Skoči do osrednje vsebine

Eden od temeljev kakovostnega in varnega življenja vseh prebivalcev je zagotovljena javna varnost. Z ukrepi za javni red in mir uresničujemo pravico ljudi do varnosti in dostojanstva na javnih in zasebnih prostorih, zagotovljeno po ustavi in zakonih. Javni red vzdržujemo državni in drugi organi s predpisi in ukrepi, s katerimi preprečujemo ravnanje in nevarnosti, ki bi lahko ogrozili skupnost ali posameznika.

Strogi nadzor

Nad dejavnostmi s področja varnosti in reda ter tistimi, ki bi ga lahko ogrozile, izvajamo še posebej strog nadzor. Tako, denimo, z Zakonom o orožju natančno urejamo nabavo in posest orožja in poskušamo preprečiti negativne posledice posesti orožja s tem, da ga razvrščamo na prepovedano orožje, ki se ga ne sme nabavljati in imeti v posesti, ter dovoljeno orožje, ki se ga lahko nabavi pod posebnimi pogoji. Dovoljeno orožje je namenjeno uporabi v športu, lovu, za zbiranje ali zaščito osebne varnosti. Prav tako je dovoljenje pristojnega organa potrebno za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki; nabava, posest in uporaba pa so omejene z zakonom.

Nadzor izvajamo tudi nad storitvami zasebnega varovanja in detektivsko dejavnostjo. Zasebno varovanje lahko opravlja le gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ima registrirano dejavnost, veljavno licenco in izpolnjuje zakonske pogoje. Detektivsko dejavnost pa lahko – izključno na podlagi pisnega pooblastila naročnika – opravlja le detektiv, ki ima veljavno licenco, detektivsko izkaznico in je vpisan v register detektivov pri Detektivski zbornici Republike Slovenije.

Red in varnost na javnih prostorih

Kakovosten javni prostor zahteva visoko stopnjo javne varnosti in javnega reda, se pravi čiste, urejene in predvsem varne ceste, ulice, parke in druge javne prostore. Na ravni občin in mestnih občin skrbi za javno varnost in javni red občinsko oziroma mestno redarstvo, ki ga lahko ustanovi občinski oziroma mestni svet. Med njegovimi pristojnostmi so nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanje cest in okolja v naseljih in občinskih cest zunaj naselij, skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanje javnega reda in miru.

Skrb za red in varnost je posebej pomembna ob javnih dogodkih, ko se zbere večje število ljudi. V Sloveniji ima vsakdo pravico organizirati javne shode in javne prireditve ter se jih udeleževati. Morajo pa organizatorji tovrstne dogodke prijaviti in v primerih, ko bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti ali pravic drugih, zaprositi za dovoljenje.

Za varnost lahko največ naredimo sami

Področje, kjer se največkrat srečamo z (ne)varnostjo, je zagotovo promet. V Republiki Sloveniji varnost v prometu zagotavljamo s kakovostno in redno vzdrževano infrastrukturo ter z nadzorom nad varnostjo prevoznih sredstev. Vendar pa je varnost v največji meri odvisna od vseh nas, udeležencev v prometu. Spoštovanje predpisov in odgovorno vedenje v prometu sta najboljše jamstvo za varnost vseh. 

Enako velja za varnost pri športu in rekreaciji, pa naj bo to v gorah, na smučišču ali na vodi, ter za uporabo pirotehničnih sredstev. Država na vseh teh področjih zakonsko ureja temeljna pravila za zagotavljanje varnosti in reda, a brez odgovornega ravnanja uporabnikov ta ostanejo le črka na papirju.