 • Trgovina z ljudmi

  Trgovina z ljudmi je vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin z namenom izkoriščanja v obliki prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva in prisilnega izvajanja kaznivih dejanj.

 • Odkrivanje, preiskovanje in pregon

  Trgovina z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Njegove izvedbene oblike se zato stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje ter tvorno medresorsko sodelovanje pri prepoznavi in pregonu.

 • Preprečevanje in ozaveščanje

  V boju proti trgovini z ljudmi je temeljnega pomena preventivno delovanje. Številne aktivnosti so namenjene ozaveščanju ranljivih skupin, splošne javnosti in različnih strokovnjakov, katerih delo je povezano s problematiko trgovine z ljudmi. Preventivne aktivnosti so usmerjene tudi na potrošnike in uporabnike storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi.

 • Pomoč in zaščita žrtev

  V Sloveniji pomoč žrtvam trgovine z ljudmi zagotavljajo Društvo Ključ, Slovenska filantropija in Slovenska karitas. Oskrbo žrtev trgovine z ljudmi zagotavljajo programi krizne in varne namestitve ter program (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi.

 • Zakonodaja in mednarodni dokumenti na temo boja proti trgovini z ljudmi

  - Nacionalna zakonodaja

  - Sodna praksa

  - Mednarodni dokumenti

 • Trgovina z ljudmi v številkah

  Trgovina z ljudmi v Sloveniji v preteklih letih (2010 - 2022)

Strokovno srečanje s področja trgovine z ljudmi, Brdo pri Kranju, 20. Oktober 2023

Domači in tuji strokovnjaki s področja boja proti trgovini z ljudmi so se zbrali na srečanju na Brdu pri Kranju. Problematiko boja proti trgovini z ljudmi so obravnavali tudi z vidika mednarodnega okvirja in nadzornih mehanizmov, Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi ter z vidika nacionalne in evropske zakonodaje.

Srečanje je z uvodnim nagovorom odprla državna sekretarka in nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Helga Dobrin. »Dandanes v družbi vlada splošno prepričanje, da suženjstvo ne obstaja več. Mnogi ob tem namreč pomislijo na tako imenovane tradicionalne oblike suženjstva in milijone ljudi, ki so bili iztrgani iz svojih afriških domov in prepeljani čez Atlantik na ameriške plantaže. Trgovina z ljudmi je oblika sodobnega suženjstva, ki je danes žal prisotna po vsem svetu, a pogosto ostaja očem skrita. Ne pojavlja se samo v manj razvitih državah, pač pa tudi v državah gospodarske in socialne blaginje. Tudi v Sloveniji,« je dejala Dobrin.

Tako kot na drugih področjih so tudi izzivi v boju proti trgovini z ljudmi danes povezani predvsem z razvojem sodobne tehnologije, je izpostavila nacionalna koordinatorica. »Sodobna tehnologija omogoča storilcem, da digitalni prostor uporabljajo za novačenje in izkoriščanje žrtev, organizacijo njihovega prevoza in nastanitve, spletno oglaševanje in nadzor nad žrtvami, pa tudi za prikrivanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Hkrati informacijska tehnologija omogoča anonimen stik med storilci, žrtvami in uporabniki, zato je odkrivanje in preiskovanje teh kaznivih dejanj še težje. Še posebej so tveganju, da postanejo žrtve trgovcev z ljudmi na spletu, izpostavljeni otroci, zato v zadnjem času veliko pozornosti namenjamo njihovemu ozaveščanju.«

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je pozdravil strokovno srečanje in se zahvalil sodelujočim, še zlasti pa Medresorski delovni skupini za boj proti trgovini z ljudmi, za njihovo delo in prizadevanja na področju boja proti trgovini z ljudmi. Poudaril je, da je slednji že vrsto let prednostna naloga Evropske unije in prioriteta posameznih vlad, tudi slovenske. »Kljub temu pa to kaznivo dejanje na žalost še vedno ostaja ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodnih organiziranih kriminalnih združb, ki z izkoriščanjem ranljivih posameznikov ustvarjajo enormne dobičke. Govorimo o sodobnem suženjstvu, ki se danes pojavlja v vseh delih sveta, žrtev pa lahko postane vsakdo, ne glede na raso, spol, starost, etnično pripadnost ali druge osebne okoliščine. Žrtvam je skupno le to, da prihajajo iz ranljivih skupin – to so otroci, invalidi, ljudje, ki živijo v revščini, migranti, tisti, ki bežijo pred oboroženimi konflikti ali naravnimi nesrečami,« je dejal minister.

Za prepoznavo vrzeli na področju boja proti trgovini z ljudmi so ključnega pomena neodvisni nadzorni mehanizmi, ki s svojimi priporočili pomagajo usmerjati naše delo. Eden najpomembnejših mednarodnih nadzornih mehanizmov je skupina Greta, ki preverja izvajanje določb Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.

S strokovnim srečanjem smo obeležili tudi 20-letnico Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi.   

Sporočilo za javnost ob 18. oktobru, evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi

18. oktobra obeležujemo evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki ga bo Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi letos namenila ozaveščanju o trgovini z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja.

Trgovina z ljudmi je kompleksno kaznivo dejanje, ki temelji na izkoriščanju, pojavlja pa se v različnih oblikah, tudi kot prisilno delo oziroma delovno izkoriščanje. Po podatkih Evropske komisije trgovina z ljudmi za namen prisilnega dela narašča in v državah EU predstavlja 30 odstotkov vseh registriranih žrtev. Vendar pa prave razsežnosti problema večinoma ostajajo prikrite, saj trgovci z ljudmi nenehno spreminjajo načine delovanja, danes uporabljajo manj fizične sile ter več psihološkega in čustvenega nasilja, oškodovanci pa se praviloma ne prepoznajo kot žrtve.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi si v okviru svojega mandata med drugim prizadeva za kontinuirano ozaveščanje splošne javnosti in ranljivih skupin o problematiki trgovine z ljudmi ter redno izobraževanje strokovnjakov, ki pri svojem delu prihajajo v stik s tem pojavom. Z namenom okrepitve sodelovanja med pristojnimi institucijami na lokalni in državni ravni v boju proti trgovini z ljudmi in prisilnemu delu je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo Smernice za inšpektorje za delo za prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/SOJ/Novice/2022/5-Maj/THB-usposabljanje-Kranjska-Gora_06052022/Smernice-za-inspektorje-26.-4.-2022-FINAL.pdf). Za še učinkovitejšo prepoznavo teh kaznivih dejanj si delovna skupina prizadeva vzpostaviti tudi močnejšo povezavo z zasebnim sektorjem, s katerim je neposredno ali posredno povezana večina primerov prisilnega dela. Da bi čim več delodajalcev ozavestili o navedeni problematiki, je Ministrstvo za notranje zadeve že leta 2020 izdalo priročnik Preprečite prisilno delo, ki zagotavlja potrebne informacije delodajalcem, pri katerih obstaja tveganje, da bi lahko bili povezani s prisilnim delom (https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UKOM/Boj-proti-trgovini-z-ljudmi/Dokumenti/Prirocnik-za-delodajalce.pdf). 

Na problematiko izkoriščanih delavcev opozarja tudi projekt Združenja DrogArt, socialno podjetje Iz principa, ki ga ob letošnjem evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi financirata Ministrstvo za notranje zadeve in Urad Vlade RS za komuniciranje. V okviru projekta bo med 18. in 20. oktobrom potekalo ozaveščanje splošne javnosti in ranljivih skupin o trgovini z ljudmi s pomočjo živih "artiklov" (izkoriščanih delavcev) v prodajnih embalažah (katalog), ki bodo razstavljene na glavnih sprehajalnih ulicah v Mariboru in Ljubljani. Z namenom ozaveščanja delodajalcev o trgovini z ljudmi pa je bil v okviru projekta pripravljen e-katalog z različnimi profili najpogosteje izkoriščanih delavcev, ki je bil skupaj s Priročnikom za delodajalce posredovan več kot 200 podjetjem v Sloveniji.

Z namenom predstavitve projekta in obeležitve evropskega dneva boja proti trgovini z ljudmi bo 18. oktobra ob 11. uri v novinarskem središču Vlade RS na Gregorčičevi 20 potekal dogodek za medije, ki se ga bodo udeležili:

- Helga Dobrin, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve in nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi,

- Suzana Mašat, Inšpektorat RS za delo,

- Goran Lukić, Delavska svetovalnica,

- Polona Kovač, Društvo Ključ.

 Dodatne informacije

 Več informacij na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/boj-proti-trgovini-z-ljudmi/

Ministrstvo za notranje zadeve, novice: https://www.gov.si/novice/2023-10-17-dan-boja-proti-trgovini-z-ljudmi-namenjen-ozavescanju-o-prisilnem-delu/

Trgovina z ljudmi v Sloveniji v obdobju 2010 – 2022: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNZ/SPBTL/INFOGRAFIKA/TZL2022_slo_v2.pdf

30. julij - Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi

Leta 2013 je Generalna skupščina Združenih narodov 30. julij razglasila za Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi.

Letošnja obeležitev (v angleškem jeziku) se s kampanjo Pomagajmo vsaki žrtvi trgovine z ljudmi, ne prezrimo nobene osredotoča na pomoč žrtvam trgovanja.

Otroci, ženske, migranti, begunci in notranje razseljene osebe so še posebej ranljivi za trgovino z ljudmi. Tveganje za trgovanje z ljudmi vedno bolj povečujejo tudi globalna kriza, oboroženi konflikti, pandemije, gospodarska in družbena nestabilnost ter naravne nesreče. Takšne razmere namreč storilci pogosto izkoriščajo na način, da žrtvam obljubljajo boljše življenje v drugi državi, v resnici pa jih v nadaljevanju čakata izkoriščanje in nasilje.

Kljub naraščanju tveganj za pojav trgovine z ljudmi pa Urad Združenih narodov za droge in kriminal v Globalnem poročilu o trgovini z ljudmi za leto 2022 (v angleščini) ugotavlja, da se odziv kazenskega pravosodja na pojav trgovine z ljudmi na svetovni ravni, zlasti v državah v razvoju, slabša. Stopnja odkrivanja teh kaznivih dejanj se je leta 2020 zmanjšala za 11 odstotkov, število obsodb pa za 27 odstotkov. Zato Združeni narodi pozivajo države, da izboljšajo svoja prizadevanja v boju proti trgovini z ljudmi, predvsem z okrepitvijo preventivnih ukrepov, izboljšanjem identifikacije in podpore žrtvam trgovanja ter odpravo nekaznovanja storilcev.

V Sloveniji so žrtve najpogosteje izkoriščane zaradi prostitucije in spolnih zlorab, medtem ko so druge oblike izkoriščanja redkeje prepoznane (prisilno delo, prisilno izvrševanje kaznivih dejanj, služabništvo). Prijave kaznivih dejanj trgovine z ljudmi v Sloveniji so zelo redke, zato je identifikacija žrtev predvsem posledica proaktivnih dejavnosti policije. Za uspešno odkrivanje in preiskovanje trgovine z ljudmi je zato poleg aktivnega dela policije, dobrega sodelovanja vseh pristojnih organov na nacionalni ravni ter sodelovanja z državami v bližnjih regijah ter v širšem mednarodnem okolju, nujna tudi pozornost državljanov, ki bi lahko zaznali in prijavili takšne oblike izkoriščanja.

Če zaznate sumljive okoliščine oziroma ocenjujete, da je posameznica ali posameznik lahko žrtev trgovine z ljudmi oziroma bi sami lahko to postali,:

 • pokličite interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 12 00,
 • oddajte anonimno prijavo ali
 • se obrnite na nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo na področju boja zoper trgovino z ljudmi (Društvo Ključ: 080 17 22 ali Slovenska karitas: 031 470 151).

Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, 18. oktober

Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki ga obeležujemo 18. oktobra, je Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi v 2022 posvetila ozaveščanju o izpostavljenosti oseb, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, trgovini z ljudmi.

Podrobneje v Dan boja proti trgovini z ljudmi namenjen ozaveščanju ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini

Otroke in mladostnike ozaveščamo o pojavu trgovine z ljudmi

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo začeli izvajati delavnice za ozaveščanje otrok in mladostnikov o pojavu trgovine z ljudmi. Letos delavnice izvajamo z osnovnošolci 9. razredov osrednjeslovenske, gorenjske, goriške in zasavske regije ter dijaki 2. letnikov srednjih šol podravske, pomurske, koroške in savinjske regije.

Glavni namen delavnic je otrokom in mladostnikom predstaviti problematiko in nevarnosti trgovine z ljudmi ter načine novačenja in jih usposobiti, da bodo prepoznali tveganje, ustrezno ukrepali in se vedli samozaščitno. Trgovina z ljudmi se ne dogaja samo v manj razvitih državah na drugem koncu sveta, ampak je prisotna tudi v okolju, v katerem živimo. Danes smo lahko s trgovino z ljudmi v stiku tudi posredno, česar se pogosto niti ne zavedamo, ko kupujemo in uporabljamo dobrine, ki so jih morda proizvedle njene žrtve.

Trgovina z ljudmi se lahko zgodi prav vsakomur, še posebno izpostavljeni pa so ji otroci in mladostniki. Ti v današnjem času zaradi sodobnega načina življenja veliko časa preživijo na spletu, ki ga storilci čedalje pogosteje uporabljajo za novačenje in izkoriščanje žrtev, saj jim ta zagotavlja nevidnost in anonimnost. Mladostnike zato opozarjamo na nevarnosti, ki prežijo na spletu in jih naučimo, kako se jim izogniti.

V okviru delavnic učence in dijake poučimo tudi o temeljnih vzrokih, ki spodbujajo trgovino z ljudmi, njenih pojavnih oblikah in samozaščitnih ukrepih. Eden od ključnih vzrokov, zaradi katerih lahko oseba postane žrtev trgovine z ljudmi, je ranljivost. Ta lahko izhaja iz osebnih okoliščin, kot so revščina, nasilje v družini, izguba svojcev, zasvojenost in podobno, ali družbenih okoliščin, kot so gospodarska nestabilnost, naravne nesreče, vojna in podobno.

Učence na delavnicah najbolj zanimajo resnične zgodbe o primerih trgovine z ljudmi, ki so se zgodili v Sloveniji, pri čemer jih seznanimo tudi z oblikami pomoči žrtvam trgovanja in s kontakti organizacij, kamor se lahko v primeru nevarnosti ali stiske obrnejo po pomoč.

Z delavnicami za ozaveščanje mladih o nevarnosti različnih oblik trgovine z ljudmi sledimo enemu izmed ciljev Akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2023–2024

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so na voljo informacije in navodila za prijavo na brezplačno delavnico Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi.

Damijan Janežič iz Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi med predavanjem

Damijan Janežič iz Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi med predavanjem | Avtor Ministry of the Interior | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Usposabljanje kriminalistk in kriminalistov na področju trgovine z ljudmi

Od 12. do 14. septembra 2022 je v Gotenici potekalo usposabljanje kriminalistk in kriminalistov, ki preiskujejo kazniva dejanja na področju trgovine z ljudmi. Usposabljanje je del preventivnih aktivnosti, predvidenih v akcijskem načrtu za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021 in 2022.

Udeležence je z uvodnim nagovorom pozdravil nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, državni sekretar dr. Branko Lobnikar. Poudaril je, da so policisti, še posebej kriminalisti, običajno prvi izmed organov, ki se srečajo z žrtvami in tudi trgovci z ljudmi. »Od vas in od tega prvega srečanja je torej odvisno, ali bodo žrtve prejele pomoč, ki jo potrebujejo, in ali bodo storilci preganjani. Vaša vloga v prizadevanjih zoper trgovino z ljudmi je torej ključnega pomena,« je dejal dr. Lobnikar.

Udeleženci usposabljanja so se osredotočili na prepoznavo pojavnih oblik izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi. Poudarek je bil tudi na ugotavljanju kazalnikov izkoriščanja prisilnega dela in razmejevanja trgovine z ljudmi od kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost.

Na usposabljanju so poleg kriminalistične policije sodelovali tudi uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve, Specializiranega državnega tožilstva, Vrhovnega državnega tožilstva, Inšpektorata RS za delo, Finančne uprave RS in predstavniki nevladnih organizacij. »Vsi si moramo prizadevati za zaščito žrtev trgovanja in za pregon storilcev. Za omejitev pojava pa so ključnega pomena tudi preventivne aktivnosti in kontinuirana strokovna usposabljanja vseh deležnikov, ki se ukvarjajo s problematiko. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na civilno družbo, ki jo je treba sistematično vključevati v te aktivnosti. Le s skupnimi močmi nam lahko uspe doseči, da bo trgovina z ljudmi prepoznana kot visoko tvegano in manj donosno kaznivo dejanje in ne obratno,« je poudaril državni sekretar.

Boj proti trgovini z ljudmi je že dolgo prednostna naloga Evropske unije, vendar to kaznivo dejanje še vedno ostaja ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodnih organiziranih kriminalnih združb, ki prežijo na ranljive, revne in izolirane posameznike, da bi jih izkoristili za ustvarjanje lastnega dobička. Tudi v Sloveniji je bilo tako na področju zakonodaje kot ozaveščanja veliko narejenega, vendar je kljub temu še vedno precej prostora za izboljšave. Za prepoznavo vrzeli na tem področju zelo pomembno vlogo igrajo neodvisni nadzorni mehanizmi. Pri nas je najpomembnejši Varuh človekovih pravic, ki lahko preverja tudi izvajanje ukrepov na področju boja proti trgovini z ljudmi. V mednarodnem okviru pa je eden pomembnejših nadzornih mehanizmov skupina Greta, ki preverja izvajanje Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.

Nevarnost trgovanja z ljudmi zaradi vojne v Ukrajini

Zaradi vojne v Ukrajini se EU trenutno srečuje z največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni. Po zadnjih ocenah je bilo svoje domove prisiljenih zapustiti okoli 12 milijonov ljudi. Več kot 5 milijonov Ukrajincev je zapustilo državo in si zatočišče poiskalo v državah EU, med njimi pa so predvsem ženske in otroci, ki so z vidika trgovine z ljudmi še posebno ranljivi.

Veliko ljudi državljanom Ukrajine ponuja pomoč, vključno z nastanitvijo v zasebnih prostorih, ponudbo dela, s prevozom v druge regije ali celo druge države. Za določenimi ponudbami in navidezno pomočjo se lahko skrivajo tudi pasti, zaradi katerih bi posamezniki lahko postali žrtve trgovine z ljudmi.

V nastanitvenih kapacitetah v Logatcu in na Debelem Rtiču so bili zaznani primeri, kjer so posamezniki iskali oziroma poskušali navezati stike z begunkami iz Ukrajine. Pri tem so ponujali ženitne dogovore in nastanitve v zasebnih stanovanjih tudi v zameno za nudenje spolnih uslug in izvajanja različnih gospodinjskih opravil. Prav tako je bil zaznan sumljiv oglas s ponudbo dela v modni industriji.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi zato opozarja na tveganja, ki jih v povezavi s trgovino z ljudmi predstavlja kriza v Ukrajini. Cilj trgovcev z ljudmi je izkoriščanje žrtev, najpogosteje zaradi prostitucije, spolnih zlorab, prisilnega dela, služabništva, storitve kaznivih dejanj, beračenja in trgovine z organi. Pri tem proces trgovine z ljudmi ob izkoriščanju oziroma zaradi izkoriščanja zajema tudi druga ravnanja trgovcev, kot so novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišč ter uporabo določenih sredstev, kot so sila, grožnja, preslepitev, ugrabitev, zloraba podrejenega ali odvisnega položaja, dajanje ali prejemanje plačila ali drugih koristi; vse z namenom, da se doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo.

V kolikor zaznate sumljive okoliščine oziroma ocenjujete, da je posameznica ali posameznik lahko žrtev trgovine z ljudmi oziroma bi sami lahko to postali, pokličite policijo ali se obrnite na nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo na področju boja zoper trgovino z ljudmi. Njihov seznam in kontaktni podatki so navedeni na tej spletni strani.


Bodite pozorni, ostanite varni - nasveti za Ukrajince                                    Будьте пильними, бережіть себе – поради українцям

Video s konkretnimi nasveti Ukrajincem, ki vstopajo v EU in iščejo zatočišče.

Ne postanite žrtev trgovine z ljudmi

 • Osebnih dokumentov in svojega mobilnega telefona ne izročajte nikomur.
 • Bodite previdni pri komuniciranju z neznanci prek spleta in uporabi socialnih omrežij.
 • Ne zaupajte neznancem, ki vam vsiljujejo pomoč, se pretvarjajo da so vaši prijatelji in vam izkazujejo pretirano pozornost.
 • Pri ponudbah za delo pridobite in preverite čim več podatkov o delodajalcu.
 • Bodite pozorni na osebe, ki vam ponujajo ali vsiljujejo prevoz, obljubljajo nastanitev ali delo.
 • Če potujete v avtu z neznancem, vprašajte za točen naslov, njegovo telefonsko številko in vztrajajte, da vam pokaže osebni dokument.
 • Dogovorite se za ceno prevoza pred odhodom.
 • Zapišite ali fotografirajte registrsko številko avtomobila in ju posredujte osebi, ki ji zaupate.
 • Med potovanjem ostanite v stiku z ljudmi, ki jim zaupate in jim javljajte, kje se nahajate.
 • V vsaki državi ali v okolju, kjer ste nastanjeni, se dobro pozanimajte, kje lahko poiščete pomoč, v kolikor bi jo potrebovali (policijska postaja, humanitarne organizacije..). Seznanite se z njihovimi lokacijami in kontaktnimi podatki.
 • Ukrepajte že ob prvih znakih prisile, nasilja ali sumljivih okoliščin.

Anonimna prijava

Naziv storitve Institucija
Policija