Skoči do osrednje vsebine

Preventivne aktivnosti so eno od temeljnih področij v celovitem obravnavanju problematike trgovine z ljudmi, ki vključuje različne oblike ozaveščanja tako širše laične javnosti kakor tudi rizičnih skupin potencialnih žrtev trgovanja. Poleg tega v okviru preventivnih dejavnosti poteka tudi ozaveščanje potrošnikov in uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, s ciljem zmanjšanja povpraševanja po storitvah žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela. Zadnje izmed štirih sklopov preprečevalnih dejavnosti je usposabljanje strokovnjakov, predvsem javnih uslužbencev, ki se pri svojem delu ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi.

Obeležitev 18. oktobra - evropskega dne boja proti trgovini z ljudmi

Evropska komisija je 18. oktober razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi s ciljem krepitve zavedanja o pojavu, pri katerem so grobo kršene človekove pravice. 

Ozaveščanje splošne javnosti

V  letu 2019 poteka projekt Soba pobega – izkoriščanje delavcev, ki o trgovini z ljudmi za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja ozavešča splošno javnost. Ta oblika trgovine z ljudmi je namreč slabo prepoznana, odkrivanje in dokazovanje tovrstnega kaznivega dejanja pa je izjemno zahtevno. Predpogoj trgovine z ljudmi pa je povpraševanje po blagu in storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, zato projekt pozornost usmerja v odgovornost uporabnikov tovrstnih storitev, s čemer  prispeva k zmanjševanju povpraševanja po le-teh.

Projekt izvaja Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog DrogArt, ki j epodoben projekt izvedel tudi leta 2018. Rezultati projekta: izvedba sobe pobega, v kateri so lahko obiskovalci na lastni koži preskusili, kakšne težave imajo izkoriščani delavci (v 12 dneh je izkusilo 70 skupin, skupaj približno 350 oseb), okrogla miza o trgovini z ljudmi ob 18. oktobru, tisk in razširjanje letakov in plakatov…

Ozaveščanje rizičnih skupin

Ozaveščanje mladostnikov

V letu 2019 potekata 2 preventivna projekta, namenjena ozaveščanju mladostnikov. Cilj projektov je ozaveščanje o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja, o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu, o prisilnih in dogovorjenih porokah ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja. Izvaja ju Društvo Ključ, sofinancirajo pa Urad Vlade RS za komuniciranje, Urad Vlade RS za narodnosti in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt »Vijolica – kako se izogniti pastem trgovanja z ljudmi« je namenjen ozaveščanju osnovnošolcev zadnje triade. Vključuje izvedbo interaktivnih delavnic ter organizacijo dogodkov. Polovica aktivnosti bo potekala v okoljih, kjer živijo tudi pripadniki romske skupnosti. Podoben projekt je Društvo Ključ izvajalo v letu 2018. Rezultati projekta: 62 delavnic (udeležilo se jih je 1161 mladostnikov, približno tretjina delavnic je bila izvedena v okoljih, kjer živijo tudi pripadniki romske skupnosti), poligon nenasilja (udeležilo se ga je 50 mladostnikov), sodelovanje avtorice mladinskega romana Loverboy na bralni noči … Aktivnosti projekta so dosegle skupno 1228 mladostnikov po celotni Sloveniji.

Projekt »Telesnica – kako prepoznati trgovanje z ljudmi in se mu izogniti« je namenjen ozaveščanju srednješolcev in mladostnikov v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in stanovanjskih skupinah. Projekt vključuje izvedbo delavnic, organizacijo dogodkov, sodelovanje v radijski oddaji… Tretjina aktivnosti bo potekala v okoljih, kjer živijo tudi pripadniki romske skupnosti. Podoben projekt je Društvo Ključ izvajalo v letu 2018. Rezultati projekta: 85 delavnic (udeležilo se jih je 2037 mladostnic in mladostnikov), poletno druženje ob bazenu, udeleženci aktivnosti so prejeli vizitke (z osnovnimi informacijami o trgovini z ljudmi in pomembnimi kontakti) ter zapestnice društva s sloganom #protitrgovinizljudmi. Približno tretjina delavnic je bila izvedenih v okoljih, kjer živijo tudi pripadniki romske skupnosti.

Poleg tega je Slovenska karitas v okviru pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev do oktobra 2019 izvedla 22 preventivnih delavnic po slovenskih osnovnih in srednjih šolah v petih slovenskih regijah, ki se jih je udeležilo skupno 458 otrok in mladostnikov. Delavnice so bile namenjene ozaveščanju otrok,  mladih  in  osebja,  ki  dela  z  njimi,  ter drugih  ciljnih  populacij  o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi.

Ozaveščanje potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela

V letu 2019 poteka projekt Po-moč, ki je namenjen ozaveščanju potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela o nevarnostih trgovine z ljudmi, o možni prepletenosti delovnega izkoriščanja s trgovino z ljudmi z namenom prisilnega dela, informiranje o njihovih pravicah, opolnomočenje za zmanjševanje tveganja, identificiranje morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito ter ozaveščanju delodajalcev v panogah, kjer najpogosteje prihaja do zlorab. Projekt izvaja Delavska svetovalnica, sofinancira ga Urad Vlade RS za komuniciranje.

Podoben projekt je Delavska svetovalnica izvedla v letu 2018. Rezultati projekta: 815 informiranj, 406 poglobljenih svetovanj in celovita aktivna podpora oz. zagovorništvo pri odpravljanju delovnega izkoriščanja in uveljavljanju pravic, letaki o pravicah iz dela in o postopkih v primeru kršenja pravic v treh jezikih (tri jezikovne različice, skupaj 1500 izvodov).

Ozaveščanje beguncev in migrantov

Projekt »Boj proti trgovini z ljudmi – širjenje informacij je orožje proti izkoriščanju (2018)« je izvajala Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva. Namenjen je bil ozaveščanju najbolj ranljivih skupin prosilcev, oseb s priznano mednarodno zaščito in oseb, katerih prošnja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena (v nadaljevanju begunci in migranti), zaposlenih ter prostovoljcev, ki delajo s ciljno populacijo. 

Glavna pozornost je bila usmerjena v individualna informiranja beguncev in migrantov, zanje pa je bilo organiziranih tudi sedem informativnih delavnic. Poleg tega je bilo izvedenih pet delavnic za strokovnjake (zaposleni na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, v vseh izpostavah azilnih domov, zaposleni v dijaških domovih, kjer bivajo otroci/mladoletni brez spremstva, zaposleni v integracijski hiši, zaposleni v različnih nevladnih in drugih organizacijah ter službah, ki izvajajo programe za begunce in migrante oziroma prihajajo v stik z njimi) in prostovoljce.

Izvajalec je natisnil tudi informativne plakate (50 izvodov) in letake, s katerimi je ciljno javnost ozaveščal o trgovini z ljudmi. Letaki (natisnjeni v arabskem, farsi, angleškem jeziku in slovenskem jeziku) so bili dostopni v azilnih domovih na Viču in na Kotnikovi v Ljubljani ter v Logatcu, integracijski hiši Maribor, Dijaškem domu Postojna, pisarnah Slovenske filantropije (v Ljubljani, Mariboru, Velenju in Logatcu itd.

Ozaveščanje potrošnikov in uporabnikov storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi

Projekt »Soba pobega – izkoriščanje delavcev« je bil namenjen ozaveščanju širše javnosti s ciljem zmanjšanja povpraševanja po storitvah žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela, je izvedlo Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog DrogArt, socialno podjetje Iz principa. 

Izvajalec je ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi v letu 2018 odprl resnično sobo pobega, v kateri so lahko obiskovalci na lastni koži preskusili, kakšne težave imajo izkoriščani delavci. V okviru projekta je izvajalec nadgradil kreativno podobo, organiziral okroglo mizo o trgovini z ljudmi, pritegnil pozornost javnosti in medijev ter dosegel veliko število brezplačnih medijskih objav. V okviru projekta je bila vzpostavljena učinkovita ustvarjalna rešitev za promocijo na različnih kanalih ter nadgrajeni sta bili mehanika in oprema sobe pobega na novi lokaciji (štirje novi izzivi). Izvajalec je zagotovil tudi za tisk in razširjanje letakov in plakatov, za obisk sobe pobega pa zapolnil vse termine ter s konceptom in izkušnjo navdušil obiskovalce.

Po vsakem pobegu je potekal pogovor o problematiki, ki je bil izjemnega pomena, izvajalec je za dodatno ozaveščenost obiskovalcev zagotovil tudi informativno gradivo.

V 12 dneh je projekt v 90 minutah izkusilo 70 skupin (v skupini je bilo v povprečju 4 ali 5 udeležencev), skupaj približno 350 oseb.

Ozaveščanje in usposabljanje strokovne javnosti

V letu 2018 je Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi zagotavljala izvajanje rednih usposabljanj strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi.

Kriminalisti in policisti na lokalni ravni

Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije (GPU UKP) redno usposablja kriminaliste in policiste na lokalni ravni. Pri tem pozornost namenja prepoznavanju pojavnih oblik trgovine z ljudmi, kazalnikov za zaznavo tako potencialnih žrtev trgovine z ljudmi kakor tudi storilcev ter poznavanju nadaljnjih posebnih postopkov pri obravnavi žrtev in izvajanju preiskav v predkazenskem postopku.

GPU UKP je 7. in 8. 5. 2018 izvedel usposabljanje kriminalistov iz regijskih sektorjev kriminalistične policije (SKP PU), ki se ukvarjajo s preiskovanjem kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Usposabljanje je potekalo na področju izvajanja postopkov z žrtvami trgovine z ljudmi in prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi. Usposabljanja se je udeležilo 49 kriminalistov iz vseh regijskih SKP PU in GPU UKP. Usposabljanja so se udeležili tudi trije tožilci s Specializiranega državnega tožilstva RS in štirje sodniki z Okrožnega sodišča v Ljubljani.

V sodelovanju s Policijsko akademijo je GPU UKP 17. 5. 2018 izvedel tudi osnovno usposabljanje o trgovini z ljudmi za kandidatke in kandidate za policiste nadzornike državne meje, vključno s prepoznavo kazalnikov različnih pojavnih oblik trgovine z ljudmi. Usposabljanja se je udeležilo 70 kandidatk in kandidatov za policiste nadzornike državne meje.

Državni tožilci

Državni tožilci na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije so se v letu poročanja udeleževali izobraževanj o trgovini z ljudmi v tujini in tudi izobraževanj, ki jih organizirata Policija ter Finančna uprava Republike Slovenije. Na izobraževanjih so aktivno sodelovali s svojimi prispevki in izkušnjami.

Inšpektorji za delo

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je 15. 5. 2018 organiziral strokovno usposabljanje in dodatno izpopolnjevanje javnih uslužbencev, kjer je nacionalni koordinator udeležence seznanil s problematiko trgovine z ljudmi v okviru prikritega prisilnega dela in/ali delovnega izkoriščanja, predstavnik Policije pa s področjem prepoznavanja kazalnikov trgovine z ljudmi. Usposabljanja se je udeležilo 71 zaposlenih na IRSD.

Predstavnica IRSD se je skupaj s predstavnikom Policije udeležila mednarodnega usposabljanja za področje trgovine z ljudmi v Madridu. Izobraževanje je potekalo v okviru projekta I LEAD, ki ga je organiziral ESMIR (Spanish National Police and Guardia Civil).

Uslužbenci in inšpektorji Finančne uprave Republike Slovenije (FURS)

FURS je 19. 11. 2018 organiziral strokovno usposabljanje za 57 uslužbencev mobilnih oddelkov, 32 inšpektorjev in 11 uslužbencev FURS o boju proti trgovini z ljudmi. Namen usposabljanja je bila seznanitev z opredelitvijo trgovine z ljudmi, delovanjem MDS TZL in prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi. Tožilstvo je udeležence seznanilo s konkretnimi primeri, nevladne organizacije pa s preventivno in kurativno dejavnostjo. Pri izvedbi usposabljanja so sodelovali nacionalni koordinator, predstavnik Policije, SDT in Društvo Ključ.

Uslužbencev upravnih enot

V začetku leta 2018 (15. 1., 15. 2. in 22. 3.) je bilo izvedeno ozaveščanje in usposabljanje uslužbencev upravnih enot z namenom zgodnjega odkrivanja in preprečevanja trgovine z ljudmi. Skupno se je usposabljanja udeležilo 181 javnih uslužbencev upravnih enot, ki opravljajo dela in naloge na področju izdaje dovoljenj za prebivanje tujcem – državljanom tretjih držav, in načelnikov, ki so člani delovne skupine za notranje zadeve in promet. Pri vsebinski izvedbi aktivnosti so sodelovali nacionalni koordinator, Policija, SDT ter Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo MNZ. Udeleženci so bili seznanjeni s pojavnostjo trgovine z ljudmi in odzivi nanjo v Slovenji in širše. Prikazani so bili policijsko preiskovanje, pregon kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in študija konkretnega primera. Podrobneje pa je bil pojasnjen tudi upravni postopek izdaje dovoljenja za začasno prebivanje žrtvi trgovine z ljudmi.

Konzularni uslužbenci

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je tudi v letu 2018 izvajalo dejavnosti za ozaveščanje in izobraževanje konzularnih uslužbencev (redni letni in regionalni konzularni posveti, priprave na opravljanje konzularne službe na diplomatsko-konzularnih predstavništvih) ter diplomatov pred odhodom na službovanje v tujino o pojavnih oblikah trgovine z ljudmi.

Strokovni delavci in sodelavci centrov za socialno delo

Socialna zbornica Slovenije je v okviru Programa izvajanja javnih pooblastil Socialne zbornice Slovenije za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, ki ga financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 25. 10. 2018 izvedla izobraževanje za strokovne delavce in sodelavce centrov za socialno delo z naslovom Delo z migranti in žrtvami trgovine z ljudmi. Seminarja se je udeležilo 37 strokovnih delavcev oziroma sodelavcev centrov za socialno delo. V okviru seminarja so bila izvedena tri predavanja: Komu, po kateri poti in zakaj zaupati osebo z izkušnjo trgovine z ljudmi, Trgovina z ljudmi – postopki Policije ter predstavitev izkušenj pri delu z žrtvami v okviru programa Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev.

Ravnatelji in ravnateljice osnovnih in srednjih šol

6. 11. 2018 je bilo v okviru strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva izvedeno predavanje o trgovini z ljudmi, 20. 11. pa je bila tematika predstavljena tudi na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva. UKOM je na obeh srečanjih zagotovil predstavitev preventivnih aktivnosti, namenjenih mladostnikom, nacionalni koordinator je predstavil aktivnosti Slovenije na tem področju, Društvo Ključ pa cilje in izkušnje projektov Vijolica in Telesnica. Prvega termina se je udeležilo 425, drugega pa 152 oseb.

Sodniki

31. 5. 2018 je v okviru seminarja za preiskovalne sodnike potekalo predavanje o pojavnih oblikah trgovine z ljudmi, ki ga je izvedel Srečko Škerbec, sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Seminarja se je udeležilo 53 oseb. Poleg tega je bilo 17. 10. in 23. 11. 2018 organizirano redno letno usposabljanje sodnikov. Nacionalni koordinator je v okviru teme »Trgovina z ljudmi – prepoznavnost pojava v družbi« udeležencem predstavil tudi ukrepe za zagotovitev dostopa žrtev trgovine z ljudmi do odškodnin in jih seznanil s priporočili skupine GRETA v zvezi s tem. V prvem terminu se je usposabljanja udeležilo 132, v drugem terminu pa 145 oseb.

Slovenska karitas

Slovenska karitas je 4. 12. 2018 organizirala predavanje za delovno skupino oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev, na katero so bili vabljeni tudi drugi strokovni delavci in sodelavci iz mreže Karitas in predstavnici Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predavanje z naslovom »Pomoč in podpora ljudem v stiski« je izvedel mag. Miran Možina, dr. med., specialist psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor.

Društvo Ključ

Društvo Ključ je v letu 2018 izvedlo 11 izobraževanj za različne strokovne skupine: zdravniško osebje psihiatrične klinike, odvetnike, tožilce in kazenske sodnike, zaposlene v mreži varnih hiš, materinskih domov/kriznih centrov, diplomatsko osebje, socialne delavke/delavce različnih centrov za socialno delo, pedagoško osebje, ravnateljice in ravnatelje, policiste, delavce Finančne uprave (mobilne enote), prostovoljce in zaposlene Rdečega križa. Skupaj se je strokovnih izobraževanj oziroma usposabljanj udeležilo 963 oseb.

Izvedli so tudi 17 delavnic in izobraževanj za bodoče strokovne delavce (prostovoljci Društva Ključ, prostovoljci Slovenske filantropije, sestanek Mreže Prava zveza in izobraževanje članov, delavnice na fakultetah), v okviru katerih se je s tematiko trgovine z ljudmi seznanilo 281 oseb.

Člani Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

Člani 23. 11. 2018 sodelovali na konferenci o podpori preživelim osebam z izkušnjo trgovine z ljudmi, ki jo je organiziral Rdeči križ Slovenije.

Iskalnik