Skoči do osrednje vsebine

Področja, ki jih nadzira Inšpektorat za notranje zadeve

Inšpektorji pri inšpekcijskih nadzorih preverjajo izvajanje materialnih predpisov. Kadar pri svojem delu ugotovijo sistemska odstopanja, neskladja, nepravilnosti in druge pomanjkljivosti, organ poda pobude in oblikuje predloge za dopolnitev in spremembo ustreznih predpisov. Inšpektorat pri opravljanju svoje dejavnosti sodeluje z drugimi državnimi organi. Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva se neposredno povezuje predvsem z drugimi inšpekcijskimi organi in s policijo. Inšpektorji lahko svoja pooblastila izvršujejo na območju celotne države.

Inšpektorji so dolžni obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v okoliščinah, za katere so pristojni in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Inšpektor pa mora obravnavati tudi anonimne prijave.

Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, postopek ustavi. Šteje se, da je prijava lažna, če jo vlagatelj vloži, čeprav ve, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa. V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku zavezanec. Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.

Inšpektorji lahko izpeljejo redni nadzor, izredni nadzor, ki je lahko sprožen na podlagi pobude ali ponovni nadzor, ki se opravi po preteku roka, določenega za odpravo kršitev.

Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov

Zasebno varovanje

Inšpektorji za notranje zadeve lahko nadzorujejo izvajanje varovanja za državo pomembnih objektov (kot kritične infrastrukture), v nočnih lokalih in diskotekah, kjer se prirejajo javne prireditve, prav tako pa na večjih športnih in zabavnih javnih prireditvah po celotni državi, kjer so prisotne večje množice obiskovalcev in je stopnja tveganja višja. Prav tako lahko inšpektorji, ob pojavu sumov kršitev in nepravilnosti oziroma ob prejemu prijave, opravijo nadzor na sedežu posamezne varnostne službe, pri tem pa med drugim preverjajo okoliščine načrtovanja in izvajanja sistemov tehničnega varovanja, preverjajo spoštovanje standardov na področju zasebnega varovanja, izvajanje varovanje prevoza denarja in drugih vrednostnih pošiljk ter varovanja denarnih ustanov, trgovskih centrov in drugih pomembnih objektov, denimo državnih organov.

Orožje, eksploziva in pirotehnika

Inšpektorji za notranje zadeve izvajajo nadzor izvajanja trgovine z orožje, zagotavljanja varnosti na streliščih, proizvodnje in prometa z orožjem. Prav tako so zadolženi za nadzor nad subjekti, ki posedujejo orožne posestne listine in imajo v posesti več kosov orožja, denimo strelska in različna druga društva, nadzor nad pripravo in izvedbo ognjemetov ter nad distribucijo, skladiščenjem in prodajo pirotehničnih izdelkov.

Varnost na smučiščih

Inšpektorji za notranje zadeve so dolžni nadzirati delo nadzornikov na smučiščih, preko tega pa zagotavljati varnost in red na smučiščih, posebno v času šolskih počitnic, ko je obiskanost smučišč največja.

Detektivska dejavnost

Inšpektorat za notranje zadeve je zadolžen za nadzor izvajanja detektivske dejavnosti in za preverjanje, ali nosilci te dejavnosti izpolnjujejo zahtevane pogoje za to delo. Pri tem morajo inšpektorji med drugim preverjati tudi delovanje subjektov, ki oglašujejo opravljanje te dejavnost, vendar brez ustrezne licence.

Tajni podatki

Inšpektorji za notranje zadeve morajo nadzirati varovanje in poslovanje s tajnimi podatki v zasebnem in javnem sektorju.

Skupni nadzori

Inšpektorji za notranje pa načrtujejo in izvajajo tudi skupne nadzore s pristojnimi inšpektorji za delo na področju delovanja zasebnega varovanja, kjer inšpektorat za notranje zadeve prejema največ prijav domnevnih kršitev pravic iz delovnega razmerja. Skupne nadzore pa inšpektorat izvaja tudi s Policijo, Tržnim inšpektoratom ter Inšpektoratom za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.