Skoči do osrednje vsebine

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe na podlagi pogodbe opravlja detektiv, ki ima licenco in izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti. Detektivsko dejavnost lahko detektiv opravlja samostojno kot svoboden poklic ali kot pravna oziroma fizična oseba, ki ima registrirano dejavnost.

Področja detektivske dejavnosti

Detektiv lahko v okviru svojega delovanja pridobiva informacije o:

 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih ali nepremoženjskih škod,
 • o piscih anonimnih pisanj in odpošiljateljih anonimnih pisanj,
 • dolžnikih in njihovem premoženju,
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni,
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov,
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo v zasebni tožbi, ter o njihovih storilcih,
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, delu pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Detektivska dejavnost obsega tudi vročanje pisemskih in drugih pošiljk, svetovanje fizičnim in pravnim osebam pri preprečevanju kaznivih ravnanj  ter načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov ter informacij.

Delo detektiva

Detektivsko delo lahko opravljajo le detektivi z veljavno licenco, ki so vpisani v evidenco detektivov pri Detektivski zbornici Republike Slovenije.

Detektiv pri svojem delu lahko uporabi upravičenja, in sicer zbira podatke od oseb ali iz javno dostopnih virov, pridobiva podatke iz evidenc, osebne zaznave in uporablja določena tehnična sredstva. Z osebno zaznavo lahko detektiv pridobiva informacije tudi z neposrednim osebnim zaznavanjem na javnih krajih ali iz javnih krajev, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorih ter krajih in prostorih, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora. Naprave za slikovno snemanje lahko detektiv uporablja v okviru naloge iz pooblastila in le v primeru nujnosti zavarovanja dokazov, naprave za zvočno snemanje pa le s privolitvijo osebe, zoper katero se bo zvočno snemanje uporabilo.

Detektiv ne sme opravljati upravičenj, za katera so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni policija, sodišča in drugi pravosodni organi, uporabljati prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo policija, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in Obveščevalno varnostna služba ministrstva za obrambo ter opravljati detektivske dejavnosti za domače in tuje varnostne ali obveščevalne službe in za politične stranke ter ustanove, katerih ustanoviteljice so politične stranke.

Detektiv izvaja naloge izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke. Podatki in informacije, ki jih je zbral za stranko med svojim delom, lahko služijo le namenu, za katerega so bili pridobljeni. Vse podatke, zbrane v okviru pogodbe, je detektiv po opravljeni storitvi dolžan izročiti stranki. Prav tako mora vse skrivnosti in podatke, ki jih je pridobil pri opravljanju detektivske dejavnosti, varovati tudi po prenehanju opravljanja dejavnosti. Izjema so podatki o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in jih je detektiv dolžan naznaniti pristojnim organom.

Kako postati detektiv

Kandidati za detektive morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje, se udeležiti usposabljanja in opraviti izpit za detektiva. Nato oddajo vlogo za pridobitev licence s pisnimi dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev na Detektivsko zbornico Republike Slovenije. Po uspešno pridobljeni licenci so vpisani v evidenco detektivov, ki opravljajo detektivsko dejavnost, ki jo vodi Detektivska zbornica Republike Slovenije.

Pomemben del postopka pridobivanja licence za detektiva je varnostno preverjanje kandidata, ki ga opravijo v Ministrstvu za notranje zadeve, v katerem se ugotavlja:

 • morebitna obsojenost kandidata za naklepno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • udeleženost kandidata v kazenskih postopkih in postopkih zaradi prekrška zoper javni red in mir z elementi nasilja ali prekrški po predpisih, ki urejajo proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, ter
 • preverja, ali je kot oseba zanesljiv in verodostojen ter kot tak primeren za opravljanje detektivske dejavnosti.
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve

Tuji detektivi v Sloveniji

Detektivsko dejavnost v Sloveniji lahko opravljajo tudi detektivi iz drugih držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, ki pridobijo soglasje Detektivske zbornice Republike Slovenije in so vpisani v njeno evidenco detektivov. Dejavnost pod enakimi pogoji dovoljujemo tudi detektivom iz tretjih držav, ki omogočajo detektivsko delovanje v svoji državi tudi slovenskim detektivom – tako imenovani pogoj vzajemnosti.

Vlogo za opravljanje detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji se pošlje Detektivski zbornici Republike Slovenije.

Vsebovati mora osebne podatke tujega detektiva, ki bo izvajal detektivsko dejavnost na območju Republike Slovenije, dokazilo matične države o izvajanju detektivske dejavnosti, dokazila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji, potrdilo, da osebi ni prepovedano izvajanje teh storitev v matični državi, dokazilo iz države, kjer je imel v zadnjih petih letih stalno prebivališče, da ni bil obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za prekrške z elementi nasilja ali s področja prepovedanih drog in dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu.

Detektivska zbornica Republike Slovenije vpiše tujega detektiva v evidenco detektivov, ki opravljajo detektivsko dejavnost, ter o tem obvesti osebo in ministrstvo. Z vpisom v evidenco se šteje, da ima oseba pridobljeno soglasje za opravljanje detektivske dejavnosti, in o tem obvesti pristojni organ matične države osebe.

Inšpekcijski nadzor

Na področju detektivske dejavnosti Inšpektorat za notranje zadeve opravlja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti, vodenjem predpisanih evidenc pri imetnikih detektivske licence, odkrivanju nedovoljenih dejavnosti pri pridobivanju informacij ter načinom varovanja podatkov, pridobljenih pri opravljanju detektivske dejavnosti.