Skoči do osrednje vsebine

Smučanje je v Sloveniji izjemno priljubljen šport. Ker so številna urejena smučišča z žičniškimi napravami pozimi zelo obiskana, je za varno smuko vseh udeležencev treba upoštevati določena pravila.

Varnost smučarjev na smučiščih je odvisna od ustrezne urejenosti smučišča in primernega obnašanja uporabnikov smučišča. Za zagotavljanje varnosti in reda na smučiščih smo temeljna pravila za uporabo smučišč, ureditev in obratovanje smučišč, reševanje na smučišču, obveznosti posameznih organov, ukrepe in pristojnosti nadzornika na smučišču, opredelitev samoodgovornega ravnanja smučarjev in smučark ter drugih oseb na smučišču zbrali v Zakonu o varnosti na smučiščih.

Lastni ukrepi za varno smučanje

Za svojo varnost in varnost drugih na smučišču lahko najprej poskrbite sami:

 • posvet s strokovnjakom ob prvih poskusih smučanja,
 • vpis v smučarsko šolo,
 • psiho-fizična priprava (smučanje se začne vsaj mesec pred smučarsko sezono s pripravo v telovadnici, na fitnesu ali v naravi), 
 • izbira primerne smučarske opreme, 
 • prilagoditev smučanja (upoštevanje stopnje znanja in sposobnosti ter vremenskih in terenskih razmer),
 • spoznavanje smučišča (preverjanje lokacije službe za reševanje, shranitev klicne številke reševalcev na smučišču, seznanitev z drugo vsebino informativnih tabel na smučišču),
 • spoštovanje mednarodnih pravil obnašanja na smučišču (navodil o redu in varnosti ter o ravnanju smučarjev na smučišču, oznak na smučišču, navodil in opozoril nadzornikov ter policistov),
 • samoodgovorno ravnanje,
 • obvezna uporaba smučarske čelade do vključno 14. leta starosti, vendar priporočljiva tudi za preostale smučarje.

Mednarodna vedenjska pravila

Mednarodna smučarska zveza (FIS, francosko Fédération Internationale de Ski) je za večjo varnost postavila deset pravil obnašanja na smučišču.

 1. Obzirnost do drugega: smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali poškoduje drugega.
 2. Smučarsko znanje: smučar ne sme voziti na pamet. Hitrost mora prilagoditi svojemu znanju, razmeram na smučišču in gostoti smučajočih.
 3. Izbira smučine: hitrejši smučar mora izbrati smučino tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj.
 4. Prehitevanje: smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razdalji, da ima prehitevani dovolj prostora za smučanje.
 5. V smuk: preden smučar odsmuča po progi, mora pogledati navzdol in navzgor, ali je varno zanj in za druge.
 6. Ustavljanje: smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih smučišča, razen v sili, vendar naj se čimprej umakne.
 7. Vzpenjanje in sestopanje: smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le rob smučišča.
 8. Upoštevanje označb: smučar se mora naučiti in spoštovati signalne in prometne oznake na smučiščih.
 9. Pomoč pri nesreči: pri nesreči je smučar dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu.
 10. Dolžnost legitimiranja: smučar, kot udeleženec ali priča nesreče, odgovoren ali ne, se mora pustiti legitimirati.

Na naših smučiščih so zgornja pravila v obliki stripa nameščena na vidnem mestu ob vstopu na smučišča ali spodnjih postajah žičniških naprav.

Vloga nadzornika na smučišču

Nadzornik na smučišču je uniformirana uradna oseba, ki pomaga skrbeti za varnost na smučišču. Njegove pristojnosti obsegajo tako varnostni pregled smučišča in skrb za odpravo pomanjkljivosti kot neposredno pomoč smučarjem pri uporabi smučišča, nasvete in navodila za varno smučanje, posredovanje pri nesrečah na smučišču ter v primerih kršenja pravil za varno smučanje.

Nadzornik lahko smučarju, ki ne upošteva pravil za varno smučanje, prepove smučanje in mu odvzame smučarsko vozovnico za tekoči dan brez povračila stroškov nakupa. O odvzemu smučarske vozovnice izda potrdilo. Ob hujših kršitvah ali nepravilnostih obvešča in sodeluje s policijo ter pristojnimi inšpekcijskimi službami.

Kako postati nadzornik na smučišču

Delo nadzornika na smučišču lahko opravlja, kdor opravi preizkus usposobljenosti. Na podlagi opravljenega preizkusa se mu za obdobje štirih let izda službena izkaznica. Kandidat opravi preizkus usposobljenosti po predhodno opravljenem usposabljanju v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju varnosti na smučišču. Usposabljanje in preizkus potekata enkrat na leto, v jesenskem času. Kandidat lahko pristopi k usposabljanju in opravljanju preizkusa znanja, če je prej uspešno opravil preizkus teoretičnega in praktičnega znanja smučanja, kar dokazuje s potrdilom Združenja učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije iz Smučarske zveze Slovenije.

Kandidat za nadzornika na smučišču mora izpolnjevati še druge pogoje:

 • starost najmanj 18 let,
 • državljanstvo države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije,
 • zdravstvena in psihična sposobnost za opravljanje dela nadzornika, kar dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa ter ne sme biti starejše od enega leta,
 • končan najmanj izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,
 • aktivno mora obvladati slovenski jezik, kar dokazuje s spričevalom o končanem najmanj osnovnošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji ali s potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu aktivnega znanja slovenskega jezika po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji,
 • ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • ni bil več kot dvakrat s pravnomočno odločbo spoznan za odgovornega za prekrške zoper javni red in mir z elementi nasilja ali za prekrške po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ali za prekrške po tem zakonu in mu je bila izrečena globa.
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve

Podaljšanje pooblastila za nadzornika

Za podaljšanje pooblastila nadzornika na smučišču se je treba vsaka štiri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja. Po opravljenem izpopolnjevanju prejme nadzornik novo službeno izkaznico z veljavnostjo štirih let. Med opravljenim izpopolnjevanjem in izdajo nove izkaznice ne sme preteči več kot eno leto.

Nadzornik, ki je imel na dan uveljavitve Zakona o varnosti na smučiščih, to je 1. septembra 2016, veljavno službeno izkaznico in pooblastilo za nadzornika ter izpolnjuje pogoje na podlagi predhodnega Zakona o varnosti na smučiščih, sme ne glede na aktualne zakonske določbe še naprej opravljati naloge nadzornika. Naloge nadzornika sme opravljati do preteka petih let od dneva zadnjega uspešno opravljenega preizkusa usposabljanja oziroma opravljenega obdobnega izpopolnjevanja. Za nadaljnje opravljanje nalog nadzornika se mora udeležiti obdobnega izpopolnjevanja v skladu z aktualnimi določili.

Organi, pristojni za varnost na smučišču

Pristojni organi za varnost na smučišču so:

 • Ministrstvo za notranje zadeve podeljuje službene izkaznice nadzornikom na smučiščih in upravlja evidenco imetnikov službene izkaznice nadzornika na smučišču ter evidenco nosilcev javnega pooblastila.
 • Inšpektorat za notranje zadeve izvaja nadzor nad varnostjo in redom na smučiščih, delom nadzornika na smučišču ter upravlja evidenco nesreč na smučišču in evidenco o izrečenih ukrepih in razlogih za odvzem smučarskih vozovnic.
 • Ministrstvo za infrastrukturo podeljuje dovoljenja za obratovanje smučišča in predpisuje tehnične pogoje za obratovanje smučišča, zaščitna sredstva in opremo za zvočno in svetlobno opozarjanje na motornih vozilih, ki se uporabljajo na smučišču, ter upravlja evidenco izdanih dovoljenj za obratovanje smučišča.
 • Inšpektorat za infrastrukturo nadzoruje obratovanje smučišč in delo upravljavcev smučišč.
 • Ministrstvo za zdravje izdaja potrdilo o izpolnjevanju pogojev za reševalca na smučišču, predpisuje pogoje in obseg izvajanja reševanja na smučišču ter upravlja evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti reševalca na smučišču.
 • Zdravstveni inšpektorat nadzira zagotavljanje in izvedbo reševanja na smučišču ter usposobljenost reševalcev na smučišču.
 • Policija upravljavcu smučišča predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, opozarja smučarje in druge osebe na smučišču o spoštovanju zakonskih določb in drugih predpisov, ugotavlja prekrške smučarjev in drugih oseb na smučišču skladno z zakonskimi določbami in drugimi predpisi, nadzira izvajanje javnih zbiranj na smučišču, preverja smučarje, druge osebe in osebe pri upravljavcu smučišča, ali smučajo in izvajajo druge športne aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ter v primeru hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe ali smrti opravlja ogled kraja nesreče na smučišču.
Naziv storitve Institucija
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Evidence nesreč na smučiščih za posamezno sezono