Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za notranje zadeve

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za notranje zadeve

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Telefon: 01 428 40 00

E-naslov: is.vog@znm.pg

Odgovorna oseba: Boštjan Poklukar, minister

Datum prve objave kataloga: 29. 7. 2005

Datum zadnje spremembe: 13. 4. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=29

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za notranje zadeve.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za notranje zadeve izvajamo naloge za zagotavljanje javne varnosti v državi, usmerjamo in nadziramo delo policije, skrbimo za učinkovito in strokovno opravljanje upravnih nalog na področju migracij in naturalizacije tujcev, izdaje potovalnih dokumentov, izvedbe volilnih opravil, pošiljanja podatkov iz Centralnega registra podatkov, vodenja osebnega statusa v matičnem registru, prijave prebivališča, pridobitve državljanstva Republike Slovenije, registracije društev in političnih strank, javnih zbiranj, orožja in eksplozivov, zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva, varstva tajnih podatkov in varnostnega načrtovanja.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za logistiko
Nika Lošić Ošlak, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
01 428 42 43
is.vog@znm.ld

Direktorat za migracije
Matej Torkar, generalni direktor
Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
01 428 53 33
is.vog@znm.md

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
dr. Darijo Levačić, vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
01 428 56 68
is.vog@znm.nvdpd

Direktorat za upravne notranje zadeve
Urška Židan, generalna direktorica
Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
01 428 44 65
is.vog@znm.pg

Kabinet ministra
Nataša Hvala Ivančič, vodja
Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
01 428 47 21
is.vog@znm.tenibak

Sekretariat
Erik Pagon, generalni sekretar
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
01 428 44 79
is.vog@znm.tairaterkes

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
Suzana Ivanović, vodja
Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
01 428 40 52
is.vog@znm.ue

Služba za notranjo revizijo
mag. Zlatko Grubar, vodja
Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
01 428 40 00
is.vog@znm.pg

Služba za odnose z javnostmi
Mirjana Vertič Gotal, vodja
Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
01 428 42 17
is.vog@znm.jos

Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi
Tjaša Škreblin, vodja po pooblastilu
Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
01 428 57 56
is.vog@znm.ltbps

Organi v sestavi

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
Vesna Gutman, glavna inšpektorica
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
01 428 58 70
is.vog@znm.pg

Policija
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
01 428 48 35
is.ajicilop@ajicilop.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Iris Jeglič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za notranje zadeve


Terezija Andreja Povše

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za notranje zadeve


Darinka Sfiligoj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za notranje zadeve


Alenka Snoj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za notranje zadeve


Daša Velkavrh Svetek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za notranje zadeve


Klavdija Žgajnar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za notranje zadeve

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dokumenti, prebivališče, matične zadeve
Volitve, referendum, politične stranke
Društva, ustanove, javni shodi in prireditve
Migracijska zakonodaja in državljanstvo
Zasebno varovanje in detektivska dejavnost
Civilno orožje in eksplozivi
Varnost na smučiščih
Delo policije
Nadzor državne meje

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Reševanje pritožb zoper inšpekcijske ukrepe na področju detektivske dejavnosti 
 • Varnostno preverjanje v postopku izdaje detektivske licence
 • Odločanje na II. stopnji v primeru pritožbe zoper odločitev Detektivske Zbornice RS na področju izdaje detektivske licence in soglasij tujim detektivom 
 • Podeljevanje in odvzem javnih pooblastil na področju detektivske dejavnosti 
 • Nadzor nad nosilcem javnega pooblastila na področju detektivske dejavnosti Inšpekcijski nadzor na področju detektivske dejavnosti 
 • Podeljevanje licenc in službenih izkaznic za opravljanje zasebnega varovanja 
 • Izdaja soglasja tujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje posameznih storitev zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije    
 • Podeljevanje in odvzem soglasij tujim pravnim in fizičnim osebam za opravljanje zasebnega varovanja na območju Republike Slovenije 
 • Reševanje pritožb zoper inšpekcijske ukrepe na področju zasebnega varovanja 
 • Podeljevanje in odvzem javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja 
 • Nadzor nad nosilcem javnega pooblastila na področju zasebnega varovanja 
 • Inšpekcijski nadzor na področju zasebnega varovanja 
 • Inšpekcijski nadzor na področju varnosti na smučiščih 
 • Izdaja pooblastil nadzornikom smučišč na področju varnosti na smučiščih 
 • Podeljevanje in odvzem javnih pooblastil na področju varnosti na smučiščih 
 • Nadzor nad nosilcem javnega pooblastila na področju varnosti na smučiščih 
 • Zagotavljanje zakonitega in strokovnega dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju zakona, ki ureja občinsko redarstvo
 • Izdaja dovoljenj za dostop do tajnih podatkov 
 • Reševanje pritožb zaradi ravnanja policistov 
 • Izdaja odločb o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije v postopkih izredne naturalizacije 
 • Revizija odločb o sprejemu v državljanstvo na podlagi redne naturalizacije 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah redne naturalizacije in prenehanja državljanstva 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah ugotavljanja državljanstev
 • Izdaja potnih listov in osebnih izkaznic v nujnih primerih 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper izdan potni list ali osebno izkaznico na prvi stopnji 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah prepovedi izdaje ali odvzema potnih listin 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah določitve osebnega imena 
 • Izdaja odločb/sklepov v zadevah izdaje dovoljenja za stalno prebivanje tujca v RS in posebne odločbe po Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 
 • Izdaja odločb/sklepov o pritožbah, vloženih zoper odločbe/sklepe organa prve stopnje v zadevah izdaje in prenehanja dovoljenja za začasno in stalno prebivanje ter potrdila o prijavi prebivanja za državljane EGP, v zadevah izdaje posebne odločbe in v zadevah izdaje potnega lista za tujca  
 • Izdaja odločb/sklepov o izrednih pravnih sredstvih, vloženih zoper odločbe/sklepe organa prve stopnje v zadevah izdaje in prenehanja dovoljenja za začasno in stalno prebivanje ter potrdila o prijavi prebivanja za državljane EGP, v zadevah izdaje posebne odločbe in v zadevah izdaje potnega lista za tujca  
 • Izdaja odločb/sklepov v zadevah priznanja mednarodne zaščite 
 • Izdaja odločb o prenehanju in odvzemu mednarodne zaščite 
 • Izdaja sklepov o odmeri nagrade in povračilu stroškov svetovalcem za begunce 
 • Izdaja sklepov o odmeri nagrade in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva za opravljeno delo v postopku priznanja mednarodne zaščite 
 • Izdaja odločb o razselitvi prosilcev za mednarodno zaščito izven azilnega doma ali njegove izpostave 
 • Izdaja odločb o dodelitvi finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito 
 • Izdaja sklepov o omejitvi gibanja prosilcev za mednarodno zaščito 
 • Izdaja odločb/sklepov v zadevah združevanja družine po Zakonu o mednarodni zaščiti 
 • Izdaja odločb o dodelitvi denarnega nadomestila osebam z mednarodno zaščito za nastanitev na zasebnem naslovu 
 • Izdaja odločb o nastanitvi oseb z mednarodno zaščito v Integracijsko hišo oz. druge nastanitvene zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve 
 • Izdaja potnih listov za begunce 
 • Izdaja potnih listov za osebe s subsidiarno zaščito 
 • Izdaja biometričnega dovoljenja za prebivanje za osebe s subsidiarno zaščito 
 • Izdaja odločb o dodelitvi enkratne denarne pomoči za osebe z mednarodno zaščito 
 • Izdaja odločb/sklepov o pritožbah, vloženih zoper odločbe/sklepe organa prve stopnje v zadevah izdaje potrdil o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujcev v programih učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo 
 • Izdaja odločb o registraciji političnih strank 
 • Izdaja odločb o podelitvi statusa društev, ki delujejo v javnem interesu 
 • Izdaja soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove 
 • Izdaja odločb o pritožbah zoper registracijo društev 
 • Izdaja odločb o pritožbah zoper izdajo dovoljenj za javna zbiranja 
 • Izdaja odločb o pritožbah zoper dovoljenja za nabiranje prostovoljnih prispevkov 
 • Izdaja odločb o pritožbah zoper dovoljenja za pokop posmrtnih ostankov pokojnika zunaj pokopališča oziroma za raztros pepela pokojnika 
 • Izdaja dovoljenj in potrdil za opravljanje dejavnosti prometa z orožjem 
 • Izdaja dovoljenj in potrdil za opravljanje dejavnosti civilnega strelišča 
 • Izdaja dovoljenj za prenos orožja trgovcem z orožjem (prenos orožja  znotraj meja Evropske Unije in uvoz/izvoz/tranzit - tretje države) 
 • Izdaja dovoljenja za prenos orožja z evropsko orožno prepustnico državljanu države članice Evropske Unije     
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah zavrnitve izdaje orožne listine in zadevah odvzema orožja in orožnih listin 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper izrečene ukrepe inšpekcijskega organa v zvezi z nadzorom določb zakona o orožju 
 • Izdaja dovoljenj za proizvodnjo eksploziva 
 • Izdaja dovoljenj za prenos – transfer eksploziva (prenos transfer znotraj meja Evropske Unije in uvoz/izvoz/tranzit - tretje države) 
 • Priglasitev eksploziva in pirotehničnih izdelkov 
 • Izdaja certifikata o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe organa prve stopnje v zadevah zavrnitve izdaje dovoljenj za promet in prenos eksploziva, zavrnitve izdaje dovoljenja za nakladališče in razkladališče eksploziva oziroma o odvzemu že izdanih dovoljenj 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper izrečene ukrepe inšpekcijskega organa v zvezi z nadzorom določb zakona o eksplozivih 
 • Izdaja potrdil o opravljanju dolžnosti pri obrambi RS leta 1991 
 • Potrjevanje načrtov in izdaja odločb, povezanih z varovanjem jedrskih objektov, jedrskih snovi in sevalnih objektov 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe Policije o dovolitvi in prenehanju dovolitve zadrževanja (52. in 53. člen Zakona o tujcih) 
 • Vodenje postopka do izdaje odločbe v zvezi z pritožbami, vloženimi zoper sklepe, izdane na podlagi 58. člena Zakona o tujcih 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zaradi zavrnitve vstopa tujca v Republiko Slovenijo (9. člen Zakona o tujcih) 
 • Izdaja odločb o pritožbah, vloženih zoper odločbe o ustanovitvi mejnih prehodov 
 • Zastopanje MNZ v upravnih sporih

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za notranje zadeve
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  Zaprto

 • Sreda

  od do

  od do

 • Četrtek

  Zaprto

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Podatki iz registra političnih strank
 • Podatki iz evidence ustanov
 • Dajanje konkretnih pojasnil glede urejanja osebnega stanja posameznika
 • Pogoji za pridobitev državljanstva
 • Vprašanja, ki se nanašajo na "izbris" iz registra stalnega prebivališča

Katalogi informacij javnega značaja