Skoči do osrednje vsebine

Preventivne aktivnosti so eno od temeljnih področij v celovitem obravnavanju problematike trgovine z ljudmi, ki vključuje različne oblike ozaveščanja tako širše laične javnosti kakor tudi rizičnih skupin potencialnih žrtev trgovanja. Poleg tega v okviru preventivnih dejavnosti poteka tudi ozaveščanje potrošnikov in uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, s ciljem zmanjšanja povpraševanja po storitvah žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela. Zadnje izmed štirih sklopov preprečevalnih dejavnosti je usposabljanje strokovnjakov, predvsem javnih uslužbencev, ki se pri svojem delu ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi.

18. oktober - evropski dan boja proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je 18. oktober razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi s ciljem krepitve zavedanja o pojavu, pri katerem so grobo kršene človekove pravice. 

Ozaveščanje splošne javnosti

V  letu 2019 je potekal projekt Soba pobega – izkoriščanje delavcev, ki je o trgovini z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja ozaveščal splošno javnost. Projekt je sofinanciral Urad Vlade RS za komuniciranje, izvedlo pa ga je Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog DrogArt, socialno podjetje Iz principa. Projekt je obsegal izvedbo sobe pobega (9 dni), v kateri so lahko obiskovalci na lastni koži preskusili, kakšne težave imajo izkoriščani delavci.

Evropski dan boj proti trgovini z ljudmi smo obeležili:

  • z okroglo mizo o delovnem izkoriščanju, ki jo je ob odprtju sobe pobega organiziral DrogArt. Na njej so sodelovali višja državna tožilka Darja Šlibar s Specializiranega državnega tožilstva, Suzana Mašat z Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Tea Jarc iz Sindikata Mladi Plus, Goran Lukić iz Delavske svetovalnice in Tanja Rudolf Čenčič iz socialnega podjetja Iz principa.
  • s sodelovanjem v preventivni kampanji v okviru Evropske mreže za preprečevanje kriminala 
  • z dogodkom ob izidu knjige Vidim jutra avtorice Katjuše Popović in brezplačnim koncertom v Kinu Šiška, ki ju je organiziralo Društvo Ključ
  • s predvajanjem preventivne vsebine na 170 mestnih avtobusih oziroma na 45 digitalnih zaslonih, ki ga je zagotovila Slovenska karitas.

Ozaveščanje rizičnih skupin

Ozaveščanje mladostnikov

V letu 2019 je Društvo Ključ izvedlo 2 preventivna projekta, namenjena ozaveščanju mladostnikov o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja, o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu, o prisilnih in dogovorjenih porokah ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja. Projekta so sofinancirali Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Urad za narodnosti in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt »Vijolica – kako se izogniti pastem trgovanja z ljudmi« je bil namenjen ozaveščanju osnovnošolcev zadnje triade. Vključeval je izvedbo 58 interaktivnih delavnic, ki se jih je udeležilo preko 1100 učencev. Približno tretjina delavnic je potekala v okoljih, kjer živijo tudi pripadniki romske skupnosti. Poleg tega je društvo Ključ izvedlo 4 delavnice v večnamenskih romskih centrih (udeležilo se jih je 36 romskih otrok), organiziralo poligon nenasilja, 2 druženji na bazenu ter bralno druženje.

Projekt »Telesnica – kako prepoznati trgovanje z ljudmi in se mu izogniti« je bil namenjen ozaveščanju srednješolcev in mladostnikov v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in stanovanjskih skupinah. Rezultati projekta: 63 delavnic (udeležilo se jih je 1444 mladostnikov), poletno druženje ob bazenu, okrogla miza »prodano življenje – trgovina z ljudmi«, prispevek za romski časopis, udeleženci aktivnosti so prejeli vizitke z osnovnimi informacijami o trgovini z ljudmi in pomembnimi kontakti ter zapestnice društva s sloganom »proti trgovini z ljudmi«. Približno tretjina delavnic je bila izvedenih v okoljih, kjer živijo tudi pripadniki romske skupnosti.

Slovenska karitas je v okviru pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v šolah izvedla 28 preventivnih delavnic, ki se jih je udeležilo skupno 649 otrok in mladostnikov. Razdelila je tudi 15.000 izvodov preventivnega gradiva.

Društvo Ključ je izvedlo tudi projekt KLJUČna šola za fante, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt je bil namenjen izključno fantom, ki se šolajo na srednjih oziroma poklicnih šolah, obravnaval pa je dve področji, in sicer pretirano uporabo pornografije med mladimi ter uporabo storitev žensk v prostituciji. V okviru projekta so izvedli 48 preventivnih delavnic, ki se jih je udeležilo 806 fantov.

Ozaveščanje potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela

V letu 2019 je Delavska svetovalnica izvedla projekt Po-moč, ki je bil namenjen ozaveščanju potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela o nevarnostih trgovine z ljudmi, o možni prepletenosti delovnega izkoriščanja s trgovino z ljudmi z namenom prisilnega dela, informiranje o njihovih pravicah, opolnomočenju za zmanjševanje tveganja, identificiranju morebitnih žrtev, ki potrebujejo pomoč in zaščito ter ozaveščanju delodajalcev v panogah, kjer najpogosteje prihaja do zlorab. Projekt je sofinanciral Urad vlade za komuniciranje.

Rezultati projekta: 535 informiranj, 546 poglobljenih svetovanj in celovita aktivna podpora oziroma zagovorništvo pri odpravljanju delovnega izkoriščanja in uveljavljanju pravic, intenzivno obveščanje medijev in socialnih partnerjev.

Društvo Ključ je v okviru projektov, ki jih sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Mestna občine Ljubljana, izvedlo 10 delavnic za ženske v prostituciji, ki se jih je udeležilo 50 oseb, in 12 delavnic za delavce v rizičnih poklicih, ki se jih je udeležilo 472 oseb.

Preventivno delovanje na področju ozaveščanja in preprečevanja trgovine z ljudmi v romski skupnosti 

Ukrepi, ki naslavljajo problematiko zgodnjih in prisilnih porok oziroma begov mladoletnih oseb v škodljiva okolja, so vključeni v Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 (nosilca ukrepov sta Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Urad za narodnosti) in v Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2019–2020 (nosilca ukrepov sta Urad za komuniciranje in Urad za narodnosti). Izmed pomembnejših in vidnejših aktivnosti, izvedenih na podlagi omenjenih strateških dokumentov, velja izpostaviti naslednje.

Center za izobraževanje v pravosodju v svoje izobraževalne dogodke za sodnike in zaposlene v pravosodju vključuje predavanja na temo izzivov pri delu z romsko skupnostjo, ki jih izvaja Generalna policijska uprava (Policijska akademija, Center za raziskovanje in socialne veščine). V letu 2018 je bilo izvedenih 5, v letu 2019 pa 7 predavanj z naslovom Izzivi pri delu z romsko skupnostjo ter njene posebnosti.

Socialna zbornica Slovenije je v letu 2019 organizirala in izvedla seminar za strokovne delavce centrov za socialno delo. V okviru seminarja so bila izvedena štiri predavanja: dve predavanji iz vsebin bega v škodljiva okolja, predstavitev aktivnosti Urada za narodnosti na področju bega mladoletnih oseb v škodljiva okolja (oziroma prezgodnjih porok romskih otrok) in prisilnih porok romskih deklic ter predstavitev primerov iz prakse in medinstitucionalno sodelovanje. Seminarja se je udeležilo 57 strokovnih delavcev.

V nekaterih večnamenskih romskih centrih potekajo delavnice, ki obravnavajo problematiko bega otrok in mladih v škodljiva okolja ter vprašanja prisilnih porok. Glavni namen izvedenih delavnic v večnamenskih romskih centrih je večja ozaveščenost in seznanjenost Rominj in Romov o tem, da so tovrstne prakse nezakonite in škodljive.

Urad za narodnosti v okviru projekta SIFOROMA (»Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome«) organizira tudi dogodke, na katerih skupaj z zainteresirano strokovno javnostjo ter drugimi ključnimi deležniki (nevladnimi organizacijami, romsko skupnostjo) na multidisciplinaren ter vključujoč način obravnava in naslavlja navedeno problematiko. V novembru 2018 je tako potekal nacionalni posvet Skupaj smo uspešnejši: Begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja (prezgodnje poroke) in prisilne poroke romskih otrok. Cilja posveta sta bila: (a) odkrito spregovoriti o pojavih tako imenovanih prezgodnjih porok in prisilnih porok romskih deklic in dečkov ter slišati poglede in izkušnje vseh institucij in skupnosti, ki so kakorkoli vključeni v obravnavo teh pojavov, (b) opredeliti vzvode za napredek – za učinkovite intervencije in za sistemsko ter preventivno naslavljanje izzivov z multidisciplinarnim pristopom. V letu 2019 sta potekala dva regionalna posveta: prvi na Otočcu na temo bega mladoletnih oseb v škodljiva okolja oziroma prezgodnjih porok, drugi pa v Mariboru na temo prisilnih porok romskih otrok.

Urad za narodnosti vodi ad hoc delovno skupino za pripravo protokola v postopkih obravnave primerov zunajzakonskih skupnosti z mladoletnimi osebami – obravnava primerov begov mladoletnih oseb v škodljiva okolja (prezgodnje poroke) in prisilnih porok v romski skupnosti. Na sestankih prisotni predstavniki pristojnih ministrstev in drugih institucij pregledajo stanje na obravnavanem področju, opravijo pregled izvedenih aktivnosti ter se dogovorijo o nadaljnjih korakih in potrebnih ukrepih.

Ozaveščanje beguncev in migrantov

Projekt »Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju « v letu 2018 izvajala Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva. Namenjen je bil ozaveščanju najbolj ranljivih skupin prosilcev, oseb s priznano mednarodno zaščito in oseb, katerih prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena (v nadaljevanju begunci in migranti), zaposlenih ter prostovoljcev, ki delajo s ciljno populacijo. 

Glavna pozornost je bila usmerjena v individualna informiranja beguncev in migrantov, zanje pa je bilo organiziranih 7 informativnih delavnic. Izvedenih je bilo 5 delavnic za strokovnjake, ki izvajajo programe za begunce in migrante oziroma prihajajo v stik z njimi in prostovoljce.

Natisnjeni so bili tudi informativni plakati in letaki o trgovini z ljudmi. Letaki (natisnjeni v arabskem, farsi, angleškem jeziku in slovenskem jeziku) so bili dostopni v azilnih domovih in nevladnih organizacijah.

Ozaveščanje potrošnikov in uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi

Projekt »Soba pobega – izkoriščanje delavcev«, ki ga je izvedlo Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog DrogArt, socialno podjetje Iz principa je opisan pri Ozaveščanju splošne javnosti.

Ozaveščanje in usposabljanje strokovne javnosti

V letu 2019 je Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi zagotavljala izvajanje rednih usposabljanj strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi (organi odkrivanja, preiskovanja in pregona), in ozaveščanje strokovnih delavcev, ki pri svojem delu lahko naletijo na ta pojav (socialni in pedagoški delavci ter drugi).

Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije je organizirala redna usposabljanja tako za kriminaliste kot tudi za policiste na lokalni ravni:

  • Usposabljanje kriminalistov iz regijskih sektorjev kriminalistične policije, ki se ukvarjajo s preiskovanjem kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Usposabljanje je potekalo na področju izvajanja postopkov z žrtvami trgovine z ljudmi in prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi. Usposabljanja se je udeležilo 72 kriminalistov, tožilci s Specializiranega državnega tožilstva RS, sodniki z Okrožnega sodišča v Ljubljani, predstavniki nevladnih organizacij in 4 predstavniki varnostnih organov Bosne in Hercegovine. Skupaj se je usposabljanja udeležilo 95 oseb.
  • Osnovno usposabljanje o trgovini z ljudmi za kandidatke in kandidate za policiste nadzornike državne meje, vključno s prepoznavo kazalnikov različnih pojavnih oblik trgovine z ljudmi. Usposabljanja se je udeležilo 24 kandidatk in kandidatov za policiste nadzornike državne meje.
  • 3 sklope osnovnega usposabljanja policistov iz območnih policijskih postaj iz vseh policijskih uprav (v sodelovanju z Društvom Ključ). Usposabljanja se je skupaj udeležilo 90 policistov.
  • Usposabljanje zaposlenih na MNZ (Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Sektor za postopke mednarodne zaščite), ki odločajo v postopkih dodelitve mednarodne zaščite. Zaposleni so se seznanili s problematiko trgovine z ljudmi, kazalniki, postopki s prepoznanimi žrtvami ter načinom izmenjave informacij. Usposabljanja se je udeležilo 18 uslužbencev.

Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru priprav na opravljanje konzularnih dolžnosti na diplomatsko-konzularnih predstavništvih ter diplomatov pred odhodom na službovanje v tujino organiziralo usposabljanje o pojavnih oblikah trgovine z ljudmi. Udeležilo se ga je 20 slušateljev. 

Socialna zbornica Slovenije je v okviru Programa izvajanja javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije, ki ga financira MDDSZ, izvedla izobraževanje za strokovne delavce in strokovne sodelavce centrov za socialno delo z naslovom Delo z migranti in žrtvami trgovine z ljudmi. Seminarja se je udeležilo 57 strokovnih delavcev. V okvirju seminarja je bilo izvedeno predavanje o razlogih mladoletnih oseb, ki odidejo od doma, njihovih ranljivostih, različnih pasteh in oblikah izkoriščanja, v katerih se znajdejo, v povezavi s prisilnimi porokami kot ene od oblik trgovine z ljudmi. Urad za narodnosti je predstavil dejavnosti na področju bega mladoletnih oseb v škodljiva okolja in prisilnih porok romskih deklic. Predstavnici centra za socialno delo ter Vrhovnega državnega tožilstva RS pa sta predstavili primere dobrega medinstitucionalnega sodelovanja.  

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani je izvedla dodatno usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. V obliki predavanja z razpravo je bila udeležencem usposabljanja predstavljena tudi problematika trgovine z ljudmi v Sloveniji in prepoznava žrtev trgovine z ljudmi.

Državni tožilci na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije so se udeleževali izobraževanj o trgovini z ljudmi v tujini in tudi izobraževanj, ki jih organizirata Policija ter Finančna uprava Republike Slovenije. Na izobraževanjih so aktivno sodelovali s svojimi prispevki in izkušnjami. Na Izobraževalnih tožilskih dnevih je potekalo tudi predavanje okrajnega državnega tožilca g. Mateja Mavriča z naslovom Za spuščenimi žaluzijami – študija primera trgovine z ljudmi.

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je organiziral strokovno usposabljanje in dodatno izpopolnjevanje javnih uslužbencev, kjer sta nacionalni koordinator in državna tožilka udeležencem predstavila problematiko trgovine z ljudmi v kontekstu prikritega prisilnega dela in delovnega izkoriščanja. Usposabljanja so se udeležili 104 zaposleni.

Finančna uprava Republike Slovenije je organizirala strokovno usposabljanje za 50 uslužbencev mobilnih oddelkov na temo boja proti trgovini z ljudmi. Uslužbencem je bil na usposabljanju predstavljen Priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi in osrednje spletno mesto slovenske vlade z vsebino boja proti trgovini z ljudmi, čemur je sledila razprava o izkušnjah s tega področja.

Slovenska karitas je organizirala strokovno izobraževanje s poudarkom na tematiki dela z žrtvami. Namenjeno je bilo delovni skupini oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev, strokovnim sodelavcem iz mreže Karitas ter predstavnikom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Predavanje z naslovom »Trgovina z ljudmi in potrebni (samo)zaščitni ukrepi pri delu z žrtvijo« je izvedel predstavnik kriminalistične policije, predavanje z naslovom »Travma in osnovni prijemi pri delu s travmatizirano osebo« pa doktorica medicine. 

Društvo Ključ je v letu 2019 izvedlo 12 izobraževanj za različne strokovne skupine (zdravstveni delavci, policija, tožilstvo, šolstvo, sodniki, socialni delavci in drugi), ki se jih je skupaj udeležilo 505 oseb. Izvedli so tudi 11 delavnic na fakultetah, na katerih je sodelovalo 324 udeležencev in 3 izobraževanja za prihodnje strokovne delavce (prostovoljci), v okviru katerih se je s tematiko trgovine z ljudmi seznanilo 19 oseb.

V okviru projektov, ki jih financira Ministrstvo za zdravje sta Slovenska karitas in Društvo Ključ ozaveščala tudi strokovne delavce v zdravstvu.