Skoči do osrednje vsebine

S programom osnovne šole so določene vse obvezne in neobvezne aktivnosti, ki so jih šole dolžne zagotavljati svojim učencem. Učni načrti obsegajo napotke in navodila za izvajanje pouka posameznih osnovnošolskih predmetov.

Osnovne šole z izvajanjem pouka in zagotavljanjem dodatnih dejavnosti vsem učencem omogočajo enake možnosti za izobraževanje in osebnostni razvoj.

Program osnovne šole

Program osnovne šole določa obvezne in izbirne predmete z učnimi načrti ter usmerja delo strokovnih delavcev. Vsebuje tudi smernice za delo z učenci v šoli v naravi, v jutranjem in popoldanskem varstvu, interesne dejavnosti, knjižnično delo, informacijsko znanje ter druge obvezne in neobvezne aktivnosti, ki jih zagotavljajo osnovne šole.

Obvezni program, ki so ga dolžne izvajati vse osnovne šole, vsebuje:

  • obvezne predmete,
  • izbirne predmete,
  • ure oddelčne skupnosti.

Poleg obveznega programa šole izvajajo tudi dejavnosti, ki jih obsega razširjeni program:

  • podaljšano bivanje,
  • jutranje varstvo,
  • dodatni pouk,
  • dopolnilni pouk,
  • pouk neobveznih izbirnih predmetov,
  • interesne dejavnosti.

Učenci imajo v zadnjem triletju osnovne šole možnost izbire dveh ali treh predmetov po lastni presoji. S tem spodbujamo razvoj njihovih sposobnosti in jim dajemo možnost pridobivanja znanja s področij, ki jih najbolj zanimajo.

Pri vzgojno-izobraževalnem delu s posebnimi skupinami in posamezniki so učiteljem na voljo različne smernice in navodila.

Učni načrti

Učni načrti, ki jih pripravlja Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje, obsegajo napotke in navodila za izvajanje pouka posameznih predmetov v vseh devetih razredih osnovne šole. Poleg snovi, ki jo morajo v posameznem razredu usvojiti učenci, predlagajo tudi najrazličnejše oblike poučevanja, ki naredijo pouk bolj raznolik in zanimiv. Poseben poudarek je na eksperimentalnem in problemskem učenju v višjih razredih osnovne šole.

Pri pripravi učnih načrtov smo poleg učenja, utrjevanja snovi in preverjanja znanja predvideli tudi čas za pogovore. S tem želimo spodbujati večjo povezanost med učenci in učitelji ter poudariti vzgojno vlogo učiteljev. Med pomembnejšimi cilji učnih načrtov so tudi čustveni socialni, gibalni in moralni razvoj učencev.

Učni načrti obveznih predmetov

Učni načrti obveznih izbirnih predmetov

Učni načrti neobveznih izbirnih predmetov

Učni načrti predmetov na narodno mešanih območjih

Začetni pouk slovenščine za učence priseljence

Učni načrti osnovne šole za odrasle

Drugi konceptualni dokumenti