Skoči do osrednje vsebine

Preventivne aktivnosti so eno od temeljnih področij v celovitem obravnavanju problematike trgovine z ljudmi, ki vključuje različne oblike ozaveščanja tako širše laične javnosti kakor tudi rizičnih skupin potencialnih žrtev trgovanja. Poleg tega v okviru preventivnih dejavnosti poteka tudi ozaveščanje potrošnikov in uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, s ciljem zmanjšanja povpraševanja po storitvah žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela. Zadnje izmed štirih sklopov preprečevalnih dejavnosti je usposabljanje strokovnjakov, predvsem javnih uslužbencev, ki se pri svojem delu ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi.

18. oktober - evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je 18. oktober razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi s ciljem krepitve zavedanja o pojavu, pri katerem so grobo kršene človekove pravice. 

Ozaveščanje splošne javnosti

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi v sodelovanju z Mednarodnim centrom za razvoj migracijskih politik (International centre for Migration Policy Development  - ICMPD) in Mrežo nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope (NATC JVE) med 18. in 21. oktobrom 2022 izvedla spletno kampanjo, osredotočeno tako na ranljive skupine kot tudi na splošno javnost in strokovno javnost. Predstavniki mreže NATC JVE so ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi sprejeli tudi skupno izjavo, ki izpostavlja ključna priporočila za preprečevanje trgovine z ljudmi pri osebah, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Med priporočilnimi ukrepi sta ključnega pomena:

  • zagotavljanje dostopa do informacij o registraciji, telefonskih linijah za pomoč in podpornih storitvah, ki so na voljo beguncem, ter
  • informiranje vseh deležnikov, ki so v stiku z ranljivo skupino, o morebitnih varnostnih tveganjih, izkoriščanju in trgovini z ljudmi.

Slovenska karitas je v okviru evropskega dneva boja proti trgovini z ljudmi sodelovala z Ljubljanskim potniškim prometom, tako da se je od 18. oktobra do 2. novembra 2022 na digitalnih zaslonih mestnih avtobusov v Ljubljani in Mariboru predvajala preventivna vsebina o problematiki trgovine z ljudmi. Enako je potekalo ozaveščanje splošne javnosti tudi ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, in sicer od 29. julija do 3. avgusta 2022 in od 5. do 9. avgusta 2022, in ob mednarodnem dnevu boja proti suženjstvu od 2. do 5. decembra 2022. Vsakokratna objava je bila vidna na 170 avtobusih oziroma 450 digitalnih zaslonih, predvajala se je vsakih 15 minut, med potniki pa je bila opažena 90‑odstotno.  

Ministrstvo za notranje zadeve je ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi na spletni strani in družbenih omrežjih objavilo sporočilo za javnost, v katerem je opozorilo na uporabo in zlorabo digitalnih tehnologij v kriminalne namene, ki jih trgovci z ljudmi vse pogosteje uporabljajo za pridobivanje in nadzor nad žrtvami, hkrati pa lahko pripomorejo k učinkovitejšemu preprečevanju trgovine z ljudmi, pregonu storilcev, prepoznavo žrtev trgovanja in njihovi zaščiti.

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi je ponovno sodelovalo pri izvedbi projekta Hiša strahov v Ljubljani, ki jo je obiskalo 250 oseb. Ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana ter Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) so izvedli dogodka za osveščanje in skupno informirali 292 oseb. Sodelovali so tudi v 15 medijskih objavah. 

Ozaveščanje rizičnih skupin

Ozaveščanje mladostnikov

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je zato v Akcijskem načrtu za boj proti trgovini z ljudmi, kot eno od temeljnih nalog v sklopu preventive predvidela tudi sistematično ozaveščanje otrok in mladostnikov v osnovnih in srednjih šolah o tem pojavu.

Nosilec aktivnosti je Ministrstvo za notranje zadeve - Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi (v nadaljevanju: SPBTL), ki je v šolskem letu 2022/2023 nadaljevala sistematično izvajanje delavnic za ozaveščanje otrok in mladostnikov o nevarnostih trgovine z ljudmi, pojavnih oblikah, ustreznem ukrepanju in samozaščitnem vedenju. Glede na triletni načrt, razdeljen po regijah, so se v tem šolskem letu delavnice izvajale v osnovnih šolah v osnovnih šolah na Gorenjskem, Goriškem, v Zasavju in osrednjeslovenski regiji ter v srednjih šolah podravske, pomurske, savinjske in koroške regije.

V šolskem letu 2022/2023 je bilo izvedenih 255 delavnic in sicer 155 v osnovnih in 100 v srednjih šolah, udeležilo pa se jih je 4.942 učencev in 309 pedagoških delavcev. Analiza anket, ki jih po končani delavnici izpolnijo učenci, kaže, da je bil cilj ozaveščanja dosežen, saj so skoraj vsi učenci z delavnico pridobili nove informacije (97 odstotkov), s pomočjo katerih bi večina znala pojav tudi prepoznati (69 odstotkov).

Slovenska karitas je v letu 2022 izvedla 35 preventivnih delavnic, ki se jih je udeležilo 1021 učencev, dijakov, učiteljev in staršev iz petih statističnih regij (gorenjska, posavska, obalno-kraška, osrednjeslovenska, pomurska). Delavnice so bile namenjene ozaveščanju otrok, mladih in osebja, ki dela z njimi, ter preostalih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi, prepoznavi kazalnikov trgovine z ljudmi in seznanjanju s samozaščitnimi oziroma preventivnimi ukrepi. Poleg tega je Slovenska karitas izdala preventivno gradivo o pasteh trgovine z ljudmi. Gradivo so poslali vsem osnovnim in srednjim šolam ter različnim zavodom (vzgojno in vzgojno-izobraževalni zavodi, centri za slepo in slabovidno mladino, gluho in naglušno mladino, dijaški domovi …) in drugim ustanovam (Policija, centri za socialno delo, zdravstveni domovi, varne hiše in materinski domovi). Gradivo je bilo poslano tudi udeležencem prireditev, na katerih je Slovenska karitas ozaveščala o problematiki trgovanja z ljudmi (npr. Veseli dan prostovoljstva, ki je potekal na Prešernovem trgu).

Društvo Ključ je za ozaveščanje mladostnikov (učencev in dijakov) v Mestni občini Ljubljana, Kopru, Novem mestu, na Ravnah na Koroškem, v Celju in Novi Gorici izvajalo delavnice Ključna šola za fante in dekleta in delavnice Telesnica. Skupno je izvedlo 159 dogodkov, ki se jih je udeležilo 2134 oseb. Izvedlo je tudi 19 predavanj za študente pravne fakultete, fakultete za socialno delo, filozofske fakultete (smer psihologija), fakultete za varnostne vede in pedagoške fakultete. Predavanj se je udeležilo 434 študentov..

Preventivno delovanje na področju ozaveščanja in preprečevanja trgovine z ljudmi v romski skupnosti 

Urad Vlade RS za narodnosti (v nadaljevanju: UN) je nadaljeval krepitev večdisciplinarnega pristopa za odpravljanje pojavov škodljivih praks v romski skupnosti, kot so begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja (zgodnje poroke) in prisilne poroke. Vodil je v ta namen sestavljeno delovno skupino na tem področju, ki združuje predstavnike pristojnih ministrstev, policije, tožilstva, Centra za izobraževanje v pravosodju (v nadaljevanju: CIP), Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, predstavnice koordinatoric za preprečevanje nasilja v družini, nevladnih organizacij in predstavnike Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. UN je v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome v sodelovanju z vsemi ključnimi ustanovami in v okviru dela prej omenjene v ta namen sestavljene delovne skupine leta 2021 izdal Priročnik o prepoznavanju zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti in o ukrepanju v teh primerih (v nadaljevanju: priročnik). Dostopen je na spletni strani Vlade RS, poslan je bil vsem članom Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi ter drugim relevantnim ustanovam in udeležencem. V okviru delovne skupine je bilo dogovorjeno, da morajo izidu priročnika slediti strokovna izobraževanja in posveti s strokovnimi delavci v regijah oziroma okoljih, kjer je mogoče zaznati to problematiko, pri čemer naj bo struktura udeležencev čim bolj večdisciplinarna, da omogoča učinkovito izmenjavo izkušenj med predstavniki različnih ustanov, ki se pri svojem delu srečujejo ali bi se lahko srečevali tudi s tovrstnimi pojavi.

Ozaveščanje in usposabljanje strokovne javnosti

V letu 2022 je Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi zagotavljala izvajanje rednih usposabljanj strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi (organi odkrivanja, preiskovanja in pregona), in ozaveščanje strokovnih delavcev, ki pri svojem delu lahko naletijo na ta pojav (socialni in pedagoški delavci ter drugi).

Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije (v nadaljevanju: GPU UKP), redno usposablja kriminaliste in tudi policiste na lokalni ravni. Pri tem namenja pozornost prepoznavanju pojavnih oblik trgovine z ljudmi, kazalnikov za zaznavo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi in tudi storilcev ter poznavanju nadaljnjih posebnih postopkov pri obravnavi žrtev in izvajanju preiskav v predkazenskem postopku.

GPU UKP je v sodelovanju z MNZ SPBTL in Društvom Ključ septembra 2022 izvedla štiri usposabljanja policistov s področja boja zoper trgovino z ljudmi. Namen usposabljanj so bili ozaveščanje policistov o problematiki trgovine z ljudmi, prepoznava kazalnikov trgovine z ljudmi in seznanitev s postopki ob prepoznavi žrtev. Med usposabljanjem so se policisti seznanili tudi s pomenom sodelovanja policije s civilno družbo pri izvedbi postopkov z žrtvami trgovine z ljudmi ter programov pomoči in zaščite. Usposabljanja se je udeležilo 85 policistov iz vseh policijskih uprav.

Poleg tega je GPU UKP v sodelovanju z Društvom Ključ izvedla štiri usposabljanja za policiste, kriminaliste in pomočnike načelnikov policijskih postaj. Udeležilo se jih je 113 policistov in kriminalistov iz vseh policijskih uprav.

Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja redne oblike izobraževanja za uslužbence, ki odhajajo na delo na diplomatska predstavništva in konzulate, ter jih redno osvešča o potencialnih nevarnostih trgovine z ljudmi. 30. maja 2022 je bilo organizirano predavanje za osem konzularnih uslužbencev, ki ga je izvedla MNZ SPBTL.

Socialna zbornica Slovenije je v okviru programa izvajanja javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izvedla seminar za strokovne delavce in strokovne sodelavce centrov za socialno delo, ki se je osredinjal na delo z žrtvami trgovine z ljudmi. Prvi del seminarja je bil namenjen osvežitvi znanja o problematiki trgovanja z ljudmi in o sistemu pomoči za žrtve trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji in predstavitvi projekta Pogum. Projekt, ki ga izvaja Društvo Ključ s finančno podporo MDDSZ, je namenjen vsem ženskam, moškim in otrokom, ki so zaradi vojne morali zapustiti Ukrajino in so zaradi svoje ranljivosti potencialne tarče organiziranih kriminalnih združb. Namen projekta je opozoriti te osebe na dovzetnost morebitnih izkoriščevalskih odnosov, vzpostavitev trajnejših zaupnih odnosov med člani skupin, lažje predelovanje doživetih travm in lažje prebolevanje izgub bližnjih. Drugi del seminarja je bil namenjen posebnostim delovnega izkoriščanja in prisilnega dela. Seminarja se je udeležilo 52 udeležencev.

MNZ, Direktorat za migracije, je 21. novembra 2022 izvedel strokovni posvet Boj proti trgovini z ljudmi: Odkrivanje, preprečevanje in zaščita žrtev. Posvet je bil namenjen zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva, predstavnikom centrov za socialno delo in kriznih centrov ter uslužbencem MNZ in Policije, osredinjal pa se je na ranljive skupine. Dogodka se je udeležilo 67 oseb.

1. maja 2022 je v Kranjski Gori potekalo usposabljanje inšpektorjev IRSD, v okviru katerega je MNZ SPBTL predstavila Smernice za inšpektorje za delo – prepoznava žrtev trgovine z ljudmi. Usposabljanja so se udeležili 103 uslužbenci IRSD.

Uslužbenci Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov se redno udeležujejo različnih usposabljanj na temo trgovine z ljudmi. V poročevalskem letu so se udeležili strokovnega posveta Boj proti trgovini z ljudmi: Odkrivanje, preprečevanje in zaščita žrtev, zaključne konference projekta Preslišan jok izgubljenih/ukradenih otrok in drugih dogodkov, povezanih s trgovino z ljudmi.

MNZ SPBTL je 20. oktobra 2022 izvedla uvodno predavanje o problematiki trgovine z ljudmi v Sloveniji in po svetu za šest vodstvenih uslužbencev Ministrstva za obrambo. V skladu s cilji novega Akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2023–2024 se bodo tovrstna usposabljanja v prihodnje izvajala sistematično za vse pripadnike in pripadnice Slovenske vojske ter uslužbence Ministrstva za obrambo, ki bodo napoteni na mirovno operacijo ali misijo v tujino.

Društvo Ključ je v letu 2022 za strokovno javnost izvedlo 28 usposabljanj, ki se jih je udeležila 801 oseba.