Skoči do osrednje vsebine

Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Organizirano je kot enotna devetletna osnovna šola za učence od 6. do 15. leta starosti. Izvajajo ga javne in zasebne osnovne šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, za odrasle pa organizacije za izobraževanje odraslih.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja

Z osnovnošolskim izobraževanjem so vsem prebivalcem Slovenije omogočeni razvijanje pismenosti, razgledanosti, nadarjenosti, spretnosti, ustvarjalnosti, izražanje kritične misli in pridobivanje kakovostne splošne izobrazbe ter skladen telesni, duševni in osebnostni razvoj.

Dostopno in vključujoče osnovno šolstvo

Osnovne šole in domove za učence ustanavljajo lokalne skupnosti. Sredstva pridobivajo iz občinskega in državnega proračuna ter drugih virov. V Sloveniji imamo široko razvejano mrežo osnovnih šol, ki otrokom zagotavlja, da hodijo v šolo čim bližje svojemu domu.

Na področju osnovnošolskega izobraževanja imamo vzpostavljene številne sistemske ukrepe, ki pomagajo zagotavljati vsem učencem enake pogoje, ne glede na njihov socioekonomski položaj ali druge osebne okoliščine. Med te ukrepe lahko med drugim uvrščamo brezplačno izposojo učbenikov, subvencionirano šolsko prehrano, razširjen program, sofinanciranje šole v naravi, prilagojeno izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami in podobno.

Učbeniški skladi v osnovnih šolah omogočajo vsem učencem brezplačno izposojo učbenikov. Poleg tega država sofinancira nastajanje učbenikov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, za slepe in slabovidne učence ter za učence v šolah s prilagojenim programom.

Za učence prvega razreda in tiste, ki obiskujejo šolo iz bolj oddaljenih krajev, lokalna skupnost skupaj s šolo organizira brezplačni prevoz. Brezplačni prevoz v šolo se zagotovi tudi, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

S subvencioniranjem šolske prehrane želimo čim večjemu številu otrok v šolah zagotoviti prehrano. Pridobitev subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini in je enaka višini malice oziroma kosila.

Poleg obveznega programa nudi osnovna šola tudi razširjeni program, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Mrežo javnih osnovnih šol dopolnjujejo zasebne osnovne šole, ki jih lahko ustanavljajo domače fizične ali pravne osebe. Z izvajanjem lastnega programa omogočajo izbiro izobraževanja v skladu z raznolikimi svetovnimi nazori. Zasebne šole, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, se deloma financirajo iz javnih sredstev.

V devetletni program osnovne šole vključujemo učence s posebnimi potrebami, ki po mnenju strokovne komisije lahko dosegajo standarde osnovnošolskega programa, če jim omogočimo dodatno strokovno pomoč ter ustrezno prilagodimo organizacijo, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovno razporeditev pouka.

Sodelovanje s starši

Starši lahko na organiziran način uresničujejo svoje interese prek sveta staršev. Svet staršev je posvetovalni organ, katerega člani so predstavniki oddelkov, ki jih starši izvolijo na roditeljskem sestanku.

Svet staršev lahko predlaga nadstandardne programe, sodeluje pri nastajanju predlogov programa razvoja šole, vzgojnega načrta in pri pravilih šolskega reda, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.