Skoči do osrednje vsebine

Civilno orožje, eksplozivi in pirotehnika

Nabava, posest in uporaba orožja, eksplozivov in pirotehnike so v Republiki Sloveniji dovoljene pod posebnimi pogoji. Omejitve zmanjšujejo nevarnost škodljivih ali življenjsko ogrožajočih posledic, ki se ob neustrezni uporabi lahko pripetijo tako uporabnikom kot soudeležencem. Posebno pozornost namenjamo nadzoru uporabe pirotehnike.

Orožje

Orožje je lahko neposredno nevarno za življenje, zdravje in varnost imetnika orožja ali drugih ljudi. Njegova uporaba je zato omejena z osnovno razvrstitvijo na prepovedano orožje, katerega nakup ali posedovanje nista dovoljena, in na dovoljeno orožje, za katerega nakup in nošnjo je potrebno dovoljenje ali priglasitev. Dovoljeno orožje lahko kupijo fizične ali pravne osebe. Najpogostejši razlogi za nakup so: šport, lov, osebna varnost ali zbirateljstvo.

Vlogo za dovoljenje za nabavo orožja lahko vložijo polnoletne osebe, in sicer na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, oziroma začasno prebivališče, če nimajo stalnega, oziroma sedež.

Nosilci orožja morajo z njim v vsakem trenutku ravnati skrbno – ga pravilno in strokovno uporabljati, nositi, prenašati in hraniti. Posebej morajo paziti, da ne pride v roke mladoletnikom ali osebam, ki ne znajo ravnati z njim. Za varnost je nadvse pomembno, da je orožje vedno v brezhibnem stanju.

Nabava orožja

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve

Eksplozivi in pirotehnika

Eksplozivi so snovi ali izdelki s tovrstnimi snovmi, ki ob aktivaciji sprostijo velike količine energije in lahko uničijo okolico. Pirotehnični izdelki se od njih razlikujejo po tem, da ne delujejo eksplozivno, ampak ob svojem delovanju sproščajo predvsem svetlobo, zvok, meglo ali dim. Razvrščamo jih med ognjemetne izdelke, pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in druge pirotehnične izdelke.

Proizvodnja ali promet z eksplozivi ali pirotehniko

Za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki je treba pridobiti dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve ali upravne enote. Promet zajema trgovino, uporabo, izvajanje ognjemetov, vsakršno ravnanje z njimi, skladiščenje, pripravo eksplozivov na delovišču in uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.

Dovoljenja za opravljanje prometa s pirotehničnimi izdelki ni treba pridobiti za trgovino, uporabo, ravnanje ali skladiščenje ognjemetnih izdelkov, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih (F1). Prav tako ni treba pridobiti dovoljenja pravni osebi ali podjetniku, ki pri opravljanju svoje dejavnosti potrebuje pirotehnične izdelke, ki se vgrajujejo v vozila, varnostne kovčke ali gasilne naprave z vgrajenim pirotehničnim izdelkom.

Prenos eksplozivov, pirotehnike ali streliva v EU ter uvoz, izvoz in tranzit

Dovoljenje za prenos v Evropski uniji ter za uvoz, izvoz ali tranzit lahko izdamo pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom. V dovoljenju lahko določimo posebne varnostne ukrepe za del procesa, ki poteka na ozemlju Slovenije, ali ga prekličemo, če to zahtevajo ukrepi za zagotavljanje javne varnosti.

Nakup in prenos eksplozivov ali pirotehnike na območju Slovenije

Dovoljenje za nakup ali prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij F3, F4, T2 in P2 na območju Slovenije lahko izdamo pravnim osebam ali podjetnikom, ki imajo dovoljenje za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.

Dovoljenje velja dvanajst mesecev od dneva izdaje, in sicer za enkratni ali večkratni nakup in prenos. Če imetnik dovoljenja ne izkoristi, ga mora v osmih dneh po prenehanju veljavnosti vrniti pristojnemu organu. Dovoljenje lahko prekličemo, če to zahtevajo ukrepi za zagotavljanje javne varnosti.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve

Priglasitev eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov

Pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, mora preveriti njihovo skladnost z varnostnimi zahtevami (oznaka CE) ter jih pred prvo prodajo priglasiti Ministrstvu za notranje zadeve.

Ob priglasitvi je treba predložiti listino o skladnosti (certifikat CE) in izjavo EU o skladnosti. Ministrstvo izda potrdilo o priglasitvi. Eksploziv ali pirotehnični izdelek, za katerega je izdano potrdilo o priglasitvi, se uvrsti na seznam eksplozivov ali seznam pirotehničnih izdelkov, ki se objavita na spletni strani ministrstva.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve

Vodenje evidenc proizvodnje in prometa z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki in evidenc priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti pirotehničnih izdelkov

Proizvajalci eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov ter pravne osebe ali podjetniki, ki opravljajo promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, so dolžni voditi evidence. Podrobna vsebina posamezne evidence je prepisana s pravilnikom. Podatke je treba hraniti deset let od dneva zabeležke ali uporabe oziroma uničenja eksploziva ali pirotehnike ter deset let po prenehanju opravljanja dejavnosti.

Proizvajalci pirotehničnih izdelkov vodijo tudi knjigo pritožb in evidenco neustreznih ter odpoklicanih pirotehničnih izdelkov, ki ju objavljajo na svoji spletni strani.

Pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za pripravo eksplozivov na delovišču, vodi evidenco o izdelavi in uporabi eksplozivov na delovišču.

Zakonske oznake pirotehničnih izdelkov

Vsak pirotehnični izdelek je označen v slovenskem jeziku. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, skladna s harmoniziranimi standardi. Če na izdelku ni dovolj prostora za oznako, morajo biti podatki navedeni na najmanjši embalažni enoti.

Na sejmih, razstavah in predstavitvah za trženje pirotehničnih izdelkov se lahko razstavlja in uporablja pirotehnične izdelke, ki niso označeni v skladu z zakonom, vendar je treba za to pridobiti dovoljenje upravne enote, na območju katere ima kupec oziroma izvajalec prikaza sedež ali poslovalnico.

Hkrati mora biti na izdelkih jasno označeno, da niso namenjeni prodaji.

Omejitve prodaje in uporabe pirotehnike

Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljeni vse leto. Izjema so izdelki, katerih glavni učinek je pok. Od teh je dovoljena prodaja izdelkov kategorije F1, in sicer od 19. do 31. decembra. Njihova uporaba je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja, vendar se jih ne sme uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Prodaja, posest in uporaba izdelkov kategorij F2 in F3, med katere sodijo različne vrste petard, je v Republiki Sloveniji prepovedana.

Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. Nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov je lahko zelo nevarna, zato je fizičnim osebam prepovedana. To velja za:

 • predelavo zaradi povečanja učinka in posest takih izdelkov,
 • uporabo v drugih predmetih,
 • lastno izdelavo pirotehničnih izdelkov ali zmesi in posest takih izdelkov,
 • preprodajo pirotehničnih izdelkov.

Starostne omejitve pri nakupu pirotehnike

Za nakup pirotehničnih izdelkov morajo biti fizične osebe stare najmanj:

 • 14 let za kategorijo F1,
 • 16 let za kategorijo F2,
 • 18 let za kategorije F3, P1 in T1.

Izdelke kategorij F1 in F2 lahko mlajši od 14 oziroma 16 let uporabljajo pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ni dovolj stara za nakup določenega pirotehničnega izdelka, zahtevati identifikacijski dokument.

Usposobljenost za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki

Strokovna usposobljenost je potrebna za naslednja dela z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki:

 • pomožna dela v vseh dejavnostih, kjer se uporabljajo eksplozivi ali pirotehnični izdelki,
 • streljanje z možnarji,
 • polnjenje streliva za lastno uporabo,
 • delo v proizvodnji eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov,
 • delo v neposredni prodaji ali pri skladiščenju eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov,
 • delo odgovornih oseb v proizvodnji ali prometu z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki, za izvajanje ognjemetov ali specialnih pirotehničnih učinkov,
 • minerska dela,
 • izvajanje ognjemetov in specialnih pirotehničnih učinkov.

Usposabljanje za delo z eksplozivi

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za notranje zadeve

Inšpekcijski nadzor

Nad pravnimi osebami in podjetniki, ki poslujejo z orožjem, eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki na debelo in drobno, izvajamo tudi inšpekcijski nadzor. Preverjamo izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti, predpisano usposobljenost in opremljenost ter varovanje prostorov, kjer so orožje, eksplozivi ali pirotehnični izdelki. Nadziramo tudi zagotavljanje reda in varnosti na streliščih.

Prav tako izvajamo inšpekcijski nadzor pri pravnih osebah, ki so imetniki orožnih posestnih listov. Mednje sodijo predvsem društva, klubi in strelske organizacije. Pregledujemo ustreznost hrambe, prenosa, nošenja in uporabe orožja.

Največ nadzorov na področju orožja in eksploziva izvedemo nad imetniki orožnih posestnih listin, sledijo nadzori nad zagotavljanjem varnosti na streliščih ter nadzori v trgovinah z orožjem in spletni prodaji.