Skoči do osrednje vsebine

Preventivne aktivnosti so eno od temeljnih področij v celovitem obravnavanju problematike trgovine z ljudmi, ki vključuje različne oblike ozaveščanja tako širše laične javnosti kakor tudi rizičnih skupin potencialnih žrtev trgovanja. Poleg tega v okviru preventivnih dejavnosti poteka tudi ozaveščanje potrošnikov in uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, s ciljem zmanjšanja povpraševanja po storitvah žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela. Zadnje izmed štirih sklopov preprečevalnih dejavnosti je usposabljanje strokovnjakov, predvsem javnih uslužbencev, ki se pri svojem delu ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi.

18. oktober - evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je 18. oktober razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi s ciljem krepitve zavedanja o pojavu, pri katerem so grobo kršene človekove pravice. 

Ozaveščanje splošne javnosti

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je bila v sodelovanju z mrežo nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope (v nadaljevanju: NATC JVE) ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi 18. oktobra 2021 izvedena informativna kampanja, osredotočena na problematiko nekaznovanosti storilcev trgovine z ljudmi. Predstavniki mreže NATC JVE so v ta namen sprejeli skupno izjavo za okrepitev ukrepov za odpravo nekaznovanosti kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in na svojih profilih na družbenih omrežjih objavljali informativna sporočila, namenjena tako splošni in strokovni javnosti kot tudi potencialnim žrtvam.

18. oktobra 2021 je bilo na spletni strani Vlade Republike Slovenije objavljeno sporočilo za javnost, ki so ga na svojih spletnih straneh delile tudi druge institucije, ki sodelujejo v Medresorski delovni skupini za boj proti trgovini z ljudmi.

Slovenska Karitas je ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi 30. julija 2021, na različne medijske hiše naslovila sporočilo za javnost, ki so ga nekateri povzeli na svojih kanalih obveščanja.

Ozaveščanje rizičnih skupin

Ozaveščanje mladostnikov

V Sloveniji je Policija v letu 2021 obravnavala 42 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in pri tem identificirala 40 žrtev tega kaznivega dejanja. Ker je prepoznavanje, odkrivanje in dokazovanje trgovine z ljudmi  izjemno zahtevno, je v boju proti temu pojavu ključnega pomena preventivno delovanje. Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je zato v Akcijskem načrtu za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje od 2021 – 2022 kot eno od temeljnih nalog v sklopu preventive predvidela tudi sistematično ozaveščanje otrok in mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah o tem pojavu.

Nosilec aktivnosti je Ministrstvo za notranje zadeve - Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi (v nadaljevanju: SPBTL).  Predavatelji so področni strokovnjaki, ki so vključeni v ključne aktivnosti na področju boja zoper trgovino z ljudmi tako na državni kot tudi mednarodni  ravni. Delavnica traja eno šolsko uro, ciljna skupina pa so učenci 9. razredov osnovnih šol in dijaki 2. letnikov srednjih šol. Delavnica poleg splošne predstavitve problematike in oblik trgovine z ljudmi, vključuje tudi prikaz video vsebin in izvedbo praktičnih nalog, na podlagi katerih učenci oz. dijaki prepoznavajo različne vloge trgovcev in oblike izkoriščanja. V sklopu splošne predstavitve se teoretična vsebina povezuje s konkretnimi primeri iz Slovenije.

Glavni namen delavnic je otroke in mladostnike ozavestiti o nevarnostih trgovine z ljudmi in načinih novačenja ter jih usposobiti za prepoznavanje tveganja, ustrezno ukrepanje in samozaščitno vedenje. Pomembno je, da se otroci in mladostniki, ki sodijo v posebej ranljivo kategorijo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, zavedajo, da so različnim oblikam izkoriščanja lahko izpostavljeni tako dekleta kot tudi fantje. Problematika je še toliko bolj izrazita v današnjem času, ko otroci zaradi sodobnega načina življenja vedno več časa preživijo pred računalnikom in na internetu. Dandanes je kar 75% žrtev trgovine z ljudmi oglaševanih preko najrazličnejših socialnih platform in spletnih strani, zato je ozaveščanje mladih pomembno ne samo z vidika ozaveščanja možnih žrtev trgovine z ljudmi. pač pa tudi z vidika naslavljanja morebitnih bodočih uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovanja. 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo izvedenih 63 delavnic na osnovnih in srednjih šolah, v katere je bilo vključenih preko 1100 učencev ter pedagogov.

Slovenska karitas je v okviru pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v šolah izvedla 7 preventivnih delavnic, ki se jih je udeležilo skupno 151 učencev in dijakov iz osrednjeslovenske statistične regije.

Društvo Ključ je za ozaveščanje mladostnikov (učencev in dijakov) izvedlo 112 dogodkov, ki se jih je udeležilo 2604 oseb. Izvedli so športno-informativni dogodek, delavnice Ključno na spletu, delavnice Ključna šola, delavnice Telesnica ter popoldneve v Četrtnih mestnih centrih.

Preventivno delovanje na področju ozaveščanja in preprečevanja trgovine z ljudmi v romski skupnosti 

Urad za narodnosti (v nadaljevanju: UN) vodi t. i. ad hoc delovno skupino za pripravo protokola v postopkih obravnave primerov zunajzakonskih skupnosti z mladoletnimi osebami – obravnava primerov begov mladoletnih oseb v škodljiva okolja (prezgodnje poroke) in prisilnih porok v romski skupnosti. Na podlagi sklepa omenjene delovne skupine je UN v sodelovanju s predstavniki pristojnih institucij in relevantnih organizacij v letu 2020 pripravil osnutek priročnika, ki ga je ad hoc delovna skupina obravnavala in potrdila na svojem sestanku 18. decembra 2020.

UN je julija 2021 v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome izdal tudi Priročnik o prepoznavanju zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter o ukrepanju v teh primerih. Priročnik je bil objavljen na spletni strani urada v digitalni obliki, natisnjenih pa je bilo tudi 500 izvodov. Vsebuje zbrane informacije na enem mestu, in sicer splošna dejstva in izkušnje, ki na kratek in jasen način predstavljajo problematiko in zakonodajo, obstoječe postopke ukrepanja, konkretne primere obravnave postopkov iz prakse ter kontakte najbolj izkušenih nevladnih organizacij, ki delujejo na področjih, povezanih s to problematiko, na katere se lahko institucije, druge organizacije in posamezniki obrnejo po pomoč ali sodelovanje.

Ozaveščanje in usposabljanje strokovne javnosti

V letu 2021 je Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi zagotavljala izvajanje rednih usposabljanj strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi (organi odkrivanja, preiskovanja in pregona), in ozaveščanje strokovnih delavcev, ki pri svojem delu lahko naletijo na ta pojav (socialni in pedagoški delavci ter drugi).

Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije (GPU UKP) redno usposablja tako kriminaliste kot tudi policiste na lokalni ravni. Pri tem pozornost namenja prepoznavanju pojavnih oblik trgovine z ljudmi, kazalnikov za zaznavo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi in tudi storilcev ter poznavanju nadaljnjih posebnih postopkov pri obravnavi žrtev in izvajanju preiskav v predkazenskem postopku. V letu 2021 usposabljanje kriminalistične policije zaradi epidemije covida-19 ni bilo izvedeno. 

  • GPU UKP je v sodelovanju s SPBTL in Društvom Ključ septembra 2021 izvedel štiri usposabljanja policistov s področja boja zoper trgovino z ljudmi (9., 16., 23. in 30. 9. 2021). Namen usposabljanj je bil ozaveščanje policistov o problematiki trgovine z ljudmi, prepoznava kazalnikov trgovine z ljudmi in seznanitev s postopki ob identifikaciji žrtev. Na usposabljanju so se policisti seznanili tudi s pomenom sodelovanja policije s civilno družbo pri izvedbi postopkov z žrtvami trgovine z ljudmi ter programov pomoči in zaščite. Usposabljanja se je udeležilo 85 policistov iz vseh policijskih uprav.

  • GPU UKP je v sodelovanju z Upravo uniformirane policije, Sektorjem mejne policije, 3. in 4. junija 2021 prek videokonference izvedel usposabljanje policistov, vodij izmen na mejnih prehodih. Namen usposabljanja je bilo ozaveščanje policistov o problematiki trgovine z ljudmi, seznanitev s kazalniki trgovine z ljudmi in s postopki ob identifikaciji žrtev trgovanja. Usposabljanja se je udeležilo 39 policistov iz vseh policijskih uprav.

Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja redne oblike izobraževanj za uslužbence, ki odhajajo na delo na diplomatska predstavništva in konzulate, ter jih redno osvešča o potencialnih nevarnostih trgovine z ljudmi. Maja 2022 je bilo organizirano predavanje osmim konzularnim uslužbencem Ministrstva za zunanje zadeve, ki ga je izvedla SPBTL.

Inšpektorat RS za delo je 5. in 6. maja 2022 izvedel usposabljanje in dodatno izobraževanje javnih uslužbencev inšpektorata. V okviru usposabljanja so jim bile predstavljene tudi smernice za prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi, v primeru delovnega izkoriščanja (glej objavo).

Socialna zbornica Slovenije je v okviru Programa izvajanja javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2021, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 9. decembra 2021 izvedla nadaljevalno izobraževanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev za delo z žrtvami trgovine z ljudmi. Udeleženci so v uvodnem delu seminarja utrdili že usvojeno znanje o trgovanju z ljudmi, temu pa je sledila predstavitev državnega tožilstva in njegove vloge v kazenskem postopku. Predstavljene so bile specifike pregona kaznivega dejanja trgovine z ljudmi s poudarkom na zaščiti prič v kazenskem postopku. V drugem delu seminarja so se udeleženci osredotočili na perspektivo žrtve: struktura preživetega, priprava na pričanje, ponovno soočanje s travmatičnimi dogodki, strah pred srečanjem z obdolžencem, sekundarna viktimizacija znotraj predkazenskega/kazenskega postopka ter vloga strokovnih delavcev. Seminarja se je udeležilo 42 strokovnih delavcev oziroma strokovnih sodelavcev.

Slovenska Karitas je v avgustu 2021 izpeljala izobraževanje za prostovoljce z naslovom Psihiatrična zdravila in njihovo delovanje, na katerem so bile predstavljene najpogostejše psihiatrične diagnoze, uporaba psihiatričnih zdravil ter stranski učinki zdravil. S slednjim je želela podati uporabne smernice ter poučiti kader, ki sodeluje pri celostni oskrbi nameščenih žrtev trgovanja.

Društvo Ključ je v letu 2021 za strokovno javnost izvedlo 20 usposabljanj, ki so se ga udeležile 404 osebe.