Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za notranje zadeve lahko, če med inšpekcijskimi nadzori posameznih področij upravnih notranjih zadev ugotovi kršitve, sproži prekrškovni postopek. Enak postopek pa se lahko izpelje tudi, kadar je za tak postopek pristojno ministrstvo za notranje zadeve kot prekrškovni organ, vendar obenem za izvedbo tega postopka ni pristojna policija.

Postopek se sproža po prijavi kršitev

Pooblaščene uradne osebe inšpektorata za notranje zadeve so pristojne za vodenje postopka o prekršku na prvi stopnji odločanja, kadar so pri inšpekcijskih nadzorih s področja notranjih zadev ugotovljeni prekrški. Kršitve predpisov s področja upravnih notranjih zadev lahko sicer med drugim prijavijo tako inšpektorat kot tudi ostali državni organi ali pravne in fizične osebe. Prekrškovni postopek pa se lahko sproži na inšpektoratu tudi v okoliščinah, ko je za izvedbo postopka pooblaščeno ministrstvo za notranje zadeve kot prekrškovni organ in hkrati za izvedbo konkretnega postopka ni pristojna policija.

Posamezniki oziroma organizacije, ki jim je inšpektorat za notranje zadeve po zaključenem prekrškovnem postopku izdal odločbo o prekršku in izrekel globo s plačilnim nalogom, lahko na pristojno sodišče vložijo zahtevo za sodno varstvo.

Postopek na podlagi ugotovljenih kršitev v okviru inšpekcijskih nadzorov

Inšpektorji pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov opravljajo tudi naloge pooblaščenih oseb prekrškovnega organa. Kadar v okviru inšpekcijskega nadzora ugotovijo kršitve, ki so s predpisi določene kot prekršek, po uradni dolžnosti izrekajo opozorila ter izdajajo plačilne naloge in odločbe.

Postopek na podlagi prijav

Inšpektorji vodijo in odločajo o prekrških tudi na pisni predlog oškodovancev, državnih organov, nosilcev javnih pooblastil ali samoupravnih lokalnih skupnosti.

Kršitve zakonov

Inšpektorat za notranje zadeve opravlja naloge prekrškovnega organa, kadar ugotovi kršitve določil posameznih veljavnih zakonov.