GOV.SI

Inšpektorat za notranje zadeve

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • IRSNZ kot prekrškovni organ

  Prekrškovni postopki

  Če so pri inšpekcijskih nadzorih s področja notranjih zadev ugotovljeni prekrški, če IRSNZ drugi državni organi, pravne ali fizične osebe prijavijo kršitve predpisov s področja upravnih notranjih zadev oziroma kadar zakoni ali podzakonski akti določajo, da naloge prekrškovnega organa opravlja ministrstvo za notranje zadeve, pa za to ni pristojna policija, pooblaščene uradne osebe inšpektorata vodijo hitri postopek o prekršku na prvi stopnji. O zahtevah za sodno varstvo zoper plačilne naloge in odločbe o prekršku odloča pristojno sodišče. 

  Postopek na podlagi ugotovljenih kršitev v okviru inšpekcijskih nadzorov

  Inšpektorji pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov opravljajo tudi naloge pooblaščenih oseb prekrškovnega organa. Kadar v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovijo kršitve, ki so s predpisi določene kot prekršek, po uradni dolžnosti izrekajo opozorila ter izdajajo plačilne naloge in odločbe.

  Postopek na podlagi prijav

  IRSNZ vodi in odloča o prekrških tudi na pisni predlog oškodovancev, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil ali samoupravnih lokalnih skupnosti.

  Inšpektorat RS za notranje zadeve opravlja naloge prekrškovnega organa v primerih kršitev: 
      
  Zakona o inšpekcijskem nadzoru,
  Zakona o zasebnem varovanju, 
  Zakona o detektivski dejavnosti,
  Zakona o orožju,
  Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, 
  Zakona o tajnih podatkih,
  Zakona o varnosti na smučiščih,
  Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in pristaniščih,
  Zakona o osebnem imenu, 
  Zakona o matičnem registru,
  Zakona o osebni izkaznici,
  Zakona o potnih listinah,
  Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb,
  Zakona o društvih,  
  Zakona o političnih strankah, 
  Zakona o volilni in referendumski kampanji,
  Zakona o volitvah v državni zbor,
  Zakona o lokalnih volitvah,   
  Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 
  Zakona o občinskem redarstvu,
  Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, 
  Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,
  Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.