Skoči do osrednje vsebine

Za ohranjanje javnega reda in varnosti v občini ta ustanovi svojo redarsko službo. Natančno delovanje redarjev je določeno z občinskim aktom glede na potrebe občine. Naloge občinskega redarstva opravljajo tudi medobčinska ali mestna redarstva, v manjših občinah pa občinski redar.

Naloge občinskih redarjev

Občinski redarji na območju svoje pristojnosti:

  • nadzorujejo cestni promet v naseljih in skrbijo, da poteka varno in neovirano;
  • skrbijo za varnost na cestah in varujejo okolje v naseljih ter na občinskih cestah zunaj naselij;
  • skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
  • varujejo javno premoženje ter naravno in kulturno dediščino;
  • vzdržujejo javni red in mir.

Poleg zakonsko določenih nalog lahko posamezne občine na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določijo vrsto in obseg nalog občinskega redarstva. Opredelijo jih v občinskem programu varnosti, skupaj z drugimi določitvami, ki jih predvidevajo Smernice za izdelavo občinskega programa varnosti.

Pooblastila občinskih redarjev

Občinski redarji, ki so prepoznavni po delovni uniformi in službeni izkaznici, lahko pri opravljanju svojih nalog izrekajo opozorila in ustne odredbe ter ugotavljajo identiteto in varnostno pregledujejo osebe. Po potrebi lahko osebe zadržijo ali jim zasežejo predmete, pri tem pa jim je dovoljeno uporabiti telesno silo, sredstva za vklepanje in vezanje ali plinski razpršilec. Za uresničevanje predpisov, ki presegajo njihova pooblastila, obveščajo druge pristojne službe.

Strokovna usposobljenost

S strokovnim usposabljanjem se kandidati za občinske redarje usposobijo za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva ter pripravijo na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.

Občinski redarji opravijo izobraževanje in preskus usposobljenosti. Svoje znanje in veščine obnavljajo vsaka tri leta. Strokovno usposabljanje, obdobno izpopolnjevanje in preskuse opravlja Policijska akademija Generalne policijske uprave.

Inšpekcijski nadzor

Zakonitost dela občinskih redarstev in zanje odgovornih občinskih uprav spremlja Ministrstvo za notranje zadeve, medtem ko prekrške nezakonite reprodukcije in uporabe uniforme ter označb občinskega redarstva obravnava Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.