Skoči do osrednje vsebine

Odkrivanje, preiskovanje in pregon trgovine z ljudmi

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je eno izmed kaznivih dejanj, ki je najbolj odzivno na ekonomske in socialne razmere na lokalni in svetovni ravni. Zato se njegove izvedbene oblike stalno spreminjajo in prilagajajo, kar narekuje organom pregona skrbno spremljanje tega problema ter tvorno medresorsko sodelovanje pri njegovi prepoznavi in pregonu.

Kazenski postopki zoper storilce teh kaznivih dejanj, če zoper njih ni odrejen pripor, praviloma trajajo več let. Razlog za to je v večjem številu storilcev, ki se postopku izognejo tudi z odhodom v tujino ali že ob kaznivem dejanju delujejo v tujini s sostorilci v Sloveniji.

Dejavnosti Policije

V letu 2021 je Policija zaznala in obravnavala 42 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po 113. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), kar glede na preteklo leto kaže na porast obravnave navedenih kaznivih dejanj. Pri tem je obravnavala 40 žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in 18 storilcev tega kaznivega dejanja. Tako kot v preteklih letih policija najpogosteje prepoznava izkoriščanje žrtev zaradi prostitucije in spolnih zlorab, medtem ko so druge oblike izkoriščanja žrtev redkeje prepoznane (prisilno delo, prisilno izvrševanje kaznivih dejanj, služabništvo). Slovenija je ciljna država izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi, pa tudi tranzitna država za osebe iz jugovzhodne Evrope, ki preko Slovenije nadaljujejo pot v druge države članice EU. 

Policija je obravnavala 18 osumljencev, od tega 15 moških in 3 ženske, med njimi so prevladovali državljani Slovenije (13). Obravnavala je 40 žrtev trgovine z ljudmi, od tega 39 žensk, največ žrtev je bilo iz Dominikanske republike (18). Leta 2021 je bilo (40) žrtev izkoriščanih za prostitucijo in spolne zlorabe, žrtev ostalih kaznivih dejanj s področja trgovine z ljudmi ni bilo. Vse žrtve so bile odrasle osebe.

Dejavnosti Državnega tožilstva

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, ki je izključno pristojno za pregon kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi, je v letu 2021 aktivno opravljalo svojo nalogo na področju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po 113. členu, spravljanja v suženjsko razmerje po 112. členu in zlorabe prostitucije po 175. členu KZ-1.

V letu 2021 je tožilstvo prejelo in obravnavalo 3 kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu kazenskega zakonika, in sicer zoper 12 fizičnih in 2 pravni osebi ter na škodo 40 žrtev.

Državni tožilci so vložili 1 zahtevo za preiskavo zoper 5 fizičnih oseb, na škodo 38 oškodovank.

Državni tožilci so izdali tudi 1 sklep o zavrženju zaradi kaznivega dejanja po 113. členu KZ-1, in sicer zoper 2 fizični osebi.

Vsega skupaj je bilo v 2021, v kazenskih postopkih, obravnavanih 32 fizičnih ter 4 pravne osebe. V letu 2021 sta bili uvedeni 2 preiskavi zoper 6 fizičnih oseb.

Posamezne zadeve s področja trgovine z ljudmi so bile obravnavane tudi na okrožnih državnih tožilstvih.

Dejavnosti Inšpektorata za delo

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je v letu 2021 ugotovil 28 kršitev določb Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanja in dela tujcev (ZZSDT), kar je manj kot v letu 2020. Največ (20) je bilo kršitev IV. odstavka 7. člena ZZSDT, in sicer so delodajalci tujcem omogočali, da so opravljali drugo delo kot tisto, za katero je bilo podano soglasje ali izdano dovoljenje za sezonsko delo. V 3 primerih je bila ugotovljena kršitev V. odstavka 7. člena ZZSDT. V 2 primerih so bile ugotovljene tudi kršitve določb 36. in 3 kršitve 45. člena ZZSDT. 

Ugotovljenih je bilo 10 kršitev Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS), kar je manj kot v letu 2020. Od tega 3 kršitve 12. člena ter 7 kršitev 14. člena ZČmIS.

Inšpektorji so v letu 2021 ugotavljali tudi kršitve pravic delavcev (slovenskih in tujih državljanov), katere na delo v tujino napotujejo delodajalci registrirani v Sloveniji. Ugotovljenih je bilo 39 kršitev.

V letu 2021 je IRSD podal 2 kazenski ovadbi na podlagi 113. člena (v povezavi s 196. členom) KZ-1, in sicer zoper pravni osebi, ki sta opravljali dejavnost čiščenja na bencinskih servisih. V kazensko ovadbo je vključenih 625 delavcev oziroma potencialnih žrtev trgovanja, tako žensk kot moških. 

Dejavnosti Finančne uprave

V letu 2021 Finančna uprava Republike Slovenije ni podala nobene kazenske ovadbe ali naznanila zaradi suma storitve kaznivega dejanja, po 113. členu KZ-1 (trgovina z ljudmi).